We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Čeho se toto téma týká?

Podrobnosti o organizaci zaznamenané v systému pro registraci organizací mohou vyžadovat aktualizaci. Pokud organizace potřebuje upravit své údaje, existuje několik scénářů:

 1. Přenos údajů o organizaci z účastnického portálu do nového systému pro registraci organizací
 2. Úprava podrobností o organizaci
 3. Změna kontaktní osoby
 4. Změna oprávněných uživatelů


Informace

Pokud je vaše organizace registrována v systému pro registraci organizací i v účastnickém portálu, doporučujeme vám aktualizovat podrobnosti organizace v obou systémech (týká se v případě, že se organizace účastní centralizovaných i decentralizovaných akcí).


Jak upravit podrobné údaje o organizaci v systému pro registraci organizací?


Rychlý průvodce


Podrobný návod

Chcete-li aktualizovat údaje o organizaci, otevřete oddíl „Moje organizace" (My Organisations) a vyberte možnost „Upravit“ (Edit).

Z portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity přejděte na stránku CZ_OID Moje organizace

Chcete-li otevřít seznam svých organizací, použijte:

 1. Nabídku Organizace (Organizations ) a vyberte možnost Moje organizace (My Organisations), nebo
 2. Stiskněte tlačítko Moje organizace (My Organisations) přímo na stránce. 

Pokud ještě nejste přihlášeni do některého ze systémů Evropské komise, budete vyzváni k zadání svých přihlašovacích údajů systému EU Login.

Zobrazí se seznam organizací, ke kterým máte přístup. Kliknutím na ikonu modré šipky ve sloupci Podrobné údaje (Details) zobrazíte podrobnosti o organizaci.

Otevře se stránka Údaje o organizaci (Organisation data). Zde jsou dostupné informace o organizaci. 

Ke snadnému přístupu ke konkrétním oddílům formuláře použijte postranní nabídku.


Úprava "Údajů o organizaci" (Organisation data).

Chcete-li upravit údaje o organizaci:

 1. Přejděte do oddílu Údaje organizace (Organisation data)
 2. Proveďte požadované změny. 
 3. Pokud již není třeba provést další změny, uložte provedené změny kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)


Úprava „Sídla organizace" (Legal Address).

Chcete-li upravit informace o sídle:

 1. Přejděte do oddílu Sídlo organizace (Legal Address) formuláře. 
 2. Proveďte požadované změny. 
 3. Pokud již není třeba provést další změny, uložte provedené změny kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)


Úprava "Kontaktní osoby organizace" (Organisation Contact Person).

Chcete-li upravit kontaktní osobu organizace: 

 1. Přejděte do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person).
 2. Všechny informace na obrazovce kontaktních údajů organizace lze změnit. Proveďte potřebné úpravy. 

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete. 


Úprava "Oprávněných uživatelů" (Authorised Users).

Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users).

Otevřete oddíl Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Zobrazí se seznam přidaných oprávněných uživatelů. 

Klikněte na ikonu „Edit“ (Upravit) a proveďte požadované změny.

Vyhledejte v seznamu kontakt, který chcete aktualizovat, a klikněte na ikonu Edit (Upravit) ve tvaru tužky vedle tohoto kontaktu. 

Proveďte úpravy a klikněte na „Aktualizovat kontakt" (Update Contact).

V okně Upravit kontakt (Edit a contact) proveďte požadované změny. 

Potvrďte změny.

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.  

Aktualizace dokumentů.

Dokumenty přidané k údajům vaší organizace nelze měnit, pouze odstraňovat. Pokud je potřeba nová verze dokumentu, musíte jej nahrát. Starou verzi je pak třeba odstranit. 

Podrobnosti najdete v části OID – Jak přidat dokument.

Důležité

Pokud je vaše organizace již certifikována a má v úmyslu požádat o nový grant nebo akreditaci, musí být všechny dokumenty starší 6 měsíců aktualizovány a znovu připojeny.

Potvrďte změny. 

Po provedení všech úprav klikněte na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete

Oznámení. 

Systém pro registrace organizací zašle e-maily s oznámením všem oprávněným uživatelům organizace pokaždé, když jsou odeslány změny, a informuje je o tom, že v systému byly provedeny změny údajů o organizaci