We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Dotyczy...

Ta strona dotyczyr:

 • Erasmus+ Rok zaproszenia 2021
  • Wszystkie akcje; oprócz:
   • KA121 - Akredytowane projekty dla mobilności osób uczących się i kadry
   • KA151 - Akredytowane projekty mobilności młodzieży
     
 • Europejski Korpus Solidarności Rok zaproszenia 2021
  • Wszystkie akcje; oprócz:
   • ESC51 - Projekty wolontariatu, praktyk zawodowych i miejsc pracyNa tej stronie wyjaśniono, jak dodać dane osób powiązanych dla organizacji uczestniczącej w formularzu wniosku. Osoby powiązane mogą zostać dodane dopiero po dodaniu organizacji ( wnioskującej lub innej) do projektu. We wniosku należy podać przynajmniej jedną osobę kontaktową, ale zdecydowanie zaleca się dodanie co najmniej dwóch różnych osób kontaktowych. . 

Poniższe informacje należy wypełnić zarówno dla organizacji wnioskującej, jak i dla organizacji partnerskiej/uczestniczącej. W naszym przykładzie przedstawiono sposób dodawania osób powiązanych dla organizacji wnioskującej o akredytację w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego (KA130-HED). 

W przypadku formularzy wniosków KA121 - Akredytowane projekty dla mobilności osób uczących się i kadry, KA151 - Akredytowane projekty mobilności młodzieży i ESC51 - Projekty wolontariatu, praktyk zawodowych i miejsc pracy nie można dodawać osób powiązanych w formularzu. Osoby powiązane dla tych projektów są automatycznie przenoszone do systemu zarządzania projektami Narodowej Agencji po złożeniu wniosku. Są to te same osoby, które zostały dodane do powiązanego wniosku o akredytację/Znak Jakości. Osoby powiązane z tymi działaniami nie będą widoczne w akredytowanym wniosku o dofinansowanie.


Uwaga

Należy pamiętać, że w przypadku poniższych akcji kontakt dla Wsparcia językowego online jest automatycznie przypisywany w następujący sposób: 

 • KA121 - Akredytowane projekty dla mobilności osób uczących się i kadry: Osobą kontaktową jest główna osoba kontaktowa powiązanego wniosku KA120
 • KA151 - Akredytowane projekty mobilności młodzieży: Osobą kontaktową jest główna osoba kontaktowa powiązanego wniosku KA150
 • ESC51 - Projekty wolontariatu, praktyk zawodowych i miejsc pracy: Osobą kontaktową jest główna osoba kontaktowa powiązanego wniosku ESC50Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.
Wstępne wymagania

 • Prawidłowy numer OID organizacji został wprowadzony w polu Organizacja uczestnicząca i/lub Organizacja wnioskująca. Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


1. Wybór pozycji "Osoby powiązane"

Aby wyświetlić panel dodawania Osoby powiązanej, należy kliknąć pozycję Osoby powiązane pod organizacją, dla której użytkownik chce dodać osobę powiązaną.


2. Dodawanie osoby kontaktowej za pomocą przycisku "Dodaj osobę powiązaną"

Aby dodać osobę powiązaną, należy kliknąć przycisk Dodaj osobę powiązaną.


2.1. Wprowadzanie odpowiednich danych

Otworzy się okno Dodawania osoby powiązanej. Należy uzupełnić wymagane informacje dotyczące dodawanej osoby kontaktowej w odpowiednich polach.


2.2. Wybór roli osoby powiązanej za pomocą odpowiednich przycisków

Osoby powiązane to osoby związane z projektem w wybranej organizacji. Osoby te mogą pełnić różne role: Przedstawiciel prawny, Główna osoba kontaktowa oraz, w przypadku niektórych akcji, Wsparcie językowe online.

Pierwsza osoba dodana w formularzu jest domyślnie Główną osobą kontaktową. Odpowiednie pole wyboru jest wstępnie zaznaczone i wyszarzone. Można to zmienić później, po dodaniu kolejnych osób powiązanych.

W przypadku wyboru roli przedstawiciela prawnego, pole Stanowisko staje się obowiązkowe.


2.3. "Przedstawiciel prawny" i "Główna osoba kontaktowa"

Należy wskazać co najmniej dwa rodzaje osób powiązanych: przedstawiciela prawnego i główną osobę kontaktową. Przedstawiciel prawny to osoba upoważniona do reprezentowania organizacji w umowach i innych porozumieniach prawnych.

Główna osoba kontaktowa jest główną osobą odpowiedzialną i pierwszą osobą kontaktową dla wszystkiego, co ma związek z projektem. Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną rolę.


Uwaga

Tylko jedna osoba może pełnić rolę głównej osoby kontaktowej.


2.4. Osoba kontaktowa dla "wsparcia językowego online"

Osoba kontaktowa dla wsparcia językowego online to osoba, która otrzymuje pocztą elektroniczną osobiste poświadczenia umożliwiające dostęp do Systemu Obsługi Licencji Wsparcia Językowego Online. Dlatego w przypadku niektórych akcji przycisk wyboru Wsparcie językowe online jest dostępny podczas dodawania osoby powiązanej. Osoba kontaktowa dla wsparcia językowego online i Główna osoba kontaktowa nie muszą być tą samą osobą.

Dodanie osoby kontaktowej dla wsparcia językowego online jest obowiązkowe w formularzach dla następujących akcji:

 • KA122-SCH, KA122-VET, KA122-ADU - Projekty krótkoterminowe dotyczące mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych
 • KA131-HED - Projekty mobilności studentów i kadry instytucji szkolnictwa wyższego
 • KA152-YOU - Mobilność młodzieży
 • KA153-YOU - Projekty mobilności dla osób pracujących z młodzieżą
 • KA154-YOU - Działania na rzecz uczestnictwa młodzieży

   

Uwaga

Tylko jedna osoba może pełnić rolę osoby kontaktowej dla wsparcia językowego online.

