Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Co to jest akredytacja?

Proces gwarantujący, że instytucja, która chce otrzymać finansowanie w ramach akcji programu Erasmus+, spełnia określone standardy jakościowe lub warunki wstępne określone przez Komisję Europejską dla danej akcji. Zależnie od rodzaju akcji lub kraju, w którym dana instytucja ma swoją siedzibę, akredytacja jest przeprowadzana przez Agencję Wykonawczą, agencję narodową lub centrum współpracy SALTO. Proces akredytacji dotyczy organizacji, które chcą uczestniczyć w projektach dotyczących sektora szkolnictwa wyższego (w tym w projektach mobilności) lub w działaniach w zakresie mobilności w dziedzinie młodzieży.

Erasmus+ Programme Guide: page 313

Kiedy akredytacja jest wymagana?Useful links

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)


Uzyskanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego ustanowionych w kraju programu, które chcą uczestniczyć w projektach mobilności dotyczących szkolnictwa wyższego jako pojedyncza instytucja szkolnictwa wyższego albo jako członek krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności. Co roku Komisja Europejska – za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – publikuje specjalne zaproszenie do składania wniosków, w którym określa szczegółowe warunki i kryteria jakościowe, jakie należy spełnić, aby otrzymać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Zaproszenie to jest dostępne na stronie internetowej Agencji Wykonawczej.

W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego ustanowionych w kraju partnerskim, dana instytucja szkolnictwa wyższego musi uzyskać akredytację odpowiedniej krajowej organizacji akredytacyjnej. Ponieważ nie kwalifikują się one do uzyskania Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, muszą ponadto zawrzeć umowę międzyinstytucjonalną z partnerem lub partnerami z kraju programu, która obejmuje zasady Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Erasmus+ Programme Guide; page 41 ff

Akredytacja dla konsorcjum w ramach projektu mobilności w zakresie szkolnictwa wyższego (KA108)

Organizacja z kraju programu składająca wniosek w imieniu krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności musi posiadać ważną akredytację dla konsorcjum. Akredytację przyznaje ta sama agencja narodowa, która ocenia wnioski o dofinansowanie projektów mobilności w szkolnictwie wyższym. Wnioski o akredytację i o dofinansowanie dla projektu mobilności można składać jednocześnie. Dofinansowanie na projekty w zakresie mobilności będzie jednak przyznane wyłącznie tym instytucjom szkolnictwa wyższego i organizacjom, które otrzymają akredytację.

Erasmus+ Programme Guide; page 41 ff


Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego


Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego ma na celu udoskonalenie europejskich strategii umiędzynarodowienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczynienie ich bardziej trwałymi i podniesienie w ten sposób jakości oraz zwiększenie skali mobilności transnarodowej w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Zaproszenia do składania wniosków o przyznanie Karty są publikowane corocznie na stronach internetowych agencji narodowych.

Uzyskanie Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego daje jej posiadaczom możliwość składania wniosków w uproszczony sposób w ramach Akcji 1 programu Erasmus+ w zakresie dotyczącym mobilności uczniów i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Erasmus+ Programme Guide; page 53 ff

Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej

(KA120)

Akredytacja Erasmus jest narzędziem przeznaczonym dla organizacji, które zajmują się kształceniem i szkoleniem dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym i edukacją szkolną oraz które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus stanowi potwierdzenie, że organizacja wnioskująca ustanowiła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych wysiłków na rzecz swojego rozwoju. ...

Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej

Akredytacja Erasmusa - Młodzież

(KA150)


Jak używać numeru akredytacji we wnioskach?

Przyznana akredytacja jest powiązana z danymi organizacji poprzez kod ID organizacji (OID). Wprowadzenie kodu ID organizacji (OID) do formularza pociąga za sobą automatyczne wpisanie danych organizacji do odpowiednich pól.

W zależności od akcji kluczowej numer akredytacji może być:

  • widoczny lecz nieedytowalny,
  • wybrany z menu rozwijalnego,
  • wprowadzony do pola tekstowego,
  • niewidoczny.

Jak wnioskować o akredytację, używając formularzy online?