Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Strona główna "Formularze wniosków Europejskiego Korpusu Solidarności" jest stroną startową dla składania wniosków.

Można z niej przejść do dwóch głównych zakładek: "Otwarte konkursy wniosków" i "Moje formularze wniosków".

Jeśli dany użytkownik nie wypełniał jeszcze żadnego wniosku, po zalogowaniu na stronę wniosków online domyślnie otworzy się zakładka "Otwarte konkursy wniosków". Jeśli użytkownik wypełniał już lub złożył jakiś wniosek, otworzy się zakładka "Moje formularze wniosków".


Na ekranie wyświetlają się następujące elementy:

 1. Imię i nazwisko użytkownika i jego e-mail w prawym górnym rogu.
 2. Przycisk "Wyloguj" widoczny po kliknięciu na strzałkę obok nazwiska.
 3. Przycisk wyboru języka znajduje się powyżej nazwiska użytkownika. Wybór danego języka zostanie zachowany dla wszystkich sesji
 4. Linki do Przewodnika po programie Europejskiego Korpusu Solidarności oraz stron z danymi kontaktowymi programu
 5. Komunikaty ogólne lub dotyczące poszczególnych akcji; kolor pola komunikatu zmienia się w zależności od rodzaju powiadomienia:
  1. zielony - informacyjne
  2. żółty - ostrzeżenia
  3. niebieski - ostrzegawczo-alarmujące
  4. czerwony - ostrzeżenia o błędach
  Uwaga: komunikaty dotyczące danej akcji pojawią się we wszystkich rodzajach wniosków z tej akcji.
 6. Zakładka "Otwarte konkursy wniosków" zawiera akcje kluczowe, w których można w danym momencie składać wnioski.
 7. Zakładka "Moje formularze wniosków" zawiera szkice wniosków oraz wnioski złożone przez danego użytkownika.


Zakładka "Otwarte konkursy wniosków"

Objaśnienia i ilustracje

W zakładce "Otwarte konkursy wniosków" należy kliknąć przycisk "Złóż wniosek" pod akcją, w ramach której użytkownik zamierza składać wniosek (patrz PL_EKS_Wnioski online: Jak wypełnić wniosek).

Zakładka "Moje formularze wniosków"

Objaśnienia i ilustracje

W zakładce "Moje formularze wniosków" można przeglądać wszystkie wypełniane przez siebie wnioski oraz wnioski udostępnione nam przez innych użytkowników. Jeśli po raz pierwszy wchodzimy do danego wniosku online i nie zaczęliśmy go jeszcze wypełniać, lista wniosków w tej zakładce będzie pusta.

Informacje zawarte w zakładce "Moje formularze wniosków":

 1. Filtry wyszukiwania:
  1. Należy rozwinąć, aby filtrować listę dostępnych dla siebie wniosków.
  2. Filtry wyszukiwania będą domyślnie ustawiane na ostatni rok konkursowy. Można zmieniać filtry zgodnie ze swoimi preferencjami.
 2. Zapisane filtry:
  1. Tego przycisku można używać, jeśli mamy już zapisany jakiś filtr. Jeżeli nie używano jeszcze filtrów, żaden filtr się nie pojawi. Poniżej opisano, jak korzystać z filtrów.
 3. Lista wniosków
  Wyświetlane są następujące informacje:
  1. Liczba dostępnych dla danego użytkownika wniosków.
  2. Kryteria sortowania listy. Domyślnie lista jest ustawiona według modyfikacji danych (Data Modified) w porządku od najpóźniejszej zmiany (ostatnio wprowadzona zmiana - na górze).
  3. Szczegółowe dane wniosku.
  4. Na stronie domyślnie ukazuje się 10 pozycji (wniosków). Jeśli lista wniosków jest dłuższa, można wybrać opcję wyświetlania większej liczby wniosków na stronie lub przechodzić do następnej strony.

