Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lista kontrolna (Checklist) w  formularzu wniosku pozwala upewnić się, czy wniosek jest gotowy do złożenia.  


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której wniosek jest składany.

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Wybór "Listy kontrolnej" w bocznym menu

Kliknięcie "Listy kontrolnej" (Checklist) w menu po lewej stronie otworzy ekran z listą elementów do sprawdzenia.

Na ekranie pojawi się lista kontrolna oraz uwaga o ochronie danych osobowych (Data Protection Notice), wraz z polami do zaznaczania.

Sprawdzenie wymienionych elementów i zaznaczenie jako ok.

Należy sprawdzić kolejne elementy na liście kontrolnej i zaznaczyć pola obok. Wszystkie pola muszą być sprawdzone.

Gdy wszystkie elementy listy są sprawdzone, pozycja "Lista kontrolna" w menu po lewej stronie jest zaznaczona na zielono