Õigusteabesüsteem

Õigusteabesüsteem

Prindi see leht

Ris logo

Õigusteabesüsteem (Rechtsinformationssystem, RIS) http://www.ris.bka.gv.at/ - on Austria Riigikantselei hallatav elektrooniline andmebaas. Andmebaasi kaudu on kättesaadavad Austria Vabariigi ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt) avaldatud õigusaktid. Lisaks sisaldab see teavet Austria Vabariigi õiguse kohta. Andmebaas loodi 1986. aastal ja alates juunist 1997 on see üldsusele tasuta kättesaadav.

Õigusteabesüsteem võimaldab tutvuda järgmiste teemadega [N-Lexi kaudu on juurdepääs üksnes teemadele „Konsolideeritud föderaalõigus” („Bundesrecht konsolidiert”) ja „Austria Vabariigi ametliku väljaande õiguslikult siduv versioon alates 2004. aastast” („Bundesgesetzblatt authentisch ab 2004”)]:

Austria Vabariigi ametlik väljaanne (BGBl, õiguslikult siduv versioon, alates 2004. aastast N-Lexi kaudu kättesaadav)

Sisaldab Austria Vabariigi ametlikku väljaannet. Ametlikus väljaandes avaldatakse föderaalsed põhiseadused (Bundesverfassungsgesetze), föderaalsed seadused (Bundesgesetze), määrused (Verordnungen), teatised (Kundmachungen) ja riigilepingud (Staatsverträge). Õigusaktid võetakse vastu kas Austria parlamendis [alamkojas ehk rahvusnõukogus (Nationalrat) või ülemkojas ehk liidunõukogus (Bundesrat)] või föderaalvalitsuse või mõne föderaalministri määrusega/teatisega.

Alates 2004. aastast on üksnes õigusteabesüsteemis olev Austria Vabariigi ametliku väljaande versioon õiguslikult siduv. Õiguslikult siduv on ainult allkirjastatud versioon, mis on kättesaadav ikooni Signatur anzeigen kaudu.

1945.–2003. aasta kohta on kättesaadavad ka versioonid, mis ei ole õiguslikult siduvad. Lisatud on ka lingid Austria rahvusraamatukogu kodulehele, kus on elektroonilisel kujul avaldatud Austria Vabariigi 1780.–1940. aasta ametlikud väljaanded ja seadusekogud.

Konsolideeritud föderaalõigus (Bundesrecht konsolidiert) (kättesaadav N-Lexi kaudu)

Andmebaas, mis sisaldab Austria Vabariigi föderaalseaduste konsolideeritud versioone (õigusaktide ja nende muudatuste kogum, mis ei ole õiguslikult siduv). Selles sisalduvad dokumendid on esitatud üksnes teabe eesmärgil ega ole õiguslikult siduvad.

Ministrite õigusalased ettepanekud (Begutachtungsentwürfe) ja valitsuse õigusalased ettepanekud (Regierungsvorlagen) alates 2004. aastast

Andmebaasid, mis võimaldavad juurdepääsu ministrite õigusalastele ettepanekutele ja alates 2004. aastast ka valitsuse õigusalastele ettepanekutele.

Ministrite õigusalased ettepanekud on sellised õigusaktide ettepanekud, mille on koostanud mõni ministeerium ja mille suhtes saavad teised ministeeriumid, eksperdid või sidusrühmad esitada kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul oma seisukohti.

Valitsuse õigusalased ettepanekud on õigusaktide ettepanekud, mille on koostanud föderaalvalitsus, mis on ministrite nõukogus ühehäälselt heaks kiidetud ja mis on edastatud hääletamiseks parlamenti.

Liidumaade konsolideeritud õigusaktid (Landesrecht in konsolidierter Fassung)

Õigusteabesüsteemis saab kasutada Austria üheksa liidumaa (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Ülem-Austria, Salzburg, Steiermark, Tirool, Vorarlberg ja Wien) õigusaktide konsolideeritud versioonide andmebaasi, mis on loodud koostöös liidumaade valitsusasutustega.

Liidumaade õigusaktid võtab vastu liidupäev (Landtag) või need võetakse vastu liidumaa valitsuse (Landesregierung) või valitsusjuhi (Landeshauptmann) määrusega ning need on õiguslikult siduvad ainult asjaomase liidumaa suhtes.