Statusy wniosków

Wniosek może mieć jeden z następujących statusów:

 1. Szkic (Draft) - formularz może być edytowany i jest niekompletny albo kompletny, ale jeszcze niezłożony, LUB został on otwarty ponownie 
 2. Otwarty ponownie (Reopened) - wniosek został złożony, ale został otwarty ponownie przez wnioskodawcę przed terminem składania wniosków. Ten status jest także uznawany za szkic.
 3. Otwarty ponownie przez Narodową Agencję - termin składania wniosków upłynął, ale Narodowa Agencja wyjątkowo przedłużyła czas składania wniosku. Wyjątkowe przedłużenie czasu składania wniosku jest możliwe wyłącznie w ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach dotyczących niemożności złożenia wniosku przed oficjalnym terminem. Ten status jest również uznawany za szkic.
 4. Złożony (Submitted) - wniosek został złożony do właściwej Narodowej Agencji lub do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).
 5. ermin upłynął (Deadline Expired) - wniosek nie został złożony w obowiązującym terminie.
 6. Usunięty (Deleted) - wniosek nie został złożony w wymaganym terminie i został usunięty..

Status wniosku można znaleźć wśród filtrów wyszukiwania oraz w informacjach o formularzach na liście wniosków.

Lista wniosków

Na liście wniosków wyświetlane są wszystkie wnioski danego użytkownika: złożone, niezłożone, niezłożone w obowiązującym terminie, usunięte i udostępnione przez innych.

Jeśli wchodzimy na stronę wniosków online po raz pierwszy i nie zaczęliśmy jeszcze wypełniać żadnego wniosku, lista wniosków będzie pusta.

Szczegółowe dane wniosków

Dla każdego wniosku dostępne są następujące informacje:

 1. Stan wypełnienia wniosku (Completion Status): "niekompletny" lub "kompletny", co wskazuje czy wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione i czy zastosowano się do zasad dotyczących danego działania.
 2. Informacje o wniosku (Application information): aby przeglądać lub edytować formularz, należy kliknąć numer identyfikacyjny wniosku (Form ID) lub nazwę akcji (Action Type name) (linki podświetlone na niebiesko). Dostępne informacje to:
  1. Typ akcji
  2. Nazwa projektu podana we wniosku
  3. Łączna kwota dofinansowania podana we wniosku (jeśli dotyczy)
  4. Właściciel wniosku
  5. Numer identyfikacyjny wniosku (Form ID)
  6. Ostatnie złożenie (jeśli dotyczy)
 3. Karta stanu wypełniania formularza: pokazuje stan wypełnienie formularza w procentach. Niewidoczna w przypadku wniosków niezłożonych w terminie lub usuniętych.
 4. Dni pozostające do terminu: ile dni pozostało do terminu składania wniosków. Widoczna tylko w przypadku wniosków w postaci szkicu oraz złożonych przed terminem.
  Uwaga: w przypadku złożenia wniosku po terminie (late submission) dodatkowy termin jest ustalony przez Narodową Agencję i jest inny niż główny termin dla prawidłowo składanych wniosków. 

 5. Ostatnia modyfikacja: data i godzina.
 6. Przycisk menu z opcjami/poleceniami menu. Można za jego pomocą wykonać różne operacje w zależności od stanu (statusu) wniosku i roli użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się w następnej części instrukcji.

Przykładowy ekran złożonego wniosku o dofinansowanie na liście wniosków:

Opcje przycisku menu

Na przycisku menu są następujące opcje:

