Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kalkulator odległości jest przeznaczony dla organizacji uczestniczących w programie Erasmus+; umożliwia obliczanie długości trasy w celu dofinansowania kosztów podróży osób indywidualnych. 


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Link do kalkulatora odległości

Aby wybrać odpowiedni przedział odległości w odniesieniu do podróży, należy go obliczyć, korzystając z narzędzia internetowego dostępnego pod adresem:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl

Wprowadzając do tego narzędzia miejscowość, w której podróż się rozpoczyna i miejscowość docelową (Origin and Destination cities) w dwóch odrębnych krajach uzyskuje się odległość w jedną stronę.

Jeżeli uczestnik musi dojechać do bardziej oddalonej miejscowości, aby dotrzeć do miejscowości docelowej (np. aby dojechać na lotnisko), można podać tę miejscowość jako początkową.

Jak używać kalkulatora odległości?

Aby obliczyć odległość, należy:

  1. Zacząć wpisywać miejscowość początkową w polu Z (From) i wybrać właściwą nazwę z listy.
  2. Powtórzyć powyższe czynności dla miejscowości docelowej w polu Do (To).
  3. Kliknąć Oblicz (Calculate), aby uzyskać odległość w kilometrach.

Ważne

Należy wybrać konkretną miejscowość (miasto lub wieś), nie kraj. Jeżeli w polach Z i Do nie zostanie wybrana żadna miejscowość, wynik nie zostanie obliczony.
Jeżeli w polu wyniku pojawi się NaN, należy odświeżyć stronę i postępować zgodnie ze znajdującymi się na niej instrukcjami
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm


Następnie na podstawie powyższych informacji należy wybrać odpowiedni przedział odległości z menu rozwijanego "Przedział odległości" (Distance Band) we wniosku (activities section; język angielski), który określi należną kwotę dofinansowania określoną w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Ważne

Należy pamiętać, że przedział odległości odpowiada odległości z miejscowości początkowej do docelowej, a nie w dwie strony.

Koszt jednostkowy obliczany jest na podstawie odległości w jedną stronę, ale przyznane dofinansowanie pokrywa koszty podróży w obu kierunkach.