Rechtsinformationssystem (System Informacji Prawnej)

Rechtsinformationssystem (System Informacji Prawnej)

Drukuj stronę

Logo RIS

Rechtsinformationssystem (RIS – System Informacji Prawnej), dostępny na stronie http://www.ris.bka.gv.at/, jest elektroniczną bazą danych prawnych prowadzoną przez austriacką Kancelarię Federalną. Baza ta służy do ogłaszania przepisów prawnych, które są publikowane w Federalnym Dzienniku Ustaw (Bundesgesetzblatt – BGBL) oraz do informowania o prawie Republiki Austrii. RIS istnieje od 1986 r., a od czerwca 1997 r. jest bezpłatnie dostępny dla ogółu społeczeństwa.

RIS umożliwia dostęp do następujących tematów (za pośrednictwem portalu N-Lex możliwy jest jednak dostęp tylko do prawa federalnego w wersji ujednoliconej („Bundesrecht konsolidiert“) i do Federalnego Dziennika Ustaw w wersji autentycznej od 2004 r. („Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004“):

Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt – wersja autentyczna od 2004 r. dostępna poprzez portal N-Lex)

Tutaj dostępny jest austriacki Federalny Dziennik Ustaw. W Federalnym Dzienniku Ustaw ogłaszane są federalne ustawy konstytucyjne (Bundesverfassungsgesetze), ustawodawstwo federalne (Bundesgesetze), rozporządzenia (Verordnungen), ogłoszenia (Kundmachungen) i umowy państwowe. Akty prawne są przyjmowane przez austriacki parlament (Nationalrat i Bundesrat – niższą i wyższą izbę parlamentu federalnego), a w przypadku rozporządzenia/ogłoszenia – przez rząd federalny lub ministra na szczeblu federalnym.

Od 2004 r. prawnie wiążąca wersja Federalnego Dziennika Ustaw jest publikowana wyłącznie w RIS, przy czym prawnie wiążąca jest jedynie wersja podpisana, która ukazuje się po kliknięciu na ikonę Signatur anzeigen.

Baza danych zawiera również wersje prawnie niewiążące z lat 1945–2003, a także linki do Austriackiej Biblioteki Narodowej umożliwiającej dostęp online do dzienników ustaw z lat 1780–1940.

Prawo federalne – wersja ujednolicona (Bundesrecht konsolidiert) (dostępne poprzez portal N-Lex)

Ta strona zawiera bazę danych obejmującą całość austriackiego prawa federalnego zebraną w formie tekstów jednolitych (akt prawny oraz zmiany do niego scalone w jeden niewiążący prawnie tekst). Udostępniane tutaj dokumenty służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące.

Ministerialne i rządowe projekty aktów prawnych (Begutachtungsentwürfe i Regierungsvorlagen) od 2002 r.

W tym miejscu można wyszukać projekty aktów prawnych sporządzone przez ministerstwa (Begutachtungsentwürfe) i rząd (Regierungsvorlagen) datowane od 2004 r.

Begutachtungsentwürfe to sporządzone przez ministerstwo projekty norm prawnych, na których temat inne ministerstwa federalne, eksperci lub zainteresowane grupy mogą przedstawiać swoje opinie w terminie zgłaszania uwag.

Regierungsvorlagen to projekty ustaw rządu federalnego przyjęte jednomyślnie przez Radę Ministrów i poddane pod głosowanie w parlamencie.

Prawo krajów związkowych – wersja ujednolicona (Landesrecht konsolidiert)

RIS oferuje rozwijaną we współpracy z organami rządowymi krajów związkowych (landów) bazę danych, która zawiera ujednoliconą wersję aktów prawa krajowego dziewięciu austriackich landów: Burgenlandu, Karyntii, Dolnej Austrii, Górnej Austrii, Salzburga, Styrii, Tyrolu, Vorarlbergu i Wiednia.

Prawo krajów związkowych jest uchwalane lub przyjmowane przez parlament kraju związkowego (Landtag), a w przypadku rozporządzenia – przez premiera kraju związkowego (Landeshauptmann) lub rząd kraju związkowego (Landesregierung) i obowiązuje tylko w danym kraju związkowym.