Liidumaade ametlikud väljaanded (Landesgesetzblätter)

Kättesaadavad on järgmiste liidumaade ametlikud väljaanded: Burgenland (alates 2000. aastast), Kärnten (alates 2000. aastast), Ülem-Austria (alates 1947. aastast), Salzburg (alates 2001. aastast), Steiermark (alates 1989. aastast), Tirool (alates 1995. aastast) ja Vorarlberg (alates 2001. aastast).

Ametlikes väljaannetes avaldatakse liidumaade põhiseadused (Landesverfassungsgesetze), liidumaade seadused (Landesgesetze), määrused (Verordnungen), teatised (Kundmachungen) ja riigilepingud (Staatsverträge).

Viini ametlik väljaanne on kättesaadav alates 1955. aastast Viini linnavalituse kodulehele viiva lingi kaudu.

Liidumaade vanemate ametlike väljaannetega saab tutvuda Austria rahvusraamatukogu kodulehele viiva lingi kaudu.

Kohalike omavalitsuste õigusaktid (Gemeinderecht)

Juurdepääs järgmiste liidumaade kohalike omavalitsuste õigusaktidele: Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark ja Wien.

Kohalike omavalitsuste õigusaktid võetakse vastu põhiseadusega kohalikele omavalitsustele antud pädevuse raames.

Kohtupraktika (Judikaturdokumentation)

Tutvuda saab järgimiste kohtute või komisjonide otsustega:

  • Konstitutsioonikohus (Verfassungsgerichtshof, VfGH) - Otsused alates 1980. aastast. Uued otsused on kättesaadavad keskmiselt ühe nädala jooksul pärast kohtuotsuse kättetoimetamist menetluse pooltele.
  • Kõrgeim halduskohus (Verwaltungsgerichtshof, VwGH) - Otsused alates 1990. aastast.
  • Muud kohtud (Judiktuar der Justiz) - Eelkõige ülemkohtu (Oberster Gerichtshof, OGH) kui tsiviil- ja kriminaalasjade viimase astme kohtu otsused. Lisaks on kättesaadavad ka mõned madalama astme kohtute [ringkonnakohtud (Bezirksgerichte), liidumaade kohtud (Landesgerichte), liidumaade kõrgemad kohtud (Oberlandesgerichte)] otsused. Lisaks on esitatud valik muude riikide kohtute otsustest.
  • Sõltumatute haldusorganite otsused (Entscheidungen von Tribunalen und Kommissionen) - Õigusteabesüsteemis saab tutvuda ka mitmesuguste sõltumatute haldusorganite otsustega. Sellised haldusorganid on: üheksa sõltumatut halduskomisjoni (Unabhängige Verwaltungssenate, UVS), sõltumatu föderaalne varjupaigaküsimuste komisjon (Unabhängiger Bundesasylsenat, UBAS), keskkonnakomisjon (Umweltsenat), föderaalne kommunikatsiooninõukogu (Bundeskommunikationssenat), riigihangete kontrollimise ametid [föderaalne riigihangete amet (Bundesvergabeamt), föderaalne riigihangete kontrollimise komisjon (Bundes-Vergabekontrollkommission), Salzburgi ja Viini riigihangete kontrollimise komisjonid (Vergabekontrollsenate Salzburg und Wien), distsiplinaarkomisjonid (Disziplinarkommissionen), apellatsiooninõukogu (Berufungskommission), kõrgem distsiplinaarnõukogu (Disziplinaroberkommission), andmekaitse komisjon (Datenschutzkommission) ja töötajate esinduse järelevalvekomisjon (Personalvertretungs-Aufsichtskommission). Lisaks on lingi kaudu kättesaadavad ka sõltumatu finantskomisjoni (Unabhängiger Finanzsenat, UFS) otsused.

Föderaalministrite ja justiitsministri määrused (Erlässe der Bundesministerien und des Bundesministeriums für Justiz - BMJ)

Valik Austria föderaalministrite määrusi.

Föderaalministrite määrused kujutavad endast ministeeriumite haldussätteid, millega antakse juhiseid konkreetsete seaduste rakendamise kohta.

Austrian Laws

Valik Austria õigusakte inglise keeles.

ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.