Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Temat tej strony

Organizacja uczestnicząca to każda organizacja lub nieformalna grupa młodych ludzi zaangażowanych w realizację projektu programu Erasmus+. W zależności od ich roli w projekcie organizacje uczestniczące mogą być wnioskodawcami lub partnerami (zwanymi również współwnioskodawcami, jeżeli są określeni w momencie składania wniosku o dofinansowanie). Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, wnioskodawcy stają się beneficjentami, a partnerzy mogą stać się współbeneficjentami, w przypadku gdy projekt jest finansowany na podstawie dofinansowania dla wielu beneficjentów.

Erasmus+ Programme Guide 2020; Glossary


Wszystkie organizacje uczestniczące w programie powinny być zarejestrowane w Systemie Rejestracji Organizacji i posiadać unikalny numer - identyfikator organizacji (OID). Identyfikator organizacji będzie potrzebny do uzupełnienia danych organizacji w formularzu wniosku.

Dane organizacji nie mogą być aktualizowane za pośrednictwem formularza wniosku. Aktualizacji należy dokonać w Systemie Rejestracji Organizacji. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po Systemie Rejestracji Organizacji.


W zależności od rodzaju wypełnianego wniosku można w nim dodawać organizacje pełniące różne role w projekcie. W każdym przypadku:

  • dane organizacji są automatycznie dodawane na podstawie wpisanego identyfikatora organizacji (OID),
  • dodawane są osoby powiązane z daną organizacją,
  • w zależności od rodzaju wniosku można wybrać dodatkowe organizacje,
  • organizacje te mogą być następnie wpisane w innych sekcjach formularza wniosku, w których wykazuje się zaangażowanie poszczególnych organizacji w realizację projektu.

Rola organizacji

Rola organizacji może być różna w zależności od rodzaju wypełnianego wniosku. W przypadku niektórych wniosków jedyną organizacją uczestniczącą jest wnioskodawca, a w przypadku innych wniosków organizacje uczestniczące mogą pełnić różne role.

  • Wnioskodawca: organizacja uczestnicząca lub nieformalna grupa (w przypadku projektów w sektorze młodzieży), która składa wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawcy mogą występować indywidualnie lub w imieniu innych instytucji zaangażowanych w projekt. W tym ostatnim przypadku wnioskodawca jest jednocześnie koordynatorem.
  • Konsorcjum: co najmniej dwie organizacje uczestniczące, współpracujące w celu przygotowania i realizacji projektu lub działania w ramach projektu oraz monitorowania ich wyników. Konsorcjum może być krajowe (tj. angażować organizacje mające siedzibę w tym samym kraju) lub międzynarodowe (angażujące organizacje uczestniczące z różnych krajów).
  • Koordynator/ organizacja koordynująca: organizacja uczestnicząca, która ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ w imieniu konsorcjum organizacji partnerskich.
  • Partner (organizacja): organizacja uczestnicząca zaangażowana w projekt, ale niebędąca wnioskodawcą.

Erasmus+ Programme Guide 2020; Glossary

Jak wpisywać dane organizacji uczestniczących?

Aby dowiedzieć się, jak wypełniać dane organizacji uczestniczących, należy kliknąć na poniższy link. W przypadku wątpliwości co do tego, jakie role organizacji będą wymagane w Państwa wniosku, prosimy wrócić do indeksu wypełnianego formularza.