Dzienniki ustaw krajów związkowych (Landesgesetzblätter)

Tutaj dostępne są dzienniki ustaw następujących landów: Burgenlandu (od 2000 r.), Karyntii (od 2000 r.), Górnej Austrii (od 1947 r.), Salzburga (od 2001 r.), Styrii (od 1989 r.), Tyrolu (od 1995 r.) oraz Voralbergu (od 2001 r.).

W dziennikach ustaw krajów związkowych ogłaszane są: związkowe ustawy konstytucyjne (Landesverfassungsgesetze), ustawy (Landesgesetze), rozporządzenia (Verordnungen), ogłoszenia (Kundmachungen) i umowy państwowe (Staatsverträge).

Dziennik Ustaw kraju związkowego Wiednia – od 1955 r. – jest dostępny za pośrednictwem linku do strony internetowej wiedeńskiego Magistratu.

Za pośrednictwem linku do Austriackiej Biblioteki Narodowej możliwy jest również dostęp do historycznych wydań dzienników ustaw.

Prawo gminne (Gemeinderecht)

Tutaj można znaleźć wybrane rozporządzenia prawa gminnego następujących landów: Karyntii, Dolnej Austrii, Salzburga, Styrii i Wiednia.

Przepisy te są przyjmowane w ramach kompetencji przyznanych gminom przez austriacką konstytucję.

Orzecznictwo

Na tej stronie można zapoznać się z treścią orzeczeń następujących sądów albo komisji:

  • Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof – VfGH) - Można tu znaleźć orzeczenia wydane od 1980 r. Najnowsze orzeczenia są z reguły dostępne w ciągu tygodnia od doręczenia ich stronom.
  • Naczelny Sąd Administracyjny (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) - Tutaj dostępne są orzeczenia wydane od 1990 r.
  • Orzecznictwo sądów (Judiktuar der Justiz) - Tutaj można znaleźć głównie orzeczenia Sądu Najwyższego (Oberster Gerichtshof – OGH), który jest ostatnią instancją w sprawach cywilnych i karnych. Poza tym zamieszczono tu niektóre orzeczenia sądów niższych instancji (sądów rejonowych, sądów krajowych, wyższych sądów krajowych), a także wybrane orzeczenia sądów zagranicznych.
  • Orzeczenia niezależnych trybunałów i komisji (Entscheidungen von Tribunalen und Kommissionen) - RIS umożliwia również zapoznanie się z orzeczeniami wielu niezależnych instytucji, tj. dziewięciu niezależnych trybunałów administracyjnych (Unabhängige Verwaltungssenate – UVS), trybunału ds. azylu (Unabhängiger Bundesasylsenat – UBAS), trybunału ds. ochrony środowiska (Umweltsenat), trybunału ds. komunikacji (Bundeskommunikationssenat), organów ds. kontroli zamówień publicznych (Bundesvergabeamt – Federalnego Urzędu Zamówień Publicznych, Bundes-Vergabekontrollkommission – Federalnej Komisji Kontroli Zamówień Publicznych, Vergabekontrollsenate – trybunałów ds. kontroli zamówień publicznych Salzburga i Wiednia), komisji dyscyplinarnych, Komisji Odwoławczej (Berufungskommission), Wyższej Komisji Dyscyplinarnej (Disziplinaroberkommission), Komisji Ochrony Danych (Datenschutzkommission) oraz Komisji Nadzorczej ds. Komitetów Pracowniczych (Personalvertretungs-Aufsichtskommission). Na stronie tej znajduje się także link do orzeczeń niezależnego trybunału ds. finansowych (Unabhängiger Finanzsenat – UFS).

Dekrety (Erlässe) ministrów federalnych i ministra sprawiedliwości (Bundesministerium für Justiz – BMJ)

Tutaj można zapoznać się z treścią wybranych dekretów austriackich ministrów federalnych.

Są to przepisy administracyjne wydawane przez różne resorty, których celem jest wyjaśnienie warunków regulujących stosowanie aktu prawnego.

Austriackie ustawy (Austrian Laws)

Ta strona zawiera wybrane przepisy ustawodawstwa austriackiego w angielskiej wersji językowej.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.