We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Dotyczy...

Ta strona dotyczy:

  • Erasmus+ Rok zaproszenia 2021
    • KA122 - Projekty krótkoterminowe dotyczące mobilności osób uczących się i kadry
    • KA130 - Akredytacja w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego
    • KA210 - Partnerstwa na małą skalę
    • KA220 - Partnerstwa współpracyW sekcji Kontynuacja formularza wniosku należy podać informacje na temat działań upowszechniających i ewaluacyjnych, które zostaną przeprowadzone. 

Poniższy przykład ilustruje, w jaki sposób wypełnić sekcję Kontynuacja dla wniosku o akredytację w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego (KA130-HED).

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


1. Wybór pozycji "Kontynuacja"

Aby otworzyć ekran Kontynuacja, należy wybrać opcję Kontynuacja w menu zawartości.


2. Wypełnienie wszystkich dostępnych sekcji

Należy wypełnić wymagane informacje w poszczególnych sekcjach w dostępnych polach. Aby łatwo uzyskać dostęp do poszczególnych sekcji, można skorzystać z drzewa nawigacji.

W podanym przykładzie należy podać informacje na temat wpływu, upowszechniania wyników konsorcjum i ewaluacji. Wypełnione sekcje są oznaczone zieloną ikonką potwierdzenia.

Należy kontynuować, aż wszystkie sekcje zostaną ukończone.


Oczekiwany rezultat

  • Sekcja Kontynuacja jest oznaczona jako kompletna