We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataObjaśnienia dotyczące składania wniosków

Niniejsze strony wyjaśniają proces składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Wnioskodawcy muszą używać formularzy specyficznych dla poszczególnych akcji programu Erasmus+, które są dostępne na stronie Komisji Europejskiej,  a w niektórych przypadkach - na stronie Narodowej Agencji. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w programie Erasmus+, wnioskodawcy są proszeni o stosowanie się do poniższych wskazówek.


ObjaśnieniaIlustracja

1.

Aby mieć dostęp do formularza, należy posiadać konto w systemie EU Login. Uwierzytelnienie w systemie EU Login (dawniej ECAS) umożliwia użytkownikowi dostęp do wielu systemów informatycznych Komisji Europejskiej. Założenie konta EU Login jest pierwszym krokiem podczas rejestrowania organizacji (lub nieformalnej grupy młodych ludzi) w systemach informatycznych takich jak np. system Rejestr Organizacji.


2.

Organizacja lub nieformalna grupa młodych ludzi powinna się zarejestrować tylko jeden raz w systemie Rejestr Organizacji. Po zakończeniu rejestracji organizacja (grupa) otrzyma numer identyfikacyjny organizacji Organization ID (OID).

Numer OID jest indywidualnym identyfikatorem niezbędnym do składania wniosków. Ułatwia on organizacji/grupie wypełnianie formularzy wniosków online w programie Erasmus+ (wpisanie numeru OID do formularza powoduje automatyczne pobranie przez system informacji o organizacji/grupie, podanych na etapie rejestracji tj. automatyczne wypełnienie pewnych pól formularza).


3.

W większości akcji programu wnioskodawcy muszą składać wnioski online do właściwej Narodowej Agencji w ich kraju, używając odpowiednich formularzy elektronicznych z dołączonymi wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku online należy wypełniać w jednym z oficjalnych języków używanych w krajach programu.


4.

Aby poprawnie złożyć wniosek, przed rozpoczęciem jego wypełniania należy zapoznać się z informacjami na temat formularzy wniosków online (Web Application Forms):

  • Wymagane pola są zaznaczone na czerwono.

  • Kiedy zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola i wpisane poprawnie wszystkie wymagane informacje, dana część formularza zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia (zielonym ptaszkiem). Jeśli przy danej części formularza pojawi się czerwony znak ostrzeżenia, oznacza to, że albo brakuje niektórych informacji, albo nie zastosowano którejś reguły wypełniania wniosku.

  • Po zamknięciu formularza można do niego wrócić w zakładce Moje wnioski na stronie głównej.


5.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Złóż wniosek.

Będzie można ponownie otworzyć i złożyć wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek można ponownie otworzyć w zakładce Moje wnioski na stronie głównej.


6.

Wszystkie wnioski złożone do Narodowej Agencji podlegają procedurze oceny. Wnioski są oceniane przez Agencję, do której je złożono, wyłącznie na podstawie opisanych kryteriów.

Po zakończeniu oceny Narodowa Agencja podejmuje decyzję, które projekty zostaną dofinansowane. Po zatwierdzeniu decyzji selekcyjnych Narodowa Agencja powiadamia wnioskodawców o wynikach konkursu wniosków.


Jak złożyć wniosek online?