Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.


Rok konkursowyAkcja kluczowaAkcja

2020 

KA1 - Mobilność edukacyjna

KA120 - Akredytacja Erasmusa


W tej sekcji formularza wniosku należy podać informacje na temat celów, które Państwa organizacja chce osiągnąć poprzez realizację działań w ramach programu Erasmus. Poniższy przykład pokazuje sekcję Plan Erasmusa: Cele w formularzu wniosku KA120 Akredytacja Erasmusa sektor Edukacja szkolna.

Uwaga!

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od sektora, w którym składany jest wniosek o Akredytację.


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Wybranie zakładki "Plan Erasmusa: Cele" w menu bocznym.

Wybierz Plan Erasmusa: cele w menu bocznym. Otworzy się zakładka Plan Erasmusa: Cele. Składa się ona z dwóch części:

  • Wprowadzenie
  • Cele

2

Przeczytaj uważnie część "Wprowadzenie"

Część Wprowadzenie zawiera ważne informacje dotyczące następujących kwestii:

  • Czym jest Plan Erasmusa?
  • Jaki jest dobry Plan Erasmusa? i
  • Jak długo ważna jest akredytacja Erasmusa?

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje, ponieważ mogą one pomóc przy podawaniu informacji w części Cele.


3

Opisz swój pierwszy cel.

W części Cele dodaj następujące informacje dotyczące pierwszego celu w przeznaczonych do tego polach:

  • Tytuł,
  • Wyjaśnienie,
  • Harmonogram, 
  • Mierzenie postępu. 

Ponadto, w przeznaczonym do tego polu na dole ekranu należy podać informacje o osobach zaangażowanych w określenie celów Planu Erasmusa.

Kiedy wszystkie pola zostaną wypełnione zakładka Cele widoczna w górnej części ekranu zostanie oznaczona na zielono.

4

Dodanie dodatkowych celów (jeśli dotyczy).

Aby dodać kolejne cele, kliknij na przycisk DODAJ CEL. Pojawi się kolejna część Cel 2.

Podobnie jak w przypadku pierwszego celu, należy podać wszystkie obowiązkowe informacje w dostępnych polach.

5

Usuwanie celu.

Aby usunąć cel, należy kliknąć w przycisk menu kontekstowego i wybrać polecenie Usuń. Potwierdź usunięcie klikając Tak w wyświetlonym wyskakującym okienku.

Uwaga: Należy wypełnić przynajmniej jeden cel.


6

"Plan Erasmusa: cele" oznaczony jako kompletne.

Kiedy wszystkie wymagane informacje dla wszystkich celów (jeśli wybrałeś więcej niż jeden) zostaną wprowadzone zakładka Plan Erasmusa: Cele w menu bocznym zostanie oznaczona na zielono. Przejdź do następnej części formularza wniosku.