Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuTyp akcji

2019

Wszystkie


Niniejsza strona wyjaśnia, jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Erasmus+ i jak poradzić sobie z jego ponownym złożeniem. Podaje również informacje, co zrobić, jeśli wniosek musi być złożony po oficjalnym terminie. 


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Złożenie wniosku

Upewnienie się, że wniosek jest kompletny

Jeśli wszystkie części formularza są poprawnie wypełnione (zwalidowane - oznaczone na zielono) i zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, można złożyć wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju.  

Kliknięcie polecenia "Złóż" (Submit)

Aby złożyć wniosek, należy kliknąć polecenie "Złóż" w lewym dolnym rogu.

Będzie ono aktywne dopiero, kiedy wszystkie części wniosku zostaną wypełnione, gdy zostaną załączone wszystkie wymagane dokumenty i gdy zostanie potwierdzona lista kontrolna.

Potwierdzenie chęci złożenia wniosku

Pojawi się okno, w którym użytkownik proszony jest o potwierdzenie, że chce złożyć wniosek (wybór opcji NIE przerwie składanie wniosku, który pozostanie w postaci szkicu).

W ostatnim okienku potwierdzenia złożenia pojawi się krótkie podsumowanie. Klikając OK, zamkniemy to okno.

Wniosek zostanie zamknięty i użytkownik zostanie przekierowany na stronę "Moje formularze wniosków" (My Applications).

Na tej stronie złożony wniosek jest teraz oznaczony jako ZŁOŻONY i ma status KOMPLETNY.

Powiadomienie mailowe

Zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie wniosku:

będzie on zawierał następujące informacje:

 • tytuł projektu

 • akcję

 • Narodową Agencję

 • numer identyfikacyjny złożenia

 • numer identyfikacyjny formularza

 • czas złożenia (Bruksela, czas obowiązujący w Belgii)Złożenie wniosku więcej niż raz (ponowne złożenie)

Wejście do zakładki "Moje formularze wniosków"

Aby wprowadzić poprawki lub zmiany w uprzednio złożonym wniosku - przed terminem składania - można ponownie otworzyć formularz i złożyć go po wprowadzeniu zmian.

Jest to możliwe tylko przed upływem terminu składania wniosków dla danego typu projektów.

Na stronie "Erasmus+ Formularze" (Web Application Forms) należy wybrać zakładkę "Moje formularze wniosków" (My Applications).

W przypadku długiej listy wniosków o różnych statusach, można użyć opcji Wyszukaj (Search), aby szybciej znaleźć dany wniosek.

Wybranie opcji "Otwórz ponownie" (Reopen) na przycisku menu

Po znalezieniu wniosku, który ma być ponownie złożony, należy kliknąć przycisk menu i wybrać opcję "Otwórz ponownie".

Poprawienie wniosku i wybranie polecenia "Złóż" (Submit)

W formularzu, który się otworzy, należy wprowadzić poprawki/zmiany, a następnie kliknąć ponownie polecenie "Złóż" (Submit); jeśli go nie klikniemy, zmiany pozostaną tylko w formularzu, który nie został złożony do Narodowej Agencji.

Tak jak w przypadku pierwszego wniosku, będzie ono aktywne dopiero, kiedy wszystkie części wniosku zostaną wypełnione i zostaną zaznaczone na zielono.

Potwierdzenie chęci złożenia wniosku

Pojawi się okno, w którym użytkownik ma potwierdzić, że chce złożyć wniosek (wybór opcji NIE przerwie składanie wniosku, który pozostanie w postaci szkicu).

Gdy wniosek ostanie złożony, w okienku potwierdzenia złożenia pojawi się krótkie podsumowanie. Klikając OK, zamkniemy to okno.

Wniosek został pomyślnie złożony. Jest widoczny na liście w zakładce "Moje formularze wniosków" (My applications) z uaktualnionym czasem ostatniego złożenia (Last Submission).Złożenie wniosku po terminie (Late submission)

Wnioski w programie Erasmus + mają ustalony termin, widoczny na ekranie głównym oraz w nagłówku formularza. Po upływie oficjalnego terminu, wniosku nie będzie można złożyć.
Wyjątek stanowi udowodnienie, że użytkownik starał się złożyć wniosek przed upływem oficjalnego terminu składania wniosków, ale nie było to możliwe z przyczyn technicznych. W takim przypadku trzeba się skontaktować z Narodową Agencją.

W przypadku złożenia po terminie wniosek może nadal być rozpatrywany, jeśli spełnione są następujące trzy warunki::

 1. Data i godzina ostatniej próby złożenia, o której mowa w formularzu wniosku online w pozycji Podsumowanie składania wniosku”, są wcześniejsze od oficjalnego terminu składania wniosków
 2. Poinformowali Państwo Narodową Agencję o problemie w ciągu 2 godzin po terminie składania wniosków (czas brukselski). Po tym czasie wniosek nie może już być rozpatrywany.
 3. Wysłali Państwo do swojej Narodowej Agencji za pośrednictwem poczty elektronicznej kompletny formularz wniosku (w formacie pdf) niezmodyfikowany po próbie złożenia go w ciągu 2 godzin po upływie terminu składania wniosków (czasu brukselskiego). Więcej informacji, jak pobrać formularz w postaci pliku PDF.

Narodowa Agencja zdecyduje, czy rozpatrywać spóźniony wniosek, czy nie. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany do rozpatrzenia, Narodowa Agencja otworzy go ponownie. Można będzie złożyć go w taki sam sposób, jak opisano w sekcji Złożenie wniosku.Historia składania wniosku

Każde złożenie wniosku jest rejestrowane i widoczne w sekcji Historia składnia wniosku (Submission History), dostępnej z bocznego menu formularza albo poprzez wybranie odpowiedniej pozycji na przycisku menu na liście w zakładce "Moje formularze wniosków" (My applications).

Dla każdego złożenia wniosku podane są następujące informacje:

 • numer wersji złożonego wniosku
 • godzina i data złożenia
 • użytkownik z organizacji wnioskującej, który złożył wniosek
 • numer identyfikacyjny złożenia

Listę można sortować, klikając strzałki u góry danej kolumny.