Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursu
Akcja kluczowa
Akcja

2020

KA1 - Mobilność edukacyjna

KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej

KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

KA104 - Mobilność kadry edukacji dorosłych

KA116 - Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego z Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego


Ta strona wyjaśnia, jak wprowadzić dane partnerskiej organizacji przyjmującej do wniosku. 

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której jest składany wniosek. Aby właściwie wypełnić odpowiednie pola i części wniosku, prosimy uważnie przeczytać informacje na ekranie.

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Partnerska organizacja przyjmująca z numerem OID

Kliknięcie pozycji "Organizacje uczestniczące" w menu bocznym

Dane partnerskich organizacji przyjmujących (Hosting Partner Organisations) wprowadza się w części "Organizacje uczestniczące" (Participating Organisations).

Należy kliknąć "Dodaj partnerską organizację przyjmującą" (Add Hosting Partner).

Uwaga: W zależności od formularza wniosku, można zauważyć puste pole w celu wprowadzenia danych partnerskiej organizacji przyjmującej bez konieczności klikania na przycisk.


Kliknięcie "Kliknij tutaj aby edytować" (Click here to edit)

Pozycja dla pierwszej partnerskiej organizacji przyjmującej został utworzony. Należy kliknąć "Kliknij tutaj aby edytować" (Click here to edit) w celu uzupełnienia danych organizacji.

Wprowadzenie numeru OID Partnerskiej Organizacji Przyjmującej oraz uzupełnienie brakujących informacji

Organizacje zarejestrowane w Rejestrze Organizacji posiadają unikatowy identyfikator - ID organizacji (OID). OID będzie używane w celu uzupełnienia danych organizacji w formularzu wniosku.

Należy wprowadzić numer OID partnerskiej organizacji przyjmującej, którą Państwo chcą dodać. Dane organizacji powiązane z numerem OID są wprowadzane automatycznie do formularza wniosku. Większość danych organizacji jest zaznaczona na szaro i nie może być zmieniona w formularzu wniosku, zmiany można dokonać w Rejestrze Organizacji (Organisation Registration System). Więcej informacji można znaleźć tutaj: Przewodnik po Rejestrze Organizacji

Brakujące informacje wymagane należy uzupełnić. W danym przykładzie należy wprowadzić Typ organizacji używając listy rozwijalnej.

Powrót do ekranu "Organizacje uczestniczące" (Participating Organisations).

Po uzupełnieniu informacji we wszystkich polach (pola wymagane są zaznaczone na zielono), należy wrócić do zakładki "Organizacje uczestniczące" (Participating Organisations) w menu górnym.

Organizacja, której dane zostały wpisane, jest teraz oznaczona na zielono.Partnerska organizacja przyjmująca bez numeru OID

Można również dodać organizacje przyjmujące, które nie mają numerów OID. Aby wprowadzić dane w tej sekcji, należy kliknąć przycisk DODAJ PARTNERA (ADD PARTNER) w zakładce Partnerskie organizacje przyjmujące. Następnie, należy kliknąć przycisk "Kliknij tutaj aby edytować" (Click here to edit) w celu modyfikacji danych organizacji.

Uzupełnienie wymaganych informacji oraz powrót do zakładki "Organizacje uczestniczące" (Participating organisations).

Należy uzupełnić brakujące wymagane informacje w polach zaznaczonych na czerwono. OID organizacji nie jest zaznaczone jako obowiązkowe, ponieważ nie jest ono wymagane.

Kiedy wszystkie pola zostaną uzupełnione, należy wrócić do zakładki "Organizacje uczestniczące" (Participating organisations).

Partnerska organizacja przyjmująca, której wszystkie wymagane dane zostały wpisane, jest teraz oznaczona na zielono.Dodawanie kolejnych partnerskich organizacji przyjmujących

Organizacje partnerskie można dodać, klikając przycisk DODAJ ORGANIZACJĘ PRZYJMUJĄCĄ (ADD HOSTING PARTNER). Dalej należy postępować jak w przypadku dodawania organizacji z numerem OID lub bez niego.Edytowanie danych partnerskiej organizacji przyjmującej

Aby zaktualizować już wprowadzone dane organizacji, należy użyć przycisku menu i wybrać opcję "Szczegółowe dane organizacji" (Organisation Details). Otworzy się ekran ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi partnerskiej organizacji przyjmującej, umożliwiający wprowadzenie poprawionych danych.

Information

For hosting partner organisations that were added using the Organisation ID, most organisation details cannot be updated in the application form. If any changes are required, the organisation information has to be updated in the Organisation Registration system.

Dla partnerskich organizacji przyjmujących, które zostały dodane przy pomocy numeru OID, większość danych nie może być zaktualizowana w formularzu wniosku. Jeżeli jest konieczność wprowadzenia zmian, informacje związane z organizacją należy zaktualizować w Rejestrze organizacji (Organisation Registration system).Usuwanie partnerskich organizacji przyjmujących

Aby usunąć wcześniej dodaną organizację, należy kliknąć przycisk menu w wierszu organizacji i wybrać opcję "Usuń organizację" (Delete Organisation).

Należy zatwierdzić usunięcie w oknie wyskakującym.