Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wszystkie organizacje uczestniczące w programie powinny być zarejestrowane w Systemie Rejestracji Organizacji i posiadać unikalny numer - identyfikator organizacji (OID). Identyfikator organizacji będzie potrzebny do uzupełnienia danych organizacji w formularzu wniosku.

Dane organizacji nie mogą być aktualizowane za pośrednictwem formularza wniosku. Aktualizacji należy dokonać w Systemie Rejestracji Organizacji. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po Systemie Rejestracji Organizacji.

Ta strona wyjaśnia, jak wprowadzić dodatkowe dane organizacji uczestniczących. Ogólny proces jest taki sam dla organizacji wnioskującej, organizacji partnerskich i organizacji tworzących konsorcjum.


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek.Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kroki

Wybór pozycji "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations") w menu bocznym

Kliknięcie opcji "Dodaj organizację partnerską" (add "Partner Organisations")

Aby dodać organizację partnerską, należy kliknąć przycisk "DODAJ ORGANIZACJĘ partnerską" ("ADD PARTNER") na ekranie "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations").

Dodawanie identyfikatora OID

Należy wprowadzić OID organizacji partnerskiej. Wniosek automatycznie pobierze dane powiązane z numerem OID.

  1. Pole OID jest oznaczone zielonym paskiem. Oznacza to, że wprowadzony numer OID jest poprawny i został rozpoznany. Czerwony znak ostrzeżenia przed tym polem oznacza, że dla tego rodzaju wniosku wymagane są dodatkowe dane organizacji.
  2. Dane organizacji powiązane z numerem OID są wprowadzane automatycznie do formularza wniosku. Na tym ekranie widoczna jest oficjalna nazwa (Legal name) i kraj (Country).
  3. Aby wyświetlić pełne dane organizacji i móc edytować dodatkowe dane, należy kliknąć ikonę menu oraz kliknąć "Dane organizacji" ("Organisation Details").

Zaktualizowanie danych organizacji

Otwiera się ekran "Dane organizacji partnerskiej" ("Partner Organisation Details").

Aby przemieszczać się między poszczególnymi sekcjami, można używać zakładek w jego górnej części. Aby przechodzić do poszczególnych sekcji, można również używać suwaka. Zakładki oznaczone zieloną ikonką są wypełnione. W zakładkach oznaczonych czerwonym znakiem ostrzeżenia brakuje wymaganych informacji.

Dane organizacji wnioskującej zostały automatycznie wprowadzone poprzez "zaciągnięcie" danych powiązanych z danym identyfikatorem OID. Dane te nie mogą być edytowane we wniosku, natomiast pola, które nie są obowiązkowe, mogą być uzupełnione w tej sekcji (np. dział lub e-mail)


Zaktualizowanie danych w sekcji "Profil organizacji" ("Profile") (jeśli dotyczy)

Pierwszą sekcją, którą należy uaktualnić jest "Profil organizacji" ("Profile").

Należy wybrać "Typ organizacji" ("Type of Organisation") z menu rozwijanego. Jeżeli dana organizacja już składała wniosek w programie Erasmus+, pole "Typ organizacji" ("Type of Organisation") będzie automatycznie wypełnione. Należy sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe. Jeśli są błędne, należy wybrać właściwą opcję z menu rozwijanego.

Dodawanie osób powiązanych z organizacjami.

Następna zakładka, którą należy uzupełnić, dotyczy dodawania danych osób powiązanych z organizacjami. Należy zapoznać się z Wnioski online: Dodawanie osób powiązanych z organizacjami to see how to add those to the application form. 

Uzupełnienie dodatkowych pól i zakładek

W tym przykładzie wymagane jest wpisanie dodatkowych informacji w sekcji "Cele i działania organizacji" ("Background and Experience"). W tym przypadku wszystkie pola w tej sekcji są obowiązkowymi polami tekstowymi.

Zakończenie uzupełniania danych organizacji wnioskującej

Kiedy wszystkie dane organizacji zostaną wpisane do formularza, należy wrócić na główny ekran "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations").

Przy organizacji wnioskującej (Applicant Organisation) pojawiła się zielona ikonka, oznaczająca, że wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone.

Dodawanie kolejnych organizacji partnerskich (jeżeli dotyczy)

Aby dodać kolejne organizacje, należy kliknąć przycisk "Dodaj organizację partnerską" ("Add Partner") i powtórzyć powyższe kroki.

W ten sposób należy wprowadzić dane wszystkich organizacji partnerskich w projekcie.


Usuwanie organizacji partnerskich

Jeśli pojawi się potrzeba usunięcia danej organizacji (np. w przypadku dodania niewłaściwej organizacji), można to zrobić w łatwy sposób:

  1. Kliknąć przycisk menu przy danej organizacji. Należy wybrać opcję "Usuń organizację" ("Delete Organisation").
  2. Zatwierdzić usunięcie organizacji w oknie wyskakującym klikając "Tak".
  3. Organizacja jest teraz usunięta z listy organizacji partnerskich.

Zduplikowany numer OID przy organizacjach uczestniczących

Jeśli dany numer OID został już użyty, nie może być ponownie wpisany. W przypadku ponownego wpisania tego samego numery OID, zobaczymy komunikat z ostrzeżeniem. OID organizacji zostanie automatycznie usununięty z pola.

Nie można wprowadzić tej samej organizacji więcej niż jeden raz.