Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuAkcja

od 2020

Wszystkie
Przed złożeniem wniosku należy dodać do niego Załączniki.

Ważne

Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie. Obowiązkowe załączniki i wyświetlane instrukcje mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Nazwy plików nie powinny zawierać znaków łacińskich.

Oświadczenie prawnego przedstawiciela organizacji (Declaration on Honour) jest wymaganym załącznikiem we wszystkich wnioskach online.

Kolejne kroki
1

Wybór pozycji "Załączniki" w bocznym menu.

Aby dodać wymagane załączniki, należy kliknąć pozycję "Załączniki" w bocznym menu. Otworzy się ekran załączników.

Uwaga

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie prawnego przedstawiciela organizacji (Declaration on Honour). W zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek, mogą być wymagane różne dokumenty.

 

W górnej części ekranu załączników znajdują się szczegółowe informacje na temat maksymalnej liczby plików, maksymalnych rozmiarów plików i całkowitego rozmiaru plików dozwolonych dla danego typu akcji. Ponieważ różnią się one w zależności od rodzaju akcji, należy uważnie przeczytać te informacje.

2

Załączanie oświadczenia prawnego przedstawiciela organizacji

Podpisane oświadczenie prawnego przedstawiciela organizacji (Declaration on Honour) jest obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku.

 1. Oświadczenie należy pobrać klikając przycisk "POBIERZ OŚWIADCZENIE (DOH)" i postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
  Po wydrukowaniu oświadczenia musi złożyć na nim swój podpis osoba prawnie upoważniona do reprezentowania organizacji wnioskującej.
  Uwaga: Jeżeli to możliwe, dokument zostanie pobrany w języku, który został wybrany w prawym górnym rogu wniosku. W innych przypadkach dokument zostanie pobrany w języku angielskim.
 2. Podpisane oświadczenie należy zeskanować i dołączyć do wniosku za pośrednictwem przycisku "Dodaj oświadczenie (DECLARATION ON HONOUR)"
 3. Po dodaniu, plik zostanie wyświetlony w tabeli.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy dana Narodowa Agencja akceptuje podpisy cyfrowe. Jeśli tak, oświadczenie może zostać podpisane cyfrowo.


Informacja

Oprócz podpisu może być wymagana również pieczęć organizacji. W oświadczeniu prawnego przedstawiciela znajduje się pole "Pieczęć organizacji wnioskującej" (jeśli dotyczy). Należy przystawić pieczęć, jeśli w danym kraju jest to wymagane.

3

Załączanie pełnomocnictw, harmonogramów działań i innych dokumentów.

W zależności od akcji wymagane jest załączenie różnych dokumentów. Formularz zawiera informacje na temat wymaganych dokumentów dla każdej akcji. 

Na przykład:

 • Dla akcji ESC11 - Projekty wolontariatu wymagany jest harmonogram działań.
 • Dla akcji ESC52 - Znak Jakości wymagane są pełnomocnictwa.

Uwaga

W zależności od rodzaju akcji, do pobrania dostępne mogą gotowe wzorce. Jeśli wzorzec jest dostępny, należy z niego skorzystać w celu wypełnienia wymaganych informacji.

 1. Należy pobrać wzorzec klikając przycisk pobierania (POBIERZ X) (np. POBIERZ HARMONOGRAM) i zapisać plik.
 2. Po wpisaniu wymaganych informacji i zapisaniu pliku, należy dodać załącznik do wniosku, klikając przycisk "Dodaj X".
 3. Należy wyszukać właściwy plik i kliknąć "Otwórz". Plik będzie widoczny w odpowiedniej części ekranu.

Informacja

W przypadku pełnomocnictw zostanie pobrany plik w formacie .zip (archiwum), w którym zawarte są osobne pliki dla każdego z partnerów.

Przesłanie pliku w formacie .zip nie jest możliwe, dlatego należy albo wgrać każde podpisane pełnomocnictwo oddzielnie, albo pojedynczy, zeskanowany plik PDF zawierający wszystkie podpisane pełnomocnictwa.

W przypadku innych plików, dla których nie ma dostępnych gotowych wzorców, należy kliknąć przycisk "Dodaj plik" na dole strony i załączyć pliki w taki sam sposób.

4

Oznaczenie sekcji "Załączniki" jako ukończonej.

Po wgraniu wszystkich wymaganych plików, sekcja załączników w nawigacji bocznej zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia, oznaczającą uzupełnienie sekcji. W dolnej części ekranu widoczny jest również całkowity rozmiar plików. Informacje te pomogą upewnić się, że maksymalny dozwolony rozmiar plików nie zostanie przekroczony (w KB).

5

Usuwanie załączników.

