Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

  Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuAkcja

od 2020

WszystkieNiniejsza strona przedstawia, w jaki sposób wprowadzić dane osoby powiązanej z organizacją wnioskującą/uczestniczącą oraz podmiotów zależnych (jeśli dotyczy). Osoby powiązane mogą zostać dodane dopiero po wpisaniu numeru OID organizacji do formularza wniosku.


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby uzupełnić odpowiednie pola i części formularza. Poniższe instrukcje zostały opracowane na podstawie wniosku dla akcji ESC11 - Projekty wolontariatu.Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Kliknięcie pozycji "Organizacja wnioskująca" lub "Organizacje uczestniczące" w menu bocznym.

W zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek, należy wybrać pozycję "Organizacja wnioskująca" lub "Organizacje uczestniczące" w menu bocznym.

2

Otworzenie zakładki "Dane organizacji".

  1. Wykrzyknik znajdujący się obok numeru OID organizacji oznacza, że nie wszystkie informacje zostały uzupełnione.
  2. Należy wybrać opcję "Dane organizacji" z menu kontekstowego lub kliknąć w nazwę organizacji.
3

Kliknięcie pozycji "Osoby powiązane".

Należy wybrać opcję "Osoby powiązane" w menu górnym lub przewinąć stronę w dół do tej sekcji.

Wymagane jest wpisanie danych dwóch typów osób powiązanych: przedstawiciela prawnego i osoby kontaktowej.

Można dodać więcej, niż jedną osobę kontaktową.


Dodanie przedstawiciela prawnego.

Aby dodać dane przedstawiciela prawnego, należy kliknąć w wiersz "Kliknij tutaj, aby edytować" przy przedstawicielu prawnym lub wybrać opcję "Dane osoby" w menu kontekstowym.


Otworzy się okno w którym można uzupełnić dane przedstawiciela prawnego. Obowiązkowe pola są zaznaczone na czerwono. Po uzupełnieniu informacji pola zostaną oznaczone na zielono.

Jeżeli adres danej osoby jest taki sam jak adres organizacji, należy kliknąć przycisk "UŻYJ TEGO SAMEGO ADRESU CO ADRES ORGANIZACJI". Dane adresowe organizacji zostaną automatycznie pobrane z systemu rejestracji organizacji.

Jeżeli adres osoby jest inny niż organizacji, należy wpisać go ręcznie.


Po wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji, należy wrócić do ekranu "Dane organizacji wnioskującej", klikając odpowiednią opcję w menu na górze strony.

Widoczne są teraz dane przedstawiciela prawnego oznaczone zieloną ikonką.


4

Dodanie osoby kontaktowej.

Aby dodać dane osoby kontaktowej, należy kliknąć w wiersz "Kliknij tutaj, aby edytować" przy osobie kontaktowej lub wybrać opcję "Dane osoby" w menu kontekstowym. Należy wprowadzić wszystkie informacje w ten sam sposób jak dla przedstawiciela prawnego.

5

Dodanie dodatkowych osób kontaktowych (jeśli dotyczy).

Obie osoby powiązane są oznaczone na zielono, co oznacza, że wszystkie niezbędne dane zostały wprowadzone.

W razie potrzeby można wpisać dodatkowe osoby kontaktowe powiązane z daną organizacją za pomocą przycisku DODAJ OSOBĘ POWIĄZANĄ.

Zasada jest taka sama jak w przypadku dodawania przedstawiciela prawnego i osoby kontaktowej. Wszystkie dodatkowe osoby powiązane zostaną wskazane jako osoby kontaktowe.


6

Preferowana osoba do kontaktu.

Domyślnie pierwsza osoba kontaktowa jest wybrana jako preferowana osoba do kontaktu. Jest to wskazane przez przycisk zaznaczony domyślnie na liście osób powiązanych.

Jeżeli dodano więcej niż jedną osobę kontaktową, można zmienić preferowaną osobę do kontaktu poprzez zaznaczenie właściwego przycisku dla tej osoby.

Ważne

Preferowaną osobą do kontaktu może być tylko osoba z danej organizacji.


Szczegóły dotyczące akcji ESC13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu - umowy roczne.

1

Dla formularza wniosku akcji ESC13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu - umowy roczne opcja "Osoby powiązane" pozwala wykonać dodatkową akcję: Pobierz dane z ESC12. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów.

2