 1. Edytowanie: otwiera formularz w trybie do edycji. Ta opcja jest dostępna tylko dla formularzy w formie szkicu w okresie przed upływem terminu składania wniosków.
 2. Udostępnianie: otwiera ekran udostępniania wniosku. Dostępny dla wszystkich formularzy w każdym stadium (czyli o różnych statusach).
 3. Przeglądanie historii składania wniosku: otwiera ekran historii składania wniosku. Dostępny dla wszystkich formularzy w każdym stadium (czyli o różnych statusach).
 4. Przeglądanie: otwiera formularz w trybie tylko do odczytu. Niedostępny dla wniosków w formie szkicu, chyba że danemu użytkownikowi udostępniono wniosek w trybie tylko do odczytu.
 5. Ponowne otwarcie: otwiera ponownie do edycji wcześniej złożony wniosek i zmienia jego status na "Otwarty ponownie" (Reopen). Dostępny w przypadku wniosków złożonych w okresie przed upływem terminu wnioskowania.
 6. Usuwanie: usuwa wniosek. Niedostępny w przypadku wniosków złożonych.
  Uwaga: jeśli wniosek został uprzednio złożony, ale obecny jego status umożliwia usunięcie za pomocą polecenia z przycisku menu, to pojawi się wyskakujące okienko z komunikatem: "Uprzednio złożony wniosek nie może być usunięty".

Filtry wyszukiwania

Wyszukiwanie za pomocą filtrów

Sekcja wyszukiwania umożliwia szukanie wniosków według jednego lub wielu kryteriów, jak pokazano na zdjęciu ekranu poniżej. Domyślnie filtry wyszukiwania są ukryte.

Aby otworzyć ustawienia filtrów, należy kliknąć opcję "Filtry wyszukiwania". Dostępne są różne opcje, np. konkurs wniosków (rok), narodowa agencja, akcja kluczowa, czy status wniosku. Uwaga: aby móc wyszukiwać, trzeba wybrać przynajmniej jedno z następujących kryteriów: rok konkursu wniosków, runda selekcyjna i/lub typ akcji.

 1. Należy wybrać opcje filtrów wyszukiwania, takie jak rok konkursu wniosków, akcja kluczowa i runda selekcyjna.  
 2. Kliknąć "Wyszukaj" (Search).
 3. Na liście pojawią się wnioski spełniające wybrane kryteria.

Aby zresetować kryteria wyszukiwania, należy kliknąć polecenie "Wyczyść kryteria wyszukiwania" (Clear Search Criteria).


Zapisywanie, stosowanie i usuwanie filtru wyszukiwania

Aby zapisać (zachować) filtr, należy:

 1. Wejść do kryteriów wyszukiwania.
 2. Kliknąć polecenie "Zapisz filtr jako" (Save filter as).
 3. W okienku, które się pojawi, wpisać nazwę filtru. Jeśli istnieje już filtr o takiej samej nazwie, pojawi się komunikat, zgodnie z którym należy poprawić nazwę filtru, aby go zachować.
 4. Kliknąć "Zapisz" (Save).


Aby zastosować zapisany filtr, należy:

 1. Kliknąć na listę rozwijalną "Zapisane filtry" (Saved Filters).
 2. W przypadku długiej listy filtrów, należy użyć okienka wyszukiwania. Kiedy zaczniemy wpisywać nazwę filtru, lista będzie dynamicznie filtrować rezultaty.
 3. Kliknąć strzałkę pod poleceniem "Złóż" (Apply).
 4. Na liście pojawią się wnioski spełniające kryteria.


Aby usunąć zapisany filtr, należy:

 1. Otworzyć listę rozwijalną zachowanych filtrów (Saved Filters).
 2. Użyć okienka wyszukiwania, aby znaleźć filtr, który ma być usunięty. Wpisanie początku nazwy filtru powoduje automatyczne uzupełnienie i lista dynamicznie przeszuka rezultaty.
 3. Kliknąć X pod "Usuń" (Delete).
 4. Potwierdzić usunięcie.
 5. Filtr jest teraz usunięty.


Wyszukiwanie według numeru identyfikacyjnego formularza (Form ID)

Można także wyszukiwać według numeru identyfikacyjnego formularza.

 1. Należy wpisać minimum 5 znaków numeru do pola numeru identyfikacyjnego formularza.
 2. Kliknąć "Wyszukaj" (Search).
 3. Formularz (lub formularze) zostanie wyświetlony na liście wniosków.

Uwaga: Wpisanie numeru identyfikacyjnego formularza usunie pozostałe kryteria wyszukiwania, które mogły być wcześniej zastosowane.