We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018

ESC21 - Staże i miejsca pracy


W tej części formularza należy wprowadzić informacje dotyczące działań w projekcie. Na podstawie wprowadzonych danych zostanie wygenerowany budżet projektu (częściowo). 


Uwaga

Pytania i pola mogą się różnić w zależności od wybranej akcji. Prosimy o uważne czytanie treści poleceń przy polach do wypełniania. 

Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo1

Z bocznego menu wybierz zakładkę ,,Działania projektowe" (Project Activities).

Aby dodać działania do wniosku, w bocznym menu kliknij Działania projektowe. Otworzy się wtedy ekran Działania projektowe

Pojawią się dwa okna z rozwijanym menu: jedno z pytaniem o planowane Działania projektowe  (tj. Staże/Praca) i drugie z zapytaniem, czy planujecie Działania Uzupełniające

2

Wybierz ,,Działania Projektowe" (Project Activities).

Wybierz z rozwijanego menu rodzaj planowanych działań: Staże i/lub Miejsca Pracy. W zależności od dokonanego wyboru pojawią się dodatkowe listy.

W naszym przykładzie wybraliśmy Staże i pracę, mamy więc dwie listy. 


3

Wprowadź pierwsze działanie. Uzyskaj dostęp do ,,Szczegółowego opisu działania"(Activity details).

Aby wprowadzić szczegóły pierwszego działania, w wyświetlonej liście kliknij w kropkowaną linię w kolumnie tytuł działania lub użyj menu i wybierz polecenie szczegółowy opis działania

W naszym przykładzie uzupełniamy informacje w działaniu Staże. Tak samo postępujemy w przypadku działania: praca.

4

Wprowadź wymagane informacje.

Na ekranie Szczegółowy Opis Działania wprowadź wymagane informacje:

 1. W polu wolnego tekstu wprowadź tytuł działania. 
 2. Z rozwijanego menu wybierz typ działania. 
 3. Wprowadź wymagane informacje w dostępne pola wolnego tekstu. 

Każde dodawane działanie uzyskuje numer. W tym przypadku, ponieważ jest to pierwsze działanie w ramach Staży, uzyskuje ono numer Działanie- AT1. Kolejne działania uzyskują kolejne numery. 

Dla miejsc pracy, numerowanie zaczyna się od Działania - AJ1.


5

 Wejdź w "Szczegóły mobilności" (Flow Details).

Kliknij w kropkowaną linię w kolumnie Kraj wyjazdu/kraj przyjazdu lub użyj menu i wybierz szczegóły mobilności. 

Informacja

Dla niektórych typów akcji, przed uzupełnianiem szczegółów mobilności trzeba wypełnić sekcję: organizacja wnioskująca.


Dodaj "Szczegóły mobilności".

W polu Szczegóły mobilności należy najpierw podać: 

 • kraj wyjazdu i kraj przyjazdu 

Uwaga: jeśli kraje wyjazdu i przyjazdu są takie same, dodatkowe informacje trzeba podać w polu szczegółowy opis działań. 

 • Czas trwania mobilności
 • Całkowitą liczbę uczestników
 • Liczbę uczestników z potrzebami specjalnymi 
 • Liczbę uczestników z mniejszymi szansami 
 • Liczbę osób towarzyszących

Informacja

 • Wskazanie kursorem na polu ze znakiem zapytania otwiera okno z objaśnieniami dotyczącymi informacji, jakie należy tu wpisać. 

 • Niektóre pola tej sekcji mają opcję rozwijania menu. 

 • Dodatkowo pojawi się informacja, jeśli wprowadzone dane nie mogą zostać zwalidowane. 


 Kliknij tu, aby zobaczyć przykładowo wypełnione pole dla mobilności w ramach staży, których czas trwania przekracza 183 dni

Na tym przykładowym ekranie, po wprowadzeniu okresu trwania mobilności pojawia się dodatkowe obowiązkowe pole do wypełnienia. 


6

Aktualizuj  ,,Budżet mobilności" (Flow budget).

Budżet mobilności składa się z różnych sekcji.  W zależności od wybranego typu działania, liczby uczestników i rodzaju uczestników wyświetla się odpowiedni wybór sekcji np. pewne sekcje widoczne będą tylko przy wybraniu opcji Uczestnicy ze specjalnymi potrzebami. 

Niektóre pola są wstępnie uzupełnione informacjami podanymi wcześniej. Te informacje można modyfikować. 

7

Aktualizuj informacje w sekcji  "Podróż" (Travel). 

W tej sekcji należy wprowadzić informacje dotyczące Podróży.

 1. Liczba uczestników wprowadzona jest automatycznie. W razie potrzeby można ją zmniejszyć. 
 2. Wybierz przedział odległości z listy rozwijanej Kalkulatora odległości.
 3. Pola Dofinansowanie na uczestnika i całkowite dofinansowanie podróży zostaną automatycznie uzupełnione. 

8

Dodaj ''Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży" (Exceptional Cost for Expensive Travel) - jeśli dotyczy.

Uwaga

Nie można łączyć standardowego dofinansowania na pokrycie kosztów podróży z kosztami nadzwyczajnymi związanymi z kosztownymi podróżami dla tej samej osoby. Jeśli wybrałeś opcję kosztów nadzwyczajnych, wszelkie informacje z sekcji Podróż zostają usunięte. 

W przypadku nadzwyczajnych kosztów związanych z kosztowną podróżą, należy zaznaczyć pole Wnioskuj o koszty nadzwyczajne związane z kosztowną podróżą i podać liczbę uczestników, opis i uzasadnienie oraz kwotę (euro).

9

Aktualizuj ,,Wsparcie organizacyjne - koszty działania" (Organisational Support - Activity Costs)

W tej części można zmodyfikować informacje dotyczące Wsparcia Organizacyjnego.

 1. Liczba uczestników jest automatycznie uzupełniana, ale w razie potrzeby możną ją zmniejszyć. 
 2. Pole czas trwania na uczestnika jest także automatycznie uzupełniane i można zmniejszyć tę liczbę.
 3. Wprowadź liczbę dni podróży. 
 4. Pola dofinansowanie na uczestnika/dzień i całkowite wsparcie organizacyjne - koszty działań  aktualizują się po wprowadzeniu wcześniejszych danych.

10

Aktualizuj ,,Wsparcie procesu włączania" (Inclusion support) - jeśli dotyczy.

W tej sekcji należy wprowadzić informacje dotyczące wspierania procesu włączania. Ta sekcja jest dostępna tylko w przypadku podania liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami oraz liczby uczestników z mniejszymi szansami. 

 1. Liczba uczestników jest automatycznie uzupełniana, ale w razie potrzeby możną ją zmniejszyć. 
 2. Pole czas trwania na uczestnika jest także automatycznie uzupełniane i można tę liczbę  zmniejszyć
 3. Wprowadź liczbę dni podróży. 
 4. Pola dofinansowanie na uczestnika/dzień i całkowita kwota dofinansowania wsparcia procesu włączania aktualizują się po wprowadzeniu wcześniejszych danych.

11

Aktualizuj ,,Dodatek relokacyjny" (Relocation Allowance).

W tej sekcji należy wprowadzić informacje dotyczące dodatku relokacyjnego.  

 1. Liczba uczestników (bez osób towarzyszących) jest automatycznie uzupełniana, ale w razie potrzeby możną ją zmniejszyć. 
 2. Pole czas trwania na uczestnika jest także automatycznie uzupełniane i można tę liczbę zmniejszyć
 3. Wprowadź liczbę dni podróży. 
 4. Pole dofinansowanie na uczestnika/dzień i całkowita kwota dofinansowania dodatku relokacyjnego aktualizują się po wprowadzeniu wcześniejszych danych.
12

Dodaj ,,Wsparcie językowe" (Linguistic Support) - jeśli dotyczy. 

Sekcja Wsparcie językowa jest niedostępna dla wizyt przygotowawczych; występuje przy działaniach trwających minimum 60 dni. Patrz: PL_EKS_Wnioski online: Wsparcie językowe


13

Dodaj ,,Koszty nadzwyczajne" (Exceptional Costs) - jeśli dotyczy.

Jeśli jest taka potrzeba, można dodać koszty nadzwyczajne.

 1. Aby wprowadzić szczegóły i dodać koszty, użyj polecenia DODAJ KOSZT NADZWYCZAJNY. 
 2. Wprowadź Liczbę Uczestników
 3. Wprowadź Opis i Uzasadnienie. 
 4. Wprowadź kwotę wnioskowanego dofinansowania w EUR.

Aby usunąć pozycję, kliknij pole Usuń. Przez polecenie dodaj koszty nadzwyczajne, można w razie potrzeby dodawać wiersze z kosztami nadzwyczajnymi. 


14

,,Całkowity budżet mobilności" (Total Flow Budget).

Ostatnie pole w sekcji mobilności jest podsumowaniem całkowitego budżetu mobilności, w trybie do odczytu. Wszystkie pozycje budżetowe są tu pokazane wraz z ich kosztami. Sekcja zawiera podsumowanie całkowitego budżetu mobilności

15

Powrót do ,,Szczegółowego Opisu Działań" (Activity Details). 

Gdy wprowadzone zostały informacje odnośnie mobilności, wróć do ekranu ,,Szczegółowy Opis Działań" . 

Na liście mobilności,  mobilność odznaczona jest jako uzupełnione pole. Dodatkowe mobilności w działaniu można dodawać poprzez polecenie Dodaj mobilność.

Uwaga

W ramach tego samego działania, kraj przyjazdu musi być ten sam. 16

Edytuj lub usuń mobilność. 

Aby edytować zakodowaną mobilność, kliknij polecenie Menu i wybierz Szczegóły mobilności. 

Aby usunąć zakodowaną mobilność, kliknij polecenie Menu i wybierz Usuń mobilność.  Przycisk Usuń mobilność nie jest dostępny, gdy w formularzu zakodowano tylko jedną mobilność. 

17

Powrót do ,,Działań projektowych" (Project Activities).

Po wprowadzeniu wszystkich informacji dla działań Twojej organizacji, wróć do "Działań projektowych".

Działanie widać teraz na liście Działań - w naszym przypadku to będą staże. Po prawidłowym zakodowaniu wszystkich informacji, pole działanie zaznaczone jest na zielono. 


18

Dodaj dodatkowe działania (additional activities). 

Poprzez polecenie DODAJ DZIAŁANIE możesz dodać dodatkowe działania dla Staży i Pracy. Uzupełnij informacjami, tak jak to wyjaśniono dla pierwszego działania.

Gdy wszystkie działania są dodane, sekcje podświetlane są na zielono. Przykład poniżej pokazuje działania wprowadzone dla miejsc pracy i staży. W zależności od dokonanego wcześniej wyboru, możesz mieć tylko jedną z dwóch opcji. 

19

Edytuj lub Usuń Działanie.

Aby edytować zakodowane działanie, kliknij polecenie Menu i wybierz Szczegóły działania.

Aby usunąć zakodowane działanie, kliknij polecenie Menu i wybierz Usuń mobilność.  Przycisk Usuń działanie  nie jest dostępny, gdy w formularzu zakodowano tylko jedną mobilność. 20

Jeśli planujesz, wybierz ,,Działania Uzupełniające" (Complementary Activities).

Druga część Działań Projektowych dotyczy Działań Uzupełniających. Jeśli planujesz takie działania, wybierz odpowiednią opcję z menu. 

Wybór opcji Nie oznacza, że tej części formularza nie trzeba dalej uzupełniać.

21

Wprowadź wymagane informacje do Działań Uzupełniających (jeśli dotyczy).

Jeśli wybierzesz Tak, pojawi się pole wolnego tekstu do uzupełnienia i dostępna będzie lista działań uzupełniających

Uzupełnij pole opisem działań uzupełniających. 

22

Wejdź w ,,Szczegóły Działania" (Activity Details). 

Kliknij na wykropkowaną linię pod typem działania lub użyj pola menu i wybierz szczegóły działania


23

Wprowadź wymagane informacje i wróć do ,,Działań Projektowych".

Uzupełnij pola:

 • Typ działania
 • Koszty bezpośrednie (EUR)
 • Koszty pośrednie  (EUR)
 • Opis

Gdy wszystkie informacje są podane, wróć do "Działań Projektowych". 


24

Dodaj dodatkowe działania uzupełniające (jeśli dotyczy).

Poprzez polecenie DODAJ DODATKOWE DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE można zakodować dodatkowe działania tego typu. Postępuj w sposób opisany powyżej. 

Po prawidłowym uzupełnieniu sekcji Działania projektowe i działania uzupełniające (jeśli występują), pola w górnym menu podświetlają się na zielono. Można kontynuować pracę nad wnioskiem.  

25

Edytuj lub uzupełnij Działania Uzupełniające. 

Aby edytować zakodowane wcześniej działanie, kliknij na pole Menu i wybierz opis działania

Aby usunąć zakodowane wcześniej działanie, kliknij na pole Menu i wybierz opis działania. Opcja Usuń działanie nie występuje w przypadku zakodowania tylko jednego działania.