We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Dotyczy...

Ta strona dotyczy:

 • Erasmus+ Rok zaproszenia 2021
  • KA1 - Mobilność edukacyjna; z wyjątkiem KA121, KA151, do ustalenia.
  • KA3 - Wsparcie w reformowaniu polityk
  • KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Europejski Korpus Solidarności Rok zaproszenia 2021
  • ESC30 - Projekty Solidarności W części Informacje o projekcie formularza wniosku należy podać ogólne informacje o projekcie oraz o Narodowej Agencji, która będzie przyjmować, oceniać i decydować o wyborze wniosku. 

Poniższy przykład pokazuje, jak wypełnić część dotyczącą informacji o projekcie na formularzu wniosku o akredytację w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego (KA130-HED)

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


1. Dostęp do zakładki "Informacje o projekcie"

Po kliknięciu opcji Informacje o projekcie w menu zawartości (jest to opcja domyślna przy wypełnianiu nowego formularza), pojawi się odpowiedni ekran.

Ekran Informacje o projekcie zawiera dodatkowo linki do kontaktów z Narodową Agencją oraz do oświadczenia o ochronie danych osobowych.


2. Wprowadzenie wymaganych informacji

Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką *

Pola, które należy wypełnić, zależą od wybranej akcji, w ramach której składany jest wniosek. W podanym przykładzie należy wypełnić tylko pola Narodowa Agencja organizacji wnioskującej oraz Język używany do wypełnienia formularza.


2.1. Wybór Narodowej Agencji

Jedną z ważnych kwestii, którą należy wziąć pod uwagę na tym etapie składania wniosku, jest Narodowa Agencja, do której wniosek ma zostać złożony. 

Na liście rozwijanej znajdują się odpowiednie Narodowe Agencje programu Erasmus+ obejmujące każdy sektor edukacji, szkoleń i młodzieży. Na liście rozwijanej każda Narodowa Agencja jest oznaczona indywidualnym kodem, któremu towarzyszy nazwa kraju w języku narodowym. Należy wybrać z listy właściwą Narodową Agencję.Jeśli dany kraj posiada więcej niż jedną Narodową Agencję, można sprawdzić pełną listę Narodowych Agencji poprzez link podany w formularzu.

W tym miejscu można znaleźć kod Narodowej Agencji odpowiedzialnej za dany sektor edukacji, szkoleń i młodzieży, do której należy złożyć wniosek.

Informacje, których należy szukać na stronie internetowej to kod Narodowej Agencji (NA Code) oraz sektory jej działania.


2.2. Wprowadzenie innych wymaganych informacji

Należy wypełnić wszystkie pozostałe wymagane na ekranie informacje. W podanym przykładzie należy jeszcze tylko wypełnić pole Język używany do wypełnienia formularza, korzystając z dostępnej listy rozwijanej.

Informacje na temat innych pól, które mogą się pojawić w formularzu dla danej akcji kluczowej, znajdują się poniżej w części Pola obowiązkowe dla konkretnych akcji kluczowych 

Uwaga: Jeśli informacje w formularzu są wprowadzone niepoprawnie lub nie spełniają pewnych kryteriów, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, należy poprawić błędy.


3. Pola obowiązkowe dla konkretnych akcji kluczowych

W zależności od akcji kluczowej, w ramach której składany jest wniosek, konieczne może być podanie niektórych lub wszystkich poniższych informacji. 

Niektóre formularze mogą wymagać podania dodatkowych informacji.

3.1. Formularze wniosku