2.5. Opcja "Dodawanie do mojej listy kontaktów"

Przycisk Dodaj do mojej listy kontaktów jest również dostępny w oknie Dodaj osobę powiązaną. Po wybraniu tej opcji wprowadzone tu dane kontaktowe są zapisywane na liście kontaktów.
Zapisane kontakty są dostępne na liście 
PL_Moje kontakty i można je w każdej chwili wyświetlić z menu głównego.


2.6. Zapisywanie osoby powiązanej

Po wybraniu ról i określeniu, czy kontakt ma zostać zapisany, należy kliknąć przycisk Zapisz.


W panelu Organizacje uczestniczące na liście osób powiązanych z daną organizacją pojawi się dodana osoba wraz z wybraną rolą (rolami).


3. Dodawanie istniejącej osoby kontaktowej korzystając z funkcji "Szukaj na mojej liście kontaktów"

3.1. Wybór pozycji "Szukaj na mojej liście kontaktów"

Jeżeli osoba kontaktowa, którą użytkownik chce dodać do formularza wniosku, znajduje się już na liście kontaktów, można użyć opcji Szukaj na mojej liście kontaktów aby dodać tę osobę z listy kontaktów do formularza.

W tym celu należy kliknąć przycisk Szukaj na mojej liście kontaktów.


3.2. Wybór osoby z listy kontaktów do dodania i kliknięcie przycisku "Zapisz"

Otworzy się okno Szukaj na mojej liście kontaktów. Należy wybrać osobę do dodania do formularza i kliknąć przycisk Dodaj. Można dodać więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Maksymalna dozwolona liczba to trzy.

Po wybraniu osoby kontaktowej, należy kliknąć przycisk Zapisz.


Lista osób powiązanych jest teraz widoczna w panelu organizacji uczestniczących. W podanym przykładzie nadal widoczne są powiadomienia o głównej osobie kontaktowej i osobie kontaktowej dla wsparcia językowego online.
W panelu nawigacyjnym dodana osoba kontaktowa jest oznaczona czerwonym znakiem X, co oznacza, że nadal brakuje niektórych informacji.


3.3. Przypisywanie ról do dodanych osób kontaktowych

W panelu nawigacyjnym należy kliknąć osobę kontaktową i przypisać role, wybierając odpowiednie pola. W podanym przykładzie zaznaczono opcje Główna osoba kontaktowa i Wsparcie językowe online. Zmiany są zapisywane na bieżąco.

W panelu nawigacyjnym powiązana osoba jest teraz zaznaczona zieloną ikonką potwierdzenia.


Po kliknięciu opcji Osoby powiązane w panelu nawigacyjnym zostanie wyświetlona tabela z listą osób kontaktowych. W poszczególnych kolumnach widoczne są również przypisane role.4. Dodawanie dodatkowych osób kontaktowych

W razie potrzeby można dodać kolejne osoby kontaktowe dla organizacji, korzystając z przycisku Dodaj osobę powiązaną lub za pomocą opcji Szukaj na mojej liście kontaktówjak wyjaśniono powyżej.

Należy dodać co najmniej dwie różne osoby, aby mieć pewność, że przynajmniej jedna osoba z organizacji może być dostępna. Do jednej organizacji można dodać maksymalnie trzy osoby kontaktowe. Każda osoba kontaktowa musi posiadać indywidualny adres e-mail.


5. Zmiana ról osób kontaktowych

Po dodaniu co najmniej dwóch powiązanych osób, możliwa jest zmiana głównej osoby kontaktowej.

 1. W panelu nawigacyjnym należy wybrać osobę, która ma zostać wybrana jako główna osoba kontaktowa.
 2. Po zaznaczeniu opcji Główna osoba kontaktowa wyświetli się komunikat informujący, że tylko jedna osoba może być główną osobą kontaktową.
 3. W panelu nawigacyjnym wszystkie powiązane osoby na liście ponownie wyświetlają czerwony znak X. Należy wybrać osobę, która była pierwszą główną osobą kontaktową w formularzu wniosku.
 4. Następnie należy odznaczyć opcję Główna osoba kontaktowa.
 5. Wszystkie osoby kontaktowe są ponownie oznaczone zieloną ikonką potwierdzenia.

Aby zmienić osobę kontaktową dla wsparcia językowego online, należy postępować w ten sam sposób.


Istnieje możliwość przypisania roli przedstawiciela prawnego do więcej niż jednej osoby powiązanej. Wystarczy wejść w dane danej osoby i zaznaczyć pole Przedstawiciel prawny.

Jeśli wcześniej pole Stanowisko nie zostało wypełnione dla danej osoby, staje się ono obowiązkowe i należy podać wymagane informacje. Zmiany są zapisywane na bieżąco.6. Aktualizacja lub usunięcie osoby powiązanej

Aby zaktualizować informacje dla istniejącej osoby powiązanej, należy przejść do danych kontaktowych za pomocą przycisku Edytuj (ołówek) lub kliknąć na odpowiednią osobę panelu nawigacyjnym.

Podczas wprowadzania poprawek zmiany są zapisywane na bieżąco.


Aby usunąć osobę powiązaną z listy kontaktów, należy kliknąć przycisk X i potwierdzić usunięcie.


Oczekiwany rezultat

 • Sekcja Osoby powiązane jest oznaczona jako kompletna


top_of_page.jpg