Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dotyczy

 Click here to expand to see the table below indicating the Call Year(s), Key Action(s) and Action(s) where the following wiki page is relevant.


Rok konkursowyAkcja kluczowa
Akcja

od 2020

KA1 - Mobilność edukacyjna

KA150 - Akredytacja Erasmus w dziedzinie Młodzieży


W tej części wniosku należy podać informacje dotyczące celów, które chcą Państwo osiągnąć poprzez udział w tym sposobie wnioskowania w ramach programu Erasmus+. Sekcja ta dotyczy m.in. celów organizacji, planowanych działań oraz ich oczekiwanego wpływu.


Krok po kroku


Krok po kroku - opis szczegółowy


Steps
1

Zakładka "Rozwój strategiczny" w menu bocznym

Kliknij na Rozwój strategiczny w menu bocznym, na ekranie pokaże się strona poświęcona tej części wniosku.

W tej części należy podać informacje dotyczące

  • Motywacji i celów organizacji oraz
  • Planowanych aktywności

2

Uzupełnij sekcję "Motywacja i cele"

Podaj informacje dot. motywacji organizacji do udziału w Programie oraz celów, jakie planuje osiągnąć.

3

Opisz pierwszy cel organizacji

W sekcji Cele uzupełnij informacje nt. pierwszego z nich w polach:

  • Tytuł i opis - co chcą Państwo osiągnąć?
  • Wyjaśnienie - W jaki sposób ten cel odpowiada potrzebom i wyzwaniom, które Państwo opisali?


Dodaj kolejne cele (jeśli dotyczy)

By dodać kolejne cele kliknij przycisk DODAJ CEL, wyświetli się sekcja Cel 2.

Tak jak w przypadku pierwszego celu, należy podać wszystkie wymagane informacje w dostępnych polach. Dodaj kolejne cele w ten sam sposób.


Usuwanie celu

Jeśli chcesz usunąć cel, kliknij na menu kontekstowe i wybierz Usuń cel. Potwierdź usunięcie klikając Tak w wyskakującym okienku.

Uwaga: Przynajmniej jeden cel musi być podany.

4

Wprowadź informacje dotyczące wpływu projektu oraz jego wkładu do strategii młodzieżowych

Podaj informacje dotyczące oczekiwanego wpływu projektu na grupy docelowe, uczestników i organizacje partnerskie. Proszę również opisać oczekiwany wkład organizacji do realizacji głównych celów Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży, Celów Młodzieżowych i/lub celów Programu.

Linki umieszczone w tej sekcji dostarczą informacji na temat Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży i Celów Młodzieżowych.

5

Uzupełnij sekcję "Przegląd planowanych działań"

W tej sekcji należy podać informacje dotyczące aktywności, które planowane są do realizacji ze środków programu Erasmus+.

W tabeli należy wskazać planowaną liczbę działań oraz uczestników na minimum trzy nadchodzące lata. Liczba dostępnych wierszy w tabeli zależna jest od liczby celów zdefiniowanych w sekcji Motywacja i cele.

W celu wprowadzenia wymaganych informacji:

  1. Wybierz z rozwijalnej listy Typ działania
  2. Wprowadź docelową liczbę działań tego typu dla każdego roku
  3. Wprowadź docelową liczbę uczestników działań dla każdego roku
  4. Wybierz z rozwijalnej listy Powiązany cel


Możesz dodać docelowe liczby mobilności i uczestników na maksimum siedem kolejnych lat. Kolejne lata dodasz klikając przycisk DODAJ ROK. 

Minimalna wymagana liczba lat to 3. Po dodaniu większej niż 3 liczby lat pojawi się przycisk USUŃ ROK, który pozwoli na usunięcie wprowadzonych już lat, począwszy od ostatnio dodanego. 

Wprowadź dodatkowe wymagane informacje

W kolejnych polach tej sekcji wniosku podaj informacje dot. włączania i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i odpowiedzialności za środowisko i in.


6

Uzupełnianie sekcji "Rozwój strategiczny" ukończone

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, sekcja Rozwój strategiczny w menu bocznym zostanie oznaczona na zielono. Przejdź do następnej części formularza wniosku.