Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataDotyczy...

 Kliknij tutaj, aby zobaczyć rok konkursu i nazwę akcji, której dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

od 2018 

Wszystkie


Jeśli wszystkie części formularza są poprawnie wypełnione (zwalidowane - oznaczone na zielono) i zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, można złożyć wniosek do Narodowej Agencji swojego kraju. 

Niniejsza strona wyjaśnia, jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Europejski Korpus Solidarności  i jak poradzić sobie z jego ponownym złożeniem. Podaje również informacje, co zrobić, jeśli wniosek musi być złożony po oficjalnym terminie. 


Złożenie wniosku

Upewnij się, że wniosek jest kompletny.

Jeśli wszystkie pola wniosku są zwalidowane (zaznaczone na zielono) i dołączone są wymagane dokumenty, można złożyć wniosek. 

Kliknij polecenie ,,Złóż"(Submit).

Aby złożyć wniosek, należy kliknąć polecenie Złóż w lewym dolnym rogu.

Będzie ono aktywne dopiero, kiedy wszystkie części wniosku zostaną wypełnione, gdy zostaną załączone wszystkie wymagane dokumenty i gdy zostanie potwierdzona lista kontrolna.


Potwierdź chęć złożenia wniosku 

Pojawi się okno, w którym użytkownik proszony jest o potwierdzenie, czy chce złożyć wniosek. Wybierz TAK, jeśli jesteś pewien. 

Wybór opcji NIE przerwie składanie wniosku, który pozostanie w postaci szkicu.

W ostatnim okienku potwierdzenia złożenia pojawi się krótkie podsumowanie: numer identyfikacyjny złożenia i wniosku.  Klikając OK, zamkniemy to okno.

Wniosek zostanie zamknięty i użytkownik zostanie przekierowany na stronę Moje formularze wniosków (My Applications).

Na tej stronie złożony wniosek jest teraz oznaczony jako ZŁOŻONY i ma status KOMPLETNY.

Powiadomienie przez e-mail o złożeniu wniosku

Powiadomienie mailowe

Po złożeniu wniosku zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem złożenia. E- mail zawiera następujące informacje:

  • tytuł projektu

  • akcję programu

  • nazwę Narodowej Agencji

  • numer identyfikacyjny złożenia

  • numer identyfikacyjny formularza

  • czas złożenia (Bruksela, czas obowiązujący w Belgii)


Złożenie wniosku więcej niż raz (Re-submission)

Otwórz "Moje formularze wniosków" (My applications)

Na stronie Formularzy Wniosków wybierz zakładkę "Moje formularze wniosków". 

Jeśli chcesz dokonać zmian w już złożonym wniosku, możesz to zrobić przed upływem terminu złożenia. Możesz otworzyć wniosek i nanieść zmiany.

Jeśli masz długą listę wniosków, użyj opcji Wyszukaj/Search aby znaleźć wniosek, który chcesz zmienić i złożyć ponownie. W formularzu, który się otworzy, należy wprowadzić poprawki/zmiany, a następnie kliknąć ponownie polecenie "Złóż" (Submit); jeśli go nie klikniemy, zmiany pozostaną tylko w formularzu, który nie został złożony do Narodowej Agencji.

Tak jak w przypadku pierwszego wniosku, polecenie Złóż będzie aktywne dopiero, gdy wszystkie części wniosku zostaną wypełnione i  zaznaczone na zielono.

Z pola "Menu" wybierz pole ''Otwórz ponownie'' (Reopen)

Po znalezieniu wniosku, który ma być ponownie złożony, należy kliknąć przycisk menu i wybrać opcję "Otwórz ponownie"/ Reopen.

Nanieś zmiany i kliknij 'Złóż"

Otworzy się wniosek z dotychczas wypełnionymi polami. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij polecenie "Złóż". 

Tak jak w przypadku pierwszego wniosku, polecenie Złóż będzie aktywne dopiero, kiedy wszystkie części wniosku zostaną wypełnione i zostaną zaznaczone na zielono.

Potwierdź chęć złożenia wniosku

Otworzy się okno z pytaniem o potwierdzenie chęci złożenia wniosku. Kliknij OK.

Po złożeniu wniosku, w nowym oknie pojawia się podsumowanie złożenie z wszystkimi informacjami. Aby zamknąć, kliknij OK.  Wniosek został poprawnie złożony. 

Złożenie wniosku po terminie (Late submission)

Wnioski w programie Europejski Korpus Solidarności (z wyjątkiem ubiegania się o Znak Jakości) mają ustalony termin, widoczny na ekranie głównym oraz w nagłówku formularza. Po upływie oficjalnego terminu, wniosku nie będzie można złożyć.

Wyjątek stanowi udokumentowana sytuacja, gdy użytkownik starał się złożyć wniosek przed upływem oficjalnego terminu składania wniosków, ale nie było to możliwe z przyczyn technicznych. W takim przypadku trzeba się skontaktować z Narodową Agencją. Jeśli spełnione są następujące warunki: 

  1. Data i godzina ostatniej próby złożenia, o której mowa w formularzu wniosku online w pozycji Podsumowanie składania wniosku, są wcześniejsze od oficjalnego terminu składania wniosków
  2. Narodowa Agencja została poinformowana o problemie w ciągu 2 godzin po terminie składania wniosków (czas brukselski). Po tym czasie wniosek nie może już być rozpatrywany.
  3. Kompletny, niezmodyfikowany po próbie złożenia formularz wniosku (w formacie pdf) został wysłany do Narodowej Agencji za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 godzin po upływie terminu składania wniosków (czasu brukselskiego). Więcej informacji, jak pobrać formularz w postaci pliku PDF.

Narodowa Agencja w takiej sytuacji podejmuje decyzję o uznaniu złożenia wniosku po terminie. Jeśli decyzja jest pozytywna, Narodowa Agencja "otworzy" wniosek i będzie można go złożyć ponownie, w sposób opisany w sekcji PL_EKS_Wnioski online: Złożenie wniosku.