Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Należy kliknąć, aby wyświetlić tabelę pokazującą rok (lata) konkursu i akcję programu, której dotyczy poniższa strona wiki.

Rok konkursu wnioskówTyp akcji

2018 / 2019

Wszystkie


Wniosek można udostępnić w trybietylko do odczytu współpracownikom i partnerom. W tym celu należy podać adres e-mail osoby, która ma uzyskać dostęp. Adres ten musi być taki sam, jak e-mail, którym osoba ta posługuje się, aby zalogować się na swoje konto w systemie EU login.


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Wybór opcji "Udostępnianie" ("Sharing")

Są dwa sposoby udostępniania formularza:

 1. W zakładce Moje formularza wniosków należy wybrać opcję Udostępnij (Share) z menu kontekstowego widocznego po prawej strony każdego formularza, lub
 2. W formularzu wniosku  należy wybrać opcję Udostępnianie w menu bocznym po lewej stronie.

Po otwarciu się ekranu udostępniania widoczne jest "Podsumowanie udostępniania" (Sharing Summary) i "Historia udostępniania" (Sharing History).Kliknięcie przycisku "Udostępnij wniosek" ("Share Application")

Podanie adresu e-mail, dodanie powiadomienia i kliknięcie "Udostępnij" (Share)

Należy kliknąć przycisk "Udostępnij wniosek" w części Podsumowanie udostępniania, aby otworzyć ekran udostępniania.

Formularz można udostępnić:

 1. Osobom kontaktowym w Państwa organizacji i organizacjach partnerów wybierając je z listy rozwijanej adresów e-mail osób do kontaktu, lub
 2. Innym osobom wprowadzając ich adresy email w polu "E-mail użytkownika" (Email address) innej osoby. Wybrane osoby kontaktowe zostaną wyświetlone pod listą rozwijaną. Prosimy zwrócić uwagę, że adres email, w którym ma znaczenie wielkość liter, powinien zostać wpisany używając odpowiednich liter. Ma to zastosowanie tylko w przypadku niektórych usługodawców email.
 3. Należy kliknąć przycisk DODAJ (ADD) aby dodać dodatkowych odbiorców w polu "E-mail użytkownika" innej osoby.
 4. Pole Komentarza (widoczne w prawej dolnej części) jest dostępne w celu wysłania wiadomości do odbiorców udostępnianego formularza. Można dostosować tekst wiadomości w dostępnym polu tekstowym, które domyślnie zawiera takie informacje jak tytuł projektu, akcja, Narodowa Agencja i inne. Odnośnik do formularza wniosku dodawany jest automatycznie.
 5. Innym dostępnym polem jest "Komentarz" (Comment) przeznaczone do komunikacji wewnętrznej. Komentarze wewnętrzne są widoczne wyłącznie dla członków Państwa organizacji.
 6. Aby udostępnić komentarze zewnętrzne (4) poprzez email należe zaznaczyć odpowiednie pole.
 7. Należy kliknąć "Udostępnij" (Share) w celu zakończenia procesu i udostępnienia formularza wybranym odbiorcom.

 Prosimy kliknąć tutaj, aby wyświetlić przykład wiadomości ze zmodyfikowaną treścią dot. udostępnianego formularza.


Przeglądanie podsumowania i historii udostępniania

"Podsumowanie" i "Historia udostępniania" zawierają szczegółowe informacje o dotychczasowym udostępnianiu wniosku.

"Podsumowanie udostępniania" zawiera zestawienie wszystkich użytkowników mających obecnie dostęp do formularza wniosku, ze wskazaniem adresu email i daty udostępnienia.

"Historia udostępniania" zawiera zestawienie wszystkich operacji udostępniania, ze wskazaniem daty udostępnienia lub jego cofnięcia. Tutaj widoczni są wszyscy użytkownicy, którzy mają lub mieli dostęp do formularza.

Odbiorca będzie widział formularz w zakładce "Moje formularze wniosków". Odbiorcy będą widzieli wszystkie wprowadzone w formularzu informacje po wybraniu wybraniu opcji "Podgląd" (Preview) dostępnej w przycisku menu, ale nie będą mogli wprowadzać w nim żadnych zmian.Odwołanie (unieważnienie) dostępu

Wybór opcji "Odwołaj dostęp" (Revoke Sharing)

W formularzu wniosku, po przejściu na ekran udostępniania, należy wybrać "Odwołaj dostęp" (Revoke Sharing) w menu kontekstowym dla osoby, której chcemy odebrać dostęp.

Otworzy się ekran odwołania dostępu.

Kliknięcie "Odwołaj" ("Revoke")

 1. Opcjonalnie, można podać powód unieważnienia dostępu dla użytkownika.
 2. Aby udostępnić komentarze zewnętrzne osobom, którym został uprzednio udostępniony formularz, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Wyświetlana treść może zostać zmodyfikowana.

Należy kliknąć przycisk "Odwołaj". Działanie zostanie zapisanie w historii udostępniania, natomiast adres email użytkownika zostanie wykasowany z podsumowania udostępniania.

 Click here to expand for an example email of a Revoked application form with adjusted text.