Белгийско законодателство

Белгийско законодателство

Разпечатване на страницата

/multisite/n-lex-migration/file/logobelgiumjpg-0_dalogo_belgium.jpg

Лого на белгийския уебсайт

Описание

Уебсайтът Moniteur belge е портал за публичен достъп до белгийското законодателство онлайн. Той дава пряк достъп до Moniteur belge (белгийския държавен вестник), до колекция от консолидирани нормативни актове и до показалец. Уебсайтът съдържа федерални правни актове, както и правни актове на общностите (фламандска, френска и немскоезична) и на регионите (Валония, Фландрия и Брюксел — столица), влизащи в състава на федерацията. Сайтът се поддържа от федералното министерство на правосъдието (Service Public Fédéral de la Justice — SPF Justice).

Белгийското законодателство може да се разглежда във версията, публикувана първоначално в Moniteur belge, или в консолидираната версия, съставена чрез юридическата компютърна услуга Justel, интегрирана в Moniteur belge. От 2003 г. насам законодателството, публикувано в Moniteur belge, се обнародва всеки ден само в електронен формат, а текстовете в PDF формат, публикувани във вестника, се считат за единствената официална версия.

  • Moniteur belge

Уебсайтът Moniteur belge дава достъп до електронната версия на последния брой на Moniteur belge (резюмета и пълни текстове), както и до предишните броеве от юни 1997 г. насам. Moniteur belge се публикува на трите официални езика в Белгия — френски и нидерландски (изцяло) и немски (частично).

Moniteur belge е електронен ежедневник, съставен от основна част и приложения, съдържащи актовете, свързани с юридически лица (предприятия и сдружения), (публикувани ежедневно), и годишните счетоводни отчети на предприятията (публикувано само в понеделник).

 

  • Консолидирано законодателство

Тази база данни дава достъп до актуалните консолидирани версии на всички правни актове, публикувани в Moniteur belge. Някои текстове, публикувани преди 1995 г. и все още в сила, може да не са възпроизведени изцяло.

Консолидираното законодателство е в две бази данни (законодателен показалец и база данни с пълните текстове), които са достъпни чрез единен интерфейс, позволяващ интегрирано представяне на информацията от двете бази данни. Така измененията, фигуриращи като препратки в базата данни със законодателния показалец, могат да бъдат разгледани в рамките на пълната версия на даден текст в таблица, която се актуализира всеки ден (в деня след изменението). Потребителите могат да щракнат върху хипервръзки към Moniteur belge, за да научат за последните изменения, публикувани във вестника предишния ден.

Правни актове

Конституцията е върховният закон в белгийското национално законодателство. С нея се урежда разделението на властите и начинът, по който тези власти упражняват своите правомощия. В нея също така са посочени основните ценности на обществото и основните права на гражданите.

Съгласно решение на Касационния съд от 27 май 1971 г. всички международни и наднационални инструменти имат предимство пред националните инструменти, включително пред Конституцията. При противоречие между регламент на ЕС и Конституцията регламентът има предимство.

След Конституцията по сила в низходящ ред се нареждат:

  • специалните закони (lois spéciales) — закони, които се приемат със специално мнозинство и с които се определят разпределението на правомощията и основните правила за функциониране на публичните институции;
  • законите (lois), декретите (décrets) и наредбите (ordonnances);
  • кралските укази (arrêtés royaux) и указите на правителството (arrêtés de gouvernement), с които се прилагат законите или декретите; и
  • министерските постановления (arrêtés ministériels).
Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.