Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

Od 2018 

Wszystkie


Wniosek można udostępnić w trybie „tylko do odczytu współpracownikom i partnerom przed terminem złożenia wniosku. W tym celu należy podać adres e-mail osoby, która ma uzyskać dostęp. Adres ten musi być taki sam, jak e-mail, którym ta osoba posługuje się, aby zalogować się na swoje konto w systemie EU login.

Możliwa jest również zmiana parametrów dostępu i odwołanie dostępu do wniosku. 

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki  - szczegółowo1

Wybór opcji "Udostępnianie" (Sharing)

Są dwa sposoby udostępniania formularza:

  1. W zakładce Moje formularza wniosków należy wybrać opcję Udostępnij z menu dostępnego w każdym wniosku.
  2. W formularzu wniosku należy wybrać opcję Udostępnianie w menu bocznym po lewej stronie.

Po otwarciu ekranu udostępniania widoczne są pola Podsumowanie udostępniania i Historia udostępniania.
Kliknięcie przycisku "Udostępnij wniosek" (Share Application)

W sekcji Podsumowanie udostępniania kliknij pole Udostępnij wniosek, aby otworzyć ekran udostępniania. 

2

Wybierz poziom dostępu (Permission level)

W sekcji Udostępnianie wniosku dokonaj wyboru poziomu dostępu: czy odbiorca może tylko czytać wniosek czy również nanosić zmiany. Na tym etapie wszyscy odbiorcy otrzymują jednakowy poziom dostępu do wniosku. Można to zmienić ustanawiając indywidualne poziomy dostępu dla każdego odbiorcy poprzez opcję Edytuj udostępnianie.

 

3

Podanie adresu e-mail, dodanie powiadomienia i kliknięcie "Udostępnij" (Share)

 Formularz można udostępnić:

1. Osobom kontaktowym w Państwa organizacji i organizacjach partnerów wybierając je z listy rozwijanej adresów e-mail osób do kontaktu. Wybrane osoby kontaktowe zostaną wyświetlone pod listą rozwijaną.

2. Innym osobom wprowadzając ich adresy email w polu Inne Osoby. Prosimy zwrócić uwagę na wielkość wprowadzanych liter. Adres email powinien zostać poprawnie wpisany z uwzględnieniem wielkości liter stosowanych w tym adresie.  Ma to zastosowanie tylko w przypadku niektórych usługodawców email.

3. Należy kliknąć przycisk DODAJaby wprowadzić adresy mailowe odbiorców w polu "E-mail użytkownika".

4. Dodatkowo możesz dodać wiadomość w polu Komentarz. Wiadomość będzie widoczna tylko dla członków twojej organizacji.

5. Pole Komentarz zawiera standardową wiadomość wysyłaną odbiorcom w momencie udostępniania wniosku. Możesz zmodyfikować tę wiadomość. 

6. Aby udostępnić komentarze wybranym wcześniej osobom należy zaznaczyć odpowiednie pole.

7. Należy kliknąć Udostępnij w celu zakończenia procesu i udostępnienia formularza wybranym odbiorcom.

Uwaga

Udostępniając wniosek musisz podać ten sam adres, którego odbiorca używa do logowania się do konta EU login. W przeciwnym wypadku odbiorca nie będzie miał dostępu do wniosku. 

4

Przeglądanie podsumowania (sharing summary) i historii udostępniania (sharing history)

"Podsumowanie" i "Historia udostępnień" zawierają szczegółowe informacje o dotychczasowym udostępnianiu wniosku.

"Podsumowanie udostępnieńzawiera zestawienie wszystkich użytkowników mających obecnie dostęp do formularza wniosku, ze wskazaniem adresu email, poziomu dostępu i daty udostępnienia.

"Historia udostępniania" zawiera zestawienie wszystkich operacji udostępniania, ze wskazaniem daty, modyfikacji czy odwołania dostępu do wniosku.  Tutaj widoczni są wszyscy użytkownicy, którzy mają lub mieli dostęp do formularza.


Odbiorca będzie widział formularz w zakładce Moje formularze wniosków. Odbiorcy będą widzieli wszystkie wprowadzone w formularzu informacje po wybraniu w menu opcji Podgląd, ale nie będą mogli wprowadzać zmian.


Edycja udostępniania

1

Wybierz opcję ,,Edycja Udostępniania" (edit sharing)

Opcja Edycja Udostępniania pozwala na zmianę poziomu dostępu: z możliwości tylko do odczytu Read Only na możliwość odczytu i wprowadzania zmian Read/Write i odwrotnie. 

W oknie Podsumowanie udostępnień, dla osób, którym chcesz zmienić poziom dostępu wybierz z menu opcję Edycję Udostępniania.

W ten sposób otworzysz okno Edycja udostępniania. 

2

Wprowadź zmiany i kliknij ,,Modyfikuj" (modify)

  1. Zaznaczając odpowiednie pole możesz zmienić poziom dostępu

  2. Opcjonalnie - dodaj Komentarz. 

  3. Jeśli chcesz powiadomić o zmianie wszystkie wybrane wcześniej osoby, zaznacz odpowiednie pole. 

  4. Po dokonaniu zmian, kliknij polecenie Modyfikuj.  

Uwaga! Osoby, które otrzymały dostęp do wniosku nie mogą udostępniać ani składać wniosku w imieniu wnioskodawcy. 

Dokonane zmiany zostaną zapisane w Podsumowaniu udostępnień i Historii udostępnień. Odbiorca otrzyma powiadomienie o zmianie poziomu dostępu do wniosku. 


Odwołanie (unieważnienie) udostępniania

1

Wybierz opcję ,,Odwołanie dostępu" (Revoke sharing).

W oknie Podsumowanie udostępnień wybierz z menu przy wybranej osobie opcję Odwołanie dostępu. Otworzy się okno Odwołanie dostępu

2

Kliknij ,,Odwołaj" (Revoke)

Aby unieważnić dostęp:

  1. (Opcjonalnie) W polu Komentarz napisz uzasadnienie dla decyzji unieważnienia dostępu.
  2. Aby udostępnić powiadomienie o zmianie osobom wcześniej wskazanym do udostępniania, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Wyświetlana treść może zostać zmodyfikowana.
  3. Kliknij pole Odwołaj.

Działanie zostanie zapisanie w Historii udostępniania, natomiast adres email użytkownika zostanie usunięty z Podsumowania udostępniania.

Odbiorca otrzyma nowe powiadomienie z informacją o unieważnieniu dostępu. Wniosek zostanie usunięty z pulpitu odbiorcy.