Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Wejście na stronę Erasmus+ Formularze

Aby zacząć wypełnianie wniosku, należy otworzyć stronę Erasmus+ Formularze.

2

Przejście do listy możliwości dla poszczególnych sektorów edukacji

W zakładce "Możliwości dla wnioskodawców", różne typy projektów są pogrupowane według sektorów edukacji lub akcji kluczowych. Aby przejść do pełnej listy oferowanych projektów, należy kliknąć dany sektor edukacji lub akcję.

3

Wybranie danego typu projektu i kliknięcie polecenia "Wnioskuj" (Apply)

Pod każdym z wyświetlonych typów projektów pojawia się przycisk "Wnioskuj". Na przykładzie poniżej wybrano sektor edukacji szkolnej.

Należy wybrać dany typ projektu i kliknąć "Wnioskuj".


4

Ekran początkowy

Otworzy się ekran początkowy, na którym wyświetlą się następujące pozycje:

 1. Instrukcje (Guidelines) pomocne w korzystaniu z wniosku.
 2. Informacje o wybranym typie projektu i akcji kluczowej.
 3. Menu z głównymi częściami wniosku, w którym pojawią się np. takie pozycje:
  • Informacje o projekcie (Context)
  • Organizacje uczestniczące (Participating Organisations)
  • Opis projektu
  • Zarządzanie
  • Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami
  • Harmonogram
  • Koszty specjalne
  • Kontynuacja (Follow-up)
  • Podsumowanie budżetu
  • Streszczenie projektu
  • Załączniki
  • Lista kontrolna

 4. Uwaga: pozycje w menu mogą się różnić w zależności od akcji. Powyższa lista zawiera tylko pozycje przykładowe.
 5. Przycisk PDF, służący do eksportowania wniosku w postaci pliku PDF.
 6. Przycisk "Złóż" (Submit), który będzie aktywny dopiero wówczas, gdy wszystkie części wniosku zostaną wypełnione.

Na ekranie początkowym można rozpocząć wpisywanie informacji do wniosku.