We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuProgramAkcja
od 2020Europejski Korpus Solidarności

Wszystkie


Na tej stronie wyjaśniono, w jaki sposób wprowadzić dane organizacji wnioskującej/uczestniczącej do formularza wniosku. Poniższy przykład pokazuje kroki, jakie należy podjąć, aby dodać informacje o organizacji wnioskującej w ramach akcji ESC11 - Projekty Wolontariatu.

Dla akcji ESC52 - Znak Jakości, ESC31 - Projekty Solidarności i ESC13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu - umowy roczne formularze różnią się nieznacznie sposobem wyświetlania informacji o organizacji uczestniczącej i/lub dodawania dodatkowych informacji. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na dole tej strony.

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby uzupełnić odpowiednie pola i części formularza.


Wybór pozycji organizacje wnioskujące/organizacje uczestniczące

1

Należy kliknąć pozycję "Organizacje wnioskujące" lub "Organizacje uczestniczące" w menu bocznym.

W poniższym przykładzie otwiera się ekran "Organizacji wnioskującej". W tym miejscu można dodać szczegółowe informacje o organizacji.

2


Wpisanie identyfikatora OID

1

Wszystkie organizacje uczestniczące w programie powinny być zarejestrowane w Systemie Rejestracji Organizacji i posiadać unikalny numer - identyfikator organizacji (OID). Identyfikator organizacji będzie potrzebny do uzupełnienia danych organizacji w formularzu wniosku.

Dane organizacji nie mogą być aktualizowane za pośrednictwem formularza wniosku. Aktualizacji należy dokonać w Systemie Rejestracji Organizacji. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po Systemie Rejestracji Organizacji.Należy wprowadzić numer identyfikacyjny organizacji OID. Dane organizacji powiązane z identyfikatorem OID są wprowadzane automatycznie do formularza wniosku.

  1. Po wprowadzeniu numeru OID, pole OID organizacji zostanie oznaczone zielonym paskiem. Oznacza to, że wprowadzony identyfikator OID jest poprawny i został rozpoznany. Znak ostrzeżenia przed tym polem oznacza, że dla tego rodzaju wniosku wymagane są dodatkowe dane organizacji.
  2. Aby wyświetlić pełne dane organizacji i móc edytować dodatkowe dane, należy kliknąć w link w polu Oficjalna nazwa.


Zaktualizowanie danych organizacji.

1

Otwiera się ekran "Dane organizacji wnioskującej"/"Dane organizacji uczestniczącej".

Aby przemieszczać się między poszczególnymi sekcjami, można używać zakładek w jego górnej części. Aby przechodzić do poszczególnych sekcji, można również używać suwaka. Zakładki oznaczone zieloną ikonką są wypełnione. W zakładkach oznaczonych czerwonym znakiem ostrzeżenia brakuje wymaganych informacji. 

Dane organizacji wnioskującej są automatycznie wprowadzane poprzez "zaciągnięcie" danych z systemu rejestracji organizacji powiązanych z danym numerem OID. Informacje te są tylko do odczytu i nie mogą być edytowane w formularzu, tylko w systemie rejestracji organizacji. Dodatkowe pola, które nie są obowiązkowe, mogą być uzupełnione w tej sekcji (np. adres e-mail lub dział).

2

Zaktualizowanie danych w sekcji "Profil organizacji" (jeśli dotyczy).

Pierwszą sekcją, którą należy uaktualnić jest "Profil organizacji". Pole "Typ organizacji" jest obowiązkowe i tylko jedna opcja może zostać wybrana z menu rozwijanego. Jeżeli pole "Typ organizacji" zostało automatycznie wypełnione, oznacza to, że dane zostały pobrane z systemu rejestracji organizacji: należy sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe, i zmienić je w razie potrzeby.

3

Dodawanie osób powiązanych.

Patrz: Dodawanie osób powiązanych z organizacjami.


4

Znak jakości/Akredytacja (nie dotyczy akcji ESC31 - Projekty solidarności).

