Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Należy kliknąć, aby wyświetlić tabelę pokazującą rok (lata) konkursu i akcję programu, której dotyczy poniższa strona wiki.

Rok konkursuAkcja kluczowa
Akcja

2018 / 2019 / 2020

KA1 - Mobilność edukacyjna

KA107 - Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi


W tej części wniosku znajduje się podsumowanie budżetu projektu i wnioskowanej kwoty dofinansowania ze środków UE. Wniosek online oblicza dofinansowanie automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowych wraz z obowiązującymi stawkami dla projektów Akcji 1 (KA1) w podziale na kategorie budżetowe podane są w Przewodniku po programie Erasmus+, s. 131 i następne.

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Wybór "Podsumowania budżetu" (Budget Summary) w bocznym menu

Aby otworzyć ekran ukazujący podsumowanie budżetu projektu oraz budżet projektu w podziale na kraje partnerskie, należy kliknąć "Podsumowanie budżetu" (Budget Summary) w bocznym menu.

W tej części wniosku, przeznaczonej tylko do odczytu, wyświetla się podsumowanie szczegółowych danych budżetowych planowanego projektu.

"Podsumowanie budżetu" projektu

Pierwsza tabela pokazuje podsumowanie planowanego budżetu w podziale na kategorie budżetowe:

  • Podróż (Travel): dofinansowanie kosztów podróży uczestników z miejscowości wyjazdu do miejscowości, w której odbywa się dane działanie mobilnościowe, i z powrotem.
  • Wsparcie indywidualne (Individual Support): koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem uczestników podczas wyjazdu.
  • Wsparcie organizacyjne (Organisational Support): koszty bezpośrednio związane z realizacją mobilności (z wyłączeniem utrzymania uczestników), w tym przygotowanie (pedagogiczne, międzykulturowe, językowe), monitorowanie i wsparcie uczestników podczas pobytu za granicą, uznawanie i zatwierdzanie efektów uczenia się, działania upowszechniające.
  • Całkowita kwota dofinansowania (Total Grant): łączna kwota obejmująca powyższe pozycje budżetowe.

Tabela "Budżet projektu w podziale na kraje" (Budget per Partner Country)

Tabela "Budżet projektu w podziale na kraje" zawiera listę krajów partnerskich wpisanych do wniosku w części kraje partnerskie i dofinansowanie przeznaczone na podróż i wsparcie indywidualne.

Klikając dany kraj partnerskie, otworzymy ekran "Budżet dla kraju partnerskiego (XXX)" (Budget for Partner Country (XXX)), zawierający listę działań planowanych w ramach wymiany z tym krajem, w tym szczegółowe informacje dotyczące podróży, wsparcia indywidualnego i budżetu dla każdego działania.

Wyświetlają się także łączne kwoty dla wszystkich działań. W tej części wniosku nie można wprowadzać zmian. Wszystkie informacje podane są tylko do odczytu.

Z ekranu "Budżet dla kraju partnerskiego (XXX)" można łatwo wrócić do ekranu "Podsumowanie budżetu", korzystając z górnego menu.