We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA


Warning
titleDO NOT COPY

Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.


Expand
titleCheck this before copying a published page...


Note
iconfalse

This check list is not visible to the National Agencies.

 •  

  Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 •  If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  •  Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
Show If
groupNAITDOC-moderators, NAITDOC-auditors

IMT reference: 

Page labels:

Page Information Macro
labels
labels
pageNAITDOC:@self


Show If
groupNAITDOC-auditors, NAITDOC-Moderators, NAITDOC-Reviewer-NA, NAITDOC-Reviewer-Beneficiaries, NAITDOC-Reviewer EAC EA

User review IMT reference: 

Status:

Status
colourRed
titleIT TRANSLATION
 Expand
titleStatus explanation

The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing

Status
colourYellow
titleReview
 . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as
Status
colourYellow
titleReview NA WG
 .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is 
Status
colourBlue
titleAged
 but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.This page explains how to add, edit and delete organisation contacts and authorised users in the Organisation Registration systemTato stránka vysvětluje, jak přidat, upravit a odstranit kontaktní údaje organizace a oprávněné uživatele v systému pro registraci organizací.


Table of Contents
maxLevel2
minLevel2
outlinetrue
exclude1//2//3//4//5//
styleNone
Adding Organisation Contact and Authorised Users

Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů


Table of Content Zone
maxLevel4
minLevel3
locationtop


Advanced Tables - Table Plus
columnStyleswidth:30px
autoNumberColStyleswidth:30px
heading0
width90%
autoNumbertrue
enableSortingfalse
Add the "Organisation Contact Person"

Přidání „kontaktní osoby organizace“.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameContact_NoPIC


Access the "

V postranní nabídce přejděte do oddílu „Kontaktní osoba organizace" (Organisation Contact Person

" section in the side menu

).

The Otevře se obrazovka Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person screen opens)

Provide all required information.

Information such as

Zadejte všechny požadované údaje.

Je třeba zadat údaje jako jsou Jméno a příjmení (First and Last Name), Funkce v organizaci (Position in the organisation and )pracovní e-mail (professional e-mail have to be provided. All mandatory fields are clearly marked with *.

By default, the check boxes to use the organisation phones and organisation address are not ticked. If those details are the correct ones for the Organisation Contact Person, tick the check boxes. The relevant information will be taken over from the Organisation data section of the registration form. 

Should the phone numbers and/or address of the contact person be different from the information provided under the organisation data, provide the information in the available fields. 

Image Removed

Organisation Contact Person marked complete.

The icon in the side menu changes to green once all mandatory information in this section is provided. You can proceed to the next part of the registration: Authorised Users

Image Removed

Adding the first "Authorised User"

). Všechna povinná pole jsou jasně označena *.

Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta políčka pro použití telefonních čísel a adresy organizace. Pokud chcete tyto údaje pro kontaktní osobu zadat, zaškrtněte tato políčka. Příslušné informace budou převzaty z oddílu Údaje organizace (Organisation data) registračního formuláře. 

Pokud se telefonní čísla nebo adresa kontaktní osoby liší od informací poskytnutých v rámci údajů o organizaci, uveďte tyto údaje do dostupných polí. 

Image Added

Oddíl Kontaktní osoba organizace (Contact Person) bude označen jako dokončený.

Po zadání všech povinných údajů v tomto oddílu se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou. Můžete přejít k dalšímu oddílu registračního formuláře: Oprávnění uživatelé (Authorised Users)

Image Added

Přidání prvního „oprávněného uživatele“

As the person registering the organisation, you are the first Authorised User. You must record your personal information during the organisation registration process. 

Multiexcerpt
MultiExcerptNameAdd_SRUser

Access the "Authorised Users" section.

The Authorised Users screen opens. Some of your personal information is already filled in, such as your first name, last name and email address. These details are retrieved from your EU Login account. First name, last name as well as professional e-mail address cannot be changed. 

Image Removed

Provide all required information.

Provide the missing mandatory information. The icon in the side menu changes to green when all required fields are filled in.  

At this point in the registration process, it is not possible to add additional authorised users. Only after the registration form is submitted.

Image Removed

Adding additional "Authorised Users" (if applicable

Jako osoba registrující organizaci jste prvním oprávněným uživatelem. Během procesu registrace organizace musíte zadat své osobní údaje. 

Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users).

Otevře se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Některé z vašich osobních údajů jsou již vyplněny, například vaše jméno (First name), příjmení (Last name) a e-mailová adresa. Tyto údaje se přenesou z vašeho EU Login účtu. Jméno, příjmení ani pracovní e-mailovou adresu nelze změnit. 

Image Added

Zadejte všechny požadované údaje.

Zadejte chybějící povinné údaje. Po vyplnění všech požadovaných polí se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou.  

V této fázi procesu registrace není možné přidat další oprávněné uživatele. To je možné až po odeslání registračního formuláře.

Image Added

Přidání dalších „autorizovaných uživatelů“ (je-li třeba).

Multiexcerpt
MultiExcerptNameAdd_AuthorisedUsers


Adding additional authorised users is only possible after the initial submission of the organisation data in the Organisation Registration system or when updating existing organisation detailsPřidání dalších oprávněných uživatelů je možné pouze po prvotním zadání údajů organizace do systému nebo po aktualizaci stávajících údajů o organizaci

Click "Create authorised user".

The Create authorised user button becomes active once all mandatory information for the user was entered. Click on it to save the information. 

Image Removed

The Authorised Users screen displays, now showing the newly created user in the list of Authorised Users
Divbox
styleborder: 0px; background: white; width:900px;


Message Box
titleImportantDůležité
typeerror
classmax-width:80%; border-width: 1px

Registration of additional authorised users in the Organisation Registration system is only possible if those users already have an EU Login account.

The user's e-mail address is used to identify the validity of the registration. 

Access the "Authorised Users" section and click the "Add new" button.

To add additional users, click the Add new button. 

Image Removed

Provide the required information.

In the Create an authorised user window, provide all required information.

Remember: The user to be registered has to have an existing EU Login account. If the e-mail address entered is not recognised, the registration of that user is not possible. A warning message displays. 

Image Removed

Registrace dalších oprávněných uživatelů v systému pro registraci organizací je možná pouze v případě, že tito uživatelé již mají účet EU login.

E-mailová adresa uživatele slouží k ověření platnosti registrace. Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users) a klikněte na tlačítko „Přidat nového uživatele" (Add new).

Chcete-li přidat další uživatele, klikněte na tlačítko„Přidat nového uživatele" (Add new)

Image Added

Zadejte požadované údaje.

V okně Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user) zadejte všechny požadované údaje.

Pamatujte: Uživatel, který má být zaregistrován, musí mít existující EU Login účet. Pokud zadaná e-mailová adresa není rozpoznána, registrace tohoto uživatele nebude možná. Zobrazí se upozornění.  

Image Added

Klikněte na Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user).

Tlačítko Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user) se aktivuje po zadání všech povinných informací o uživateli. Kliknutím na toto tlačítko údaje uložte. 

Image Added

Zobrazí se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users), která nyní zobrazuje nově vytvořeného uživatele v seznamu oprávněných uživatelů.

Divbox
styleborder: 0px; background: white;


Message Box
titleTake notePamatujte
typewarning
classmax-width:80%

The newly added Authorised User is not yet saved. Make sure you click on the Update my organisation button to save the changes.  

Image Removed

Repeat the steps to add additional Authorised users.

To add more authorised users, repeat the steps just explained. 

"Update my organisation".

 After all authorised users were added, click on the Update my organisation button to save. A Success message displays if the update was successful. 

Image Removed

Notifications

Nově přidaný oprávněný uživatel ještě není uložen. Ujistěte se, že jste změny uložili kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)Image Added

Opakováním těchto kroků můžete přidat další oprávněné uživatele.

Chcete-li přidat více oprávněných uživatelů, opakujte výše uvedené kroky.

„Aktualizovat mou organizaci" (Update my organisation).

Po přidání všech oprávněných uživatelů uložte nové informacekliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Pokud byla aktualizace úspěšná, zobrazí se zpráva Úspěch (Success)

Image AddedOznámení.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameNotifications

The Organisation Registration system will send notification e-mails when a new authorised user is created. Notifications are sent to the newly added authorised user and all already existing authorised users of the organisation. 

Editing and Deleting Organisation Contact and Authorised Users


Systém pro registraci organizací zašle e-maily s upozorněním vždy, když je vytvořen nový oprávněný uživatel. Oznámení se zasílají nově přidanému oprávněnému uživateli a všem již existujícím oprávněným uživatelům organizace. Úpravy a odstranění kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Table of Content Zone
maxLevel3
minLevel3
locationtop

Access My Organisations and select "Edit" for the organisation to update.

Access the My Organisations page from the Erasmus+ and European Solidarity Corps platform and select Edit for the organisation to update

Chcete-li upravit údaje o organizaci, otevřete položku Moje organizace (My Organizations) a vyberte možnost „Upravit“ (Edit).

Chcete-li aktualizovat údaje o organizaci, přejděte na stránku Moje organizace (Organisations) portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a vyberte možnost Upravit (Edit).


Advanced Tables - Table Plus
columnStyleswidth:30px
autoNumberColStyleswidth:30px
heading0
width90%
autoNumbertrue
enableSortingfalse
Edit the Organisation Contact

Úprava kontaktních údajů organizace

Multiexcerpt
MultiExcerptNameEdit_orgContact


To edit the Organisation Contact Person

Chcete-li upravit kontaktní osobu organizace

 1. Access the Přejděte do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person section.
 2. All information in the organisation contact screen can be changed. Make the needed adjustments. 
 3. Click on the Update my organisation button in the side navigation if no other updates are required for your organisation. A Success message displays. Click OK to close it. 

Image Removed

Edit an Authorised User
 1. ).
 2. Všechny informace na obrazovce kontaktních údajů organizace lze změnit. Proveďte potřebné úpravy. 

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete. 

Image AddedÚprava oprávněného uživatele.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameEdit_AuthorisedUser


Access the "

Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users

" section

).

Open the Otevřete oddíl Oprávnění uživatelé (Authorised Users section. The list of added authorised users is displayed. 

Click the "Edit" icon and make the required changes.

Find the contact to be updated in the list and click the Edit (pencil) icon next to it. 

Image Removed

Make the adjustments and click "Update Contact".

Make the required changes in the Edit a contact window. 

Image Removed

Submit changes.

Click on the Update my organisation button in the side navigation if no other updates are required for your organisation. A Success message displays. Click OK to close it. 

Image Removed

Delete an Authorised User

). Zobrazí se seznam přidaných oprávněných uživatelů. 

Klikněte na ikonu „Edit“ (Upravit) a proveďte požadované změny.

Vyhledejte v seznamu kontakt, který chcete aktualizovat, a klikněte na ikonu Edit (Upravit) ve tvaru tužky vedle tohoto kontaktu. 

Image Added

Proveďte úpravy a klikněte na „Aktualizovat kontakt" (Update Contact).

V okně Upravit kontakt (Edit a contact) proveďte požadované změny. 

Image Added

Potvrďte změny.

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.  

Image AddedOdstranění oprávněného uživatele.

Multiexcerpt
MultiExcerptNameDelete_AuthorisedUser


To delete an Authorised User:

 • Access the Authorised Users section. The list of Authorised users displays.  
 • Select the user to be removed and click the Delete (bin) icon.
 • Confirm by clicking on Yes in the pop up window. Click No to cancel the deletion.
 • Click on the Update my organisation button in the side navigation to save the changes. A Success message displays. Click OK to close it

  Chcete-li odstranit autorizovaného uživatele:

  1. Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Zobrazí se seznam oprávněných uživatelů.  
  2. Vyberte uživatele, který má být odstraněn, a klikněte na ikonu Odstranit (Delete) ve tvaru odpadkového koše.
  3. Potvrďte kliknutím na Ano (Yes) ve vyskakovacím okně. Kliknutím na Ne (No) odstranění zrušíte.

  Kliknutím na tlačítko  Aktualizovat moji organizaci (Update my organisation) v postranní nabídce změny uložte. Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.

  Divbox
  styleborder: 0px; background: white; width:750px;


  Message Box
  titleRemember!Pamatujte:
  typewarning
  classmax-width:80%; border-width: 1px

  The user marked as Self Registrant Image Removedcannot be removed.

  Image Removed

  Notifications

  Uživatele označeného jako Registrující sám sebe (Self Registrant) Image Addednelze odstranit.


  Image Added  Oznámení.

  Multiexcerpt
  MultiExcerptNameNotifications2

  Notification emails are sent if contact or user information was updated or removed from the organisation information in the Organisation Registration system. The notifications are sent to the changed or removed contact as well as all other existing contacts registered for the organisation.

  Related articles


  E-maily s oznámením se odesílají, pokud byly kontaktní nebo uživatelské informace aktualizovány nebo odstraněny z informací o organizaci v systému pro registraci organizací. Oznámení jsou zasílána změněnému nebo odebranému kontaktu a všem ostatním existujícím kontaktům zaregistrovaným pro organizaci.


  Související články

  Content by Label
  showLabelsfalse
  max20
  showSpacefalse
  sorttitle
  cqllabel = "oid" and label = "eac_naitdoc_search" and label = "cz" and space = currentSpace() and type = "page"