Aby uczestniczyć w wolontariacie, stażach i działalności zawodowej Europejskiego Korpusu Solidarności, organizacje muszą posiadać Znak jakości lub ważną Akredytację Wolontariatu Europejskiego. Znak jakości lub Akredytacja Wolontariatu Europejskiego muszą być ważne najpóźniej do momentu rozpoczęcia działań. 

Informacje wyświetlane w sekcji Znak Jakości/Akredytacja przedstawiają aktualną ważną akredytację i/lub złożony wniosek o znak jakości.


Uwaga

W formularzu wniosku dla akcji ESC31 - Projekty solidarności ta sekcja nie jest wyświetlana, ponieważ znak jakości nie jest wymagany dla tego typu projektów. Patrz: European Solidarity Corps Quality Label - Introduction.  

Jeśli organizacja nie posiada ważnego znaku jakości/akredytacji lub jest w trakcie wnioskowania o znak jakości, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy informujący, że wymagana jest co najmniej jedna akredytacja związana z wprowadzonym numerem OID.

5

Zaktualizowanie dodatkowych pól i zakładek.

W poniższym przykładzie wymagane jest wpisanie dodatkowych informacji w w sekcji "Cele i działania organizacji". Należy wypełnić pola zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6

Zaktualizowanie informacji o zakończonym projekcie w ramach programu Erasmus+(jeśli dotyczy).

W poniższym przykładzie należy podać informację, czy dana organizacja uczestniczyła wcześniej w programach Erasmus+ w ciągu ostatnich trzech lat. 

Wybranie opcji Tak spowoduje wyświetlenie dodatkowych pól. Należy uzupełnić dane dotyczące poprzedniego dofinansowania. Przycisk Dodaj dofinansowany projekt może być użyty do dodania dodatkowych dofinansowań.

 

7

Zakończenie uzupełniania danych organizacji wnioskującej.

Kiedy wszystkie dane organizacji zostaną wpisane do formularza, należy wrócić do ekranu głównego "Organizacja wnioskująca" korzystając z menu na górze strony lub menu bocznego.

Część "Organizacja wnioskująca"  została oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia oznaczającą, że wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone.


Edycja danych o organizacji

1

Aby zaktualizować już wprowadzone dane organizacji, należy użyć przycisku Menu i wybrać opcję "Dane organizacji" lub po prostu kliknąć na nazwę organizacji. Otworzy się ekran "Dane organizacji wnioskującej", na którym można dokonać niezbędnych zmian.

2


Szczegóły dotyczące akcji ESC13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu - umowy roczne

1

W formularzu wniosku dla akcji Partnerstwa na rzecz wolontariatu - umowy roczne, nie ma możliwości podania numeru OID organizacji wnioskującej w polu OID organizacji. To pole jest zaznaczone na szaro.

2

Numer OID organizacji należy wprowadzić w części "Informacje o projekcie". Dodając numer OID w tej części, niektóre pola w innych sekcji formularza zostaną wypełnione automatycznie na podstawie danych z akcji ESC12 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu. Dzieje się tak w przypadku pola ID Organizacji oraz danych organizacji w części "Organizacja wnioskująca". Następnie można uzupełnić brakujące informacje.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: ESC13 Context, Applicant organisation, Associated Person.

ESC52 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: ESC52 Znak Jakości (English).


ESC31 - Projekty Solidarności: Uczestnicy grupy

1

W formularzu wniosku dla akcji ESC31 - Projekty Solidarności należy wypełnić dodatkową sekcję: Uczestnicy grupy.

W tym miejscu należy podać indywidualny numer PRN (Personal Reference Number) uczestników grupy biorącej udział w projekcie. Jeżeli numer PRN zostanie rozpoznany, pola z imieniem, nazwiskiem oraz krajem zamieszkania zostaną wypełnione automatycznie.

Aby dodać innych uczestników, należy użyć przycisku DODAJ UCZESTNIKA.

2