Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
På denna sida förklaras hur man lägger till, redigerar och raderar organisationens kontaktperson och auktoriserade användare i systemet för registrering av organisationer.
Lägga till organisationens kontaktperson och auktoriserade användareLägg till ”Organisation Contact Person”.

Gå in på avsnittet ”Organisation Contact Person” i sidomenyn.

Skärmen Organisation Contact Person öppnas.  

Ange alla erforderliga uppgifter.

Uppgifter såsom för- och efternamn, befattning i organisationen och e-postadress som används i tjänsten måste lämnas. Alla obligatoriska fält är tydligt märkta med *.

Som standard har rutorna för att använda organisationens telefonnummer och organisationens adress inte markerats. Om dessa uppgifter verkligen är de rätta för organisationens kontaktperson, markera rutorna. Den relevanta informationen kommer att överföras från avsnittet Organisation data i registreringsformuläret. 

Skulle kontaktpersonens telefonnummer och/eller adress skilja sig från de uppgifter som lämnats under Organisation data, lämna uppgifterna i de tillgängliga fälten. 

Organisation Contact Person markerad som klar.

Ikonen i sidomenyn ändras till grönt när alla obligatoriska uppgifter i detta avsnitt har lämnats. Du kan gå vidare till registreringens nästa del: Auktoriserade användareLägga till den första ”Authorised User”. 

Som den person som registrerar organisationen är du den första auktoriserade användaren. Du måste registrera dina personuppgifter under förfarandet för att registrera organisationen. 

Gå in på avsnittet ”Authorised Users”.

Skärmen Authorised Users öppnas. Vissa av dina personuppgifter är redan ifyllda, till exempel ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Dessa uppgifter hämtas från ditt EU-inloggningskonto. Förnamn, efternamn samt e-postadress som används i tjänsten kan inte ändras. 

Ange alla erforderliga uppgifter.

Ange alla erforderliga uppgifter som saknas. Ikonen i sidomenyn ändras till grönt när alla obligatoriska fält är ifyllda.  

I detta stadium av registreringsförfarandet är det inte möjligt att lägga till ytterligare auktoriserade användare. Detta kan göras först efter det att registreringsformuläret lämnats in.Lägga till ytterligare ”Authorised Users” (i förekommande fall).

Att lägga till ytterligare auktoriserade användare är endast möjligt efter det att organisationsuppgifterna först lämnats in i systemet för registrering av organisationer eller då befintliga organisationsuppgifter håller på att uppdateras.

Viktigt

Registrering av ytterligare auktoriserade användare i systemet för registrering av organisationer är endast möjligt om dessa användare redan har ett EU-inloggningskonto.

Användarens e-postadress används för att identifiera giltigheten av registreringen. 

Gå in på avsnittet ”Authorised Users” och klicka på knappen ”Add new”.

För att lägga till ytterligare användare, klicka på knappen Add new


Lämna de begärda uppgifterna.

Lämna de begärda uppgifterna i fönstret Create an authorised user .

Kom ihåg: Den användare som ska registreras måste ha ett befintligt EU-inloggningskonto. Om den e-postadress som anges inte känns igen är det inte möjligt att registrera denna användare. Ett varningsmeddelande visas.

Klicka på ”Create authorised user”.

Knappen Create authorised user blir aktiv när alla obligatoriska uppgifter för användaren har angetts. Klicka på den för att spara informationen. 


På skärmen Authorised Users visas nu den nyskapade användaren i förteckningen över auktoriserade användare.

Notera

Den nytillagda auktoriserade användaren har ännu inte sparats. Se till att du klickar på knappen Update my organisation för att spara ändringarna.  

Upprepa stegen för att lägga till ytterligare auktoriserade användare.

För att lägga till fler auktoriserade användare, upprepa stegen som beskrivs ovan. 

"Update my organisation".

 Efter det att alla auktoriserade användare har lagts till, klicka på knappen Update my organisation för att spara. Meddelandet Success visas om uppdateringen lyckades. 

Notifications.

Systemet för registrering av organisationer skickar e-postmeddelanden när en ny auktoriserad användare skapas. Meddelanden skickas till de nytillagda auktoriserade användarna och till organisationens alla befintliga auktoriserade användare. Redigera och radera organisationens kontaktperson och auktoriserade användare


Gå in på My Organisations och välj ”Edit” för den organisation som ska uppdateras.

Gå in på sidan My Organisations från plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och välj Edit för den organisation som ska uppdateras.

Redigera organisationens kontaktperson. 

För att redigera organisationens kontaktperson: 

  1. Gå in på avsnittet Organisation Contact Person.
  2. Alla uppgifter på skärmen för organisationens kontaktperson kan ändras. Gör de nödvändiga justeringarna. 
  3. Klicka på knappen Update my organisation i sidonavigeringen om inga andra uppdateringar behövs för din organisation. Meddelandet Success visas. Klicka på OK för att stänga det. 


Redigera en auktoriserad användare.

Gå in på avsnittet ”Authorised Users”.

Öppna avsnittet Authorised Users. Förteckningen över tillagda auktoriserade användare visas. 

Klicka på ikonen ”Edit” för att göra de nödvändiga ändringarna.

Hitta den kontakt som ska uppdateras i förteckningen och klicka på ikonen Edit (blyertspenna) bredvid. 

Gör justeringen och klicka på ”Update Contact”.

Gör de nödvändiga ändringarna i fönstret Edit a contact

Lämna in ändringar.

Klicka på knappen Update my organisation i sidonavigeringen om inga andra uppdateringar behövs för din organisation. Meddelandet Success visas. Klicka på OK för att stänga det. 


Radera en auktoriserad användare.

För att radera en auktoriserad användare:

  1. Gå in på avsnittet Authorised Users. Förteckningen över auktoriserade användare visas.  
  2. Välj den användare som ska raderas och klicka på ikonen Delete (soptunna).
  3. Bekräfta genom att klicka på Yes i extrafönstret. Klicka på No för att avbryta borttagningen.
  4. Klicka på knappen Update my organisation i sidonavigeringen för att spara ändringarna. Meddelandet Success visas. Klicka på OK för att stänga det.

Kom ihåg!

Den användare som markerats med Self Registrant kan inte tas bort.

Notifications.

E-postmeddelanden skickas om kontakt- eller användarinformation har uppdaterats eller raderats från organisationsinformationen i systemet för registrering av organisationer. Meddelandena skickas till de kontakter som ändrats eller raderats samt till alla andra befintliga kontakter som registrerats för organisationen.