We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursu

Akcja kluczowa
Akcja
2018

KA1 - Mobilność edukacyjna
KA2 -  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk


KA3 - Wsparcie w reformowaniu polityk

KA105 - Wymiana młodzieży

KA109 -Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w przypadku organizacji posiadających Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

KA125 - Projekty wolontariatu


KA205 - Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży

KA229 - Projekty Współpracy szkół


KA347 - Projekty dialogu młodzieży

2019

KA1 - Mobilność edukacyjna


KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk


KA3 - Wsparcie w reformowaniu polityk

KA101 - Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

KA105 - Wymiana młodzieży

KA109 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w przypadku organizacji posiadających Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego


Wszystkie typy projektów


KA347 - Projekty dialogu młodzieży


W tej części wnioski należy podać opis wpływu projektu, planowanego upowszechniania rezultatów projektu oraz planowanej ewaluacji.

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji kluczowej, w ramach której składany jest wniosek.Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kolejne kroki

Wybranie pozycji "Kontynuacja" (Follow-up) z menu bocznego

Następnym etapem wypełniania wniosku jest podanie opisu działań zaplanowanych po zakończeniu głównych działań projektowych. Kiedy klikniemy pozycję "Kontynuacja" w bocznym menu, otworzy się ekran, gdzie należy wpisać informacje dotyczące:

  • wpływu projektu;
  • upowszechniania rezultatów projektu;
  • ewaluacji.

Wpisanie informacji i sprawdzenie automatycznie uzupełnionych danych

Wszystkie pola w danej sekcji to pola tekstowe. Należy wprowadzić wymagane informacje. W polu tekstowym "Wpływ" (impact) należy wpisać szacunkowe liczby, na przykład: do ilu osób organizacja planuje dotrzeć poprzez realizację projektu. Kiedy w wymaganym polu zostanie wpisany tekst, pozycja "Kontynuacja" w menu bocznym oraz zakładka w górnej części ekranu zostaną oznaczone na zielono.