We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Dotyczy...

Ta strona dotyczy:

  • Rok zaproszenia 2021
  • Wszystkie akcje kluczoweLista kontrolna w formularzu wniosku pozwala upewnić się, czy wniosek jest gotowy do złożenia. Podany przykład ilustruje ekran listy kontrolnej dla formularza wniosku o akredytację w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego (KA130-HED).


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


1. Wybór pozycji "Lista kontrolna"

Aby otworzyć ekran listy kontrolnej, należy wybrać pozycję Lista kontrolna w menu zawartości. Na ekranie pojawi się lista kontrolna oraz uwaga o ochronie danych osobowych (Data Protection Notice), wraz z polami do zaznaczania.


2. Sprawdzenie wniosku formularza i zaznaczenie OK

Należy sprawdzić kolejne elementy na liście kontrolnej i zaznaczyć pola obok. Wszystkie pola muszą być sprawdzone. Gdy wszystkie elementy listy są sprawdzone, pozycja Lista kontrolna w menu zawartości jest oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia.

W zależności od formularza wniosku może również pojawić się link do profilu akredytacyjnego organizacji lub specjalne powiadomienie, jeśli wnioskowana dotacja we wniosku przekracza dostępną kwotę 60 000 EUR. 


Oczekiwany rezultat

  • Sekcja Lista kontrolna jest oznaczona jako kompletna