Jeśli trzeba usunąć dany załącznik (np. niewłaściwy załączony plik itp.), należy kliknąć znak X obok pliku do usunięcia.

6

Wymagania techniczne / ograniczenia dotyczące załączników

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące przesyłania załączników, np. ich dopuszczalna liczba i maksymalny rozmiar załączanych plików. Odpowiednia informacja jest wyświetlana na górze ekranu dla każdego typu akcji. Dla większości akcji maksymalny rozmiar załączonych plików nie może przekraczać 100 MB.

Przekroczenie tych ograniczeń sprawi, ze formularz nie zostanie zatwierdzony i nie będzie można go złożyć.

Dopuszczalne formaty plików to:

 • PDF

 • DOC (dokument Word w wersji sprzed 2007)

 • DOCX (dokument Word w wersji po 2007)

 • XLS (plik Excel w wersji sprzed 2007)

 • XLSX (plik Excel w wersji po 2007)

 • JPG (obraz w formacie jpeg)

 • TXT (dokument tekstowy)

 • ODT (dokument edytora tekstu Open Office)

 • ODS (dokument w formie arkusza Open Office)

 • CDOC, DDOC, BDOC (podpis elektroniczny)

(lightbulb) Wskazówka

Jeśli niezbędne jest dołączenie do wniosku wielu dokumentów, należy je zeskanować, pogrupować i załączyć w taki sposób, aby nie przekroczyć liczby dostępnych miejsc na załączniki. Przykładowo, pełnomocnictwa organizacji uczestniczących po zeskanowaniu można umieścić w jednym pliku PDF, który będzie dołączony do wniosku.

Nazwy plików nie powinny zawierać znaków łacińskich.

7

Jak zmniejszyć rozmiar plików?

Duży rozmiar plików jest często związany ze znajdującymi się w nich grafikami. Grafika taka może stanowić samoistny plik (obraz) lub być zamieszczona w innym dokumencie (np. dokumencie Word lub PDF). Aby zmniejszyć rozmiar różnego typu plików można skorzystać z poniższych rad.

Ważne

Przed zastosowaniem któregokolwiek z poniższych rozwiązań należy sporządzić kopię zapasową dokumentu.

Po ich zastosowaniu należy sprawdzić jakość dokumentu i upewnić się, że dokument jest nadal czytelny.

Istnieje wiele dostępnych w Internecie narzędzi, które umożliwiają kompresję dużych plików PDF. Można je łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarce hasło „kompresja plików PDF”. W ten sposób można skorzystać z dowolnego narzędzia najlepiej spełniającego określone wymagania, np. dostępnego w określonym języku czy o mniejszym bądź większym poziomie zabezpieczeń albo poufności. 

Dokumenty Word (DOC/DOCX) z osadzonymi obrazami
Najnowsze wersje Microsoft Word posiadają funkcję kompresji wybranego lub wszystkich obrazów w dokumencie. Umiejscowienie tej funkcji zmienia się w zależności od wersji programu, dlatego też należy sprawdzić dokumentację odpowiedniej wersji oprogramowania lub wyszukać informacje na ten temat w Internecie. 

Dokumenty ODF
Począwszy od wersji 4.0 w programie LibreOffice istnieje funkcja kompresji wszystkich obrazów, podobnie jak w programie Microsoft Word.

Dokumenty skanowane
Mając oryginalny dokument, można go ponownie zeskanować w niższej jakości. Odpowiedzi na poniższe pytania mogą pomóc w decyzji, czy dokonać takiego zabiegu:

 • Czy jest potrzebny kolor? Czy wystarczy dokument w skali szarości lub czarno-biały?
 • Czy niezbędna jest wysoka rozdzielczość (ppm/ppi)? Ogólnie przyjmuje się, że dla obrazów wystarczająca jest rozdzielczość na poziomie 300 dpi, a dla tekstu nawet niższa.

 • Czy plik jest zapisany w formacie skompresowanym?

 • W zależności od stosowanych aplikacji i urządzeń, udzielenie odpowiedzi na to pytanie może być trudne. Czasem konieczne jest wykonanie różnych prób, aby porównać rozmiary plików.

 • Należy pamiętać, że obraz w pliku JPG jest już zapisany w formacie skompresowanym.

 • Dane wyjściowe PDF mogą, ale nie muszą być skompresowane (jeżeli nie są, można zastosować opisane wyżej rozwiązanie).

Warto pamiętać! Ewentualne zmniejszenie rozmiaru załączonych plików przyspieszy proces składania wniosku, ponieważ przesyłana będzie mniejsza ilość danych.

8

Dostęp do załączników po ich złożeniu.

Załączniki złożone wraz z formularzem wniosku są dostępne do wglądu oraz pobrania podczas podglądu formularza.