Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W różnych częściach formularzy wniosków powtarzają się niektóre wspólne elementy. Ta strona przedstawia podstawowe funkcjonalności i części wspólne dla wszystkich wniosków. W formularzu wyświetlają się informacje oraz ostrzeżenia i komunikaty właściwe dla danego pola lub typu wniosku. Prosimy się z nimi zapoznać. W razie gdyby były potrzebne dalsze wskazówki, należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wnioskowania w ramach danej akcji programu, dostępnymi na stronie: Instrukcje wypełniania wniosków online.


WAŻNE!

Wypełniając formularz wniosku online, nie można otwierać go w kilku zakładkach ani w kilku oknach przeglądarki, ponieważ spowoduje to problemy z jego automatycznym zapisywaniem i utratę danych we wniosku.

Dodatkowo, zawsze należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej i odświeżyć formularz, aby ostatnie zmiany w formularzach były skuteczne.Wygląd formularza

Objaśnienia i ilustracje

Po wybraniu przycisku "Wnioskuj" w ramach danego konkursu wniosków i po zamknięciu wiadomości powitalnej zostanie wyświetlony formularz wniosku.

  1. Aktualnie wyświetlany ekran widoczny jest w oknie głównym. W poniższym przykładzie wyświetlany jest ekran "Instrukcje" (Guidelines). Zalecane jest dokładne przeczytanie treści przed rozpoczęciem wypełniania formularza.

  2. Informacje o konkursie wniosków i numerze identyfikacyjnym formularza wyświetlana jest na górze okna głównego.

  3. Boczne menu pozwala nawigować do różnych części formularza. Aktualnie wybrana sekcja jest podświetlona na żółto. Ikona ostrzegawcza obok nazwy części wskazuje, że brakuje w niej pewnych informacji. Zielony znak pojawi się, gdy wszystkie wymagane informacje w danej części zostaną uzupełnione.

  4. Formularz zapisywany jest automatycznie, a ostatni czas zapisu wyświetlany jest w lewej dolnej części ekranu. Tuż poniżej znajduje się przycisk eksportu formularza wniosku do pliku PDF. Przycisk "Złóż" (Submit) jest aktywny dopiero wtedy, gdy wszystkie sekcje oznaczone są jako uzupełnione.

  5. Ważne informacje dotyczące akcji, w ramach której składany jest wniosek (np. przedłużenie terminu, itp.), będą wyświetlane na ekranie "Powiadomień" (2).

Wybór języka

Objaśnienia i ilustracje

Językiem domyślnym jest angielski. Aby zmienić język, należy kliknąć ikonę języka po prawej stronie ekranu i wybrać inną opcję na pojawiającym się oknie.

Uwaga: Po wybraniu języka Państwa wybór zostanie zachowany dla wszystkich przyszłych sesji.

Obowiązkowe części i pola formularza

Objaśnienia i ilustracje

Przy obowiązkowych częściach formularza wniosku pojawia się czerwony wykrzyknik oznaczający, że nie wpisano wymaganych informacji lub że jakieś pola zostały wypełnione niepoprawnie.

Większość obowiązkowych pól jest zaznaczona na czerwono.

Gdy w danej części formularza wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione poprawnie, część ta jest oznaczona zieloną ikonką . Poszczególne obowiązkowe pola, które zostały uzupełnione, są oznaczone na zielono.

Nawigacja między częściami/w obrębie poszczególnych części formularza

Objaśnienia i ilustracje

Aby wejść do poszczególnych części wniosku, należy używać menu po lewej stronie ekranu.

Na różnych ekranach jest górne menu, pozwalające na przechodzenie do poprzedniej lub następnej części formularza. Zakładki te pokazują ścieżkę do danej części oraz umożliwiają powrót do ekranu, z którego został wyświetlony obecny ekran.

W poniższym przykładzie organizacja wnioskująca (Applicant Organisation) wyświetlona jest na szaro jako aktualnie wyświetlany ekran. Organizacja wnioskująca jest dostępna z ekranu organizacji uczestniczących (Participating Organisations).

Kliknięcie w odnośnik "Organizacje uczestniczące" spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Zakładki obok górnego menu pozwalają na przejście do danej części w aktualnie widocznym ekranie. Można również użyć paska przewijania, aby przemieszczać się w górę i w dół ekranu.

W poniższym przykładzie do różnych części ekranu organizacji wnioskującej (Szczegółowe dane, Profil instytucji, Akredytacja, Osoba powiązana, Cele i działania organizacji) można przejść przy użyciu widocznych na górze zakładek lub poprzez przewinięcie ekranu w dół.

Zakładki te również informują, czy dana cześć została uzupełniona.

Za pomocą przycisku "Strona główna" (Home) można wrócić do strony "Moje formularze wniosków".

Przycisk menu

Objaśnienia i ilustracje

Listę elementów można uzupełniać, przeglądać lub edytować poprzez kliknięcie nazwy danego elementu lub przycisku menu.

Podkreślone odnośniki lub przycisk menu

Do szczegółowych informacji dotyczących danego elementu można przejść poprzez odnośnik w jego nazwie. Jeżeli szczegółowe dane nie zostały jeszcze wprowadzone, należy kliknąć na wykropkowaną linię, tak jak pokazano poniżej.

Poszczególne elementy mogą mieć dostępny przycisk MENU umożliwiający podgląd, edycję, odświeżenie lub usunięcie szczegółowych danych.

Aby zobaczyć różne dostępne opcje, należy kliknąć przycisk menu. Poniżej kilka przykładów:

Automatyczne zapisywanie i szkice

Objaśnienia i ilustracje

Formularz jest automatycznie zapisywany co 2 sekundy. Informacje o zapisie danych (czas lokalny) po lewej stronie ekranu (Saved (local time)…) są odpowiednio aktualizowane.

Po zamknięciu formularza można go ponownie otworzyć w zakładce "Moje formularze wniosków" na stronie głównej dotyczącej formularzy wniosków online.

Ważne: nie można otwierać wniosku w kilku zakładkach

Wypełniając formularz wniosku online, nie należy otwierać go w kilku zakładkach ani w kilku oknach przeglądarki, ponieważ spowoduje to problemy z jego automatycznym zapisywaniem i utratę danych.

Pomoc i wskazówki.

Objaśnienia i ilustracje

Podpowiedź.

W całym formularzu wniosku można uzyskać więcej informacji na temat jego poszczególnych części, najeżdżając myszką na znak zapytania.

Wiadomości ostrzegawcze i informacyjne.

Określone działania podczas wypełniania formularza mogą również wywołać ostrzeżenia lub wiadomości ostrzegające. Należy się z nimi zapoznać. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

 

Instrukcje.

Aby uzyskać informacje i wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosku, należy zapoznać się z instrukcjami (Guidelines).

Sesja edycji formularza wygasła.

Jeśli żadna informacja nie zostanie dodana lub edytowana w otwartym formularzu przez co najmniej 10 minut, komunikat "Sesja edycji formularza wygasła" (Form edit session expired) jest wyświetlany z powodu braku aktywności. Jedyną opcją jest kliknięcie przycisku Przejdź do strony głównej (Go to home page). Spowoduje to powrót do ekranu głównego formularzy wniosków.

Przejdź do zakładki Moje formularze wniosków, aby znaleźć formularz, nad którym pracowałeś i kontynuować jego edycję. Ponieważ formularz jest zapisywany co 2 sekundy, będziesz mógł wyszukiwać ostatnie zmiany.

Liczby dziesiętne w Web Forms.

Czasami możliwe jest użycie liczb dziesiętnych w formularzach. Może tak być w takich częściach formularza jak Działania, gdy podaje się jego średni czas trwania. Jeśli liczby dziesiętne są dozwolone w polu, jest to wyraźnie zaznaczone. Aby wprowadzić liczby dziesiętne w formularzu, użyj kropki zamiast przecinka. W przeciwnym razie formularz zasygnalizuje błąd.