Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevant for...

 Click here to expand to see the table below indicating the Call Year(s), Key Action(s) and Action(s) where the following wiki page is relevant.

Call YearKey ActionAction
2020KA1 - Mobilność

KA101 - Mobilność  kadry edukacji szkolnej

KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

KA104 - Mobilność kadry edukacji dorosłych

KA116 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
z Kartą jakości mobilności VET

2020

KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Wszystkie


W tej części wniosku należy podać informacje dotyczące specjalnych kosztów dofinansowania dwóch kategorii: wsparcia uczestników ze specjalnymi potrzebami oraz kosztów nadzwyczajnych, w tym opis i uzasadnienie tych kosztów.


Uwaga

Pytania oraz pola do wypełnienia mogą się różnić w zależności od wybranej we wniosku akcji kluczowej.  Prosimy przeczytać uważnie informacje na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.


Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Kliknięcie "Kosztów specjalnych" (Special Costs) w menu bocznym

Pozycja "Koszty specjalne", do której można wejść z menu bocznego, zawiera następujące główne części: Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami (Special Needs Support) i Koszty nadzwyczajne (Exceptional Costs).


Dodanie kosztu w kategorii "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami"

Kategoria "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" pokrywa dodatkowe koszty bezpośrednio związane z uczestnikami z niepełnosprawnościami. Aby zarejestrować koszty związane ze wsparciem uczestników ze specjalnymi potrzebami, kliknij przycisk DODAJ pod tabelą "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami".

W zależności od akcji, do której Państwo wnioskują, należy podać wymagane informacje w następujących polach:

  • Organizacja: Menu rozwijalne. Można w nim wybrać każdą z organizacji, które zostały wcześniej dodane w sekcji "Organizacje uczestniczące". To menu rozwijalne jest dostępne tylko dla formularzy wniosków do KA2.
  • Liczba uczestników ze specjalnymi potrzebami: Pole tekstowe.
  • Opis i uzasadnienie: Pole tekstowe.
  • Wnioskowane dofinansowanie (EUR): Pole tekstowe. Pozwala na wpisywanie liczb dziesiętnych z dwoma cyframi. Podczas wprowadzania liczb dziesiętnych należy wpisywać kropkę („.”), ale przecinek („,”) jest używany podczas wyświetlania takich liczb.

Oto przykład ekranu "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" dla wniosku KA205 "Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży":

Oto przykład ekranu "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" dla wniosku KA104 "Mobilność kadry edukacji dorosłych":

Dodawanie pozycji w kategorii "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" (jeśli dotyczy).

W razie potrzeby, istnieje możliwość kilkakrotnego zawnioskowania o wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami. W tym celu należy kliknąć przycisk DODAJ i postępować analogicznie, jak przy wnioskowaniu o pierwszą pozycję w tej kategorii.

Edytowanie pozycji w kategorii "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami".

Treści zakodowane na liście kategorii "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami" można w prosty sposób modyfikować, nadpisując treść w wybranych polach.

Usuwanie pozycji w kategorii "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami".

Aby usunąć wnioskowaną pozycje w kategorii "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami", należy kliknąć w przycisk menu kontekstowego i wybrać polecenie "Usuń specjalną potrzebę".

Polecenie usunięcia pozycji należy potwierdzić w wyświetlonym wyskakującym okienku.

Dodawanie pozycji w kategorii "Koszty nadzwyczajne".

Aby dodać szczegóły dotyczące  kategorii "Koszty nadzwyczajne", należy kliknąć przycisk DODAJ w sekcji Koszty nadzwyczajne, znajdującej się poniżej pozycji "Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami".

Uwaga

Nie należy mylić Kosztów nadzwyczajnych w niniejszej sekcji z Kosztami nadzwyczajnymi związanymi z wysokimi kosztami podróży, zakodowanymi (jeśli są dostępne) w sekcji Działania (KA1/KA3) lub w sekcji Działania związane z uczeniem, nauczaniem i szkoleniem  (KA2) w odpowiednich formularzach wniosków.

W zależności od akcji, do której Państwo wnioskują, należy podać wymagane informacje w następujących polach:

  • Organizacja: Menu rozwijalne. Można w nim wybrać każdą z organizacji, które zostały wcześniej dodane w sekcji "Organizacje uczestniczące". To menu rozwijalne jest dostępne tylko dla formularzy wniosków do KA2.
  • Opis i uzasadnienie: Pole tekstowe.
  • Wnioskowane dofinansowane (75% spodziewanych kosztów rzeczywistych) lub Wnioskowane dofinansowanie (EUR): Pole tekstowe. Pozwala na wpisywanie liczb dziesiętnych z dwoma cyframi. Podczas wprowadzania liczb dziesiętnych należy wpisywać kropkę („.”), ale przecinek („,”) jest używany podczas wyświetlania takich liczb.

Oto przykład ekranu "Koszty nadzwyczajne" dla wniosku KA205 "Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży":

Oto przykład ekranu "Koszty nadzwyczajne" dla wniosku KA104 "Mobilność kadry edukacji dorosłych":

Dodawanie kolejnych pozycji w kategorii "Koszty nadzwyczajne" (jeśli dotyczy).

Aby dodać kolejną pozycję w kategorii budżetowej "Koszty nadzwyczajne", należy kliknąć przycisk DODAJ i wprowadzić wymagane informacje.

Uwaga

Należy zwrócić uwagę, że kwota dofinansowania w kategorii kosztów nadzwyczajnych nie może przekraczać 50 000 EUR na projekt.

Edytowanie pozycji w kategorii "Koszty nadzwyczajne".

Informacje  zakodowane w kategorii Kosztów nadzwyczajnych można łatwo zmodyfikować, nadpisując treść w wybranych polach.

Usuwanie pozycji w kategorii "Koszty nadzwyczajne".

Aby usunąć pozycje w kategorii  "Koszty nadzwyczajne", należy kliknąć w przycisk menu i wybrać polecenie "Usuń koszt nadzwyczajny".

Polecenie usunięcia pozycji należy potwierdzić w wyświetlonym wyskakującym okienku.

Oznaczenie kategorii "Koszty specjalne" jako kompletnej.

Ponieważ Koszty specjalne nie są obowiązkową sekcją w formularzu wniosku, zielony znacznik pojawi się także w przypadku, gdy nie wnioskują państwo o takie koszty, po kliknięciu na pozycję Koszty specjalne w menu bocznym.

Sekcja Koszty specjalne w menu bocznym zostanie zaznaczona na zielono, jeśli wszystkie obowiązkowe pola zostaną wypełnione.