Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wprowadzenie

Niniejsze strony opisują, w jaki sposób korzystać z formularzy wniosków online (dalej - wniosków) w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Formularze wniosków online są formularzami internetowymi, w związku z czym, aby działać, wymagają szybkiego i stałego łącza internetowego. Nie jest możliwe ich wypełnianie w trybie offline.

Można je zapisywać jako szkic i uzupełniać później.

Wnioski online - części i pola formularzy

Poniżej zamieszczamy krótki opis poszczególnych części i pól formularzy wniosków online dla Europejskiego Korpusu Solidarności. Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek.


Instrukcje

(Guidelines)

Zawierają wskazówki i informacje dotyczące procesu wnioskowania. 

Zawierają dane o formularzach wniosków, informacje do wypełnienia formularzy, dane kontaktowe oraz link do instrukcji wypełniania wniosków online. 

Organizacje Uczestniczące

(Participating Organisations)

W tej części formularza należy podać informacje o organizacji (organizacjach) zaangażowanych w realizację projektu i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za przebieg projektu w organizacji. 


Opis projektu (Project Description)

W tej części wniosku należy przedstawić etapy realizacji projektu.


Budżet (Budget Summary)

W tej części formularza należy podać podsumowanie budżetu projektu i kwotę wnioskowanego dofinansowania. 


Streszczenie projektu (Project Summary)

W tej części należy przedstawić streszczenie projektu. 

Załączniki (Annexes) 

W tej części formularza należy załączyć dokumenty wymagane w procesie wnioskowania. 


Lista kontrolna (Checklist)

Ta część formularza pomaga sprawdzić, czy wniosek został poprawnie wypełniony - przed ostatecznym złożeniem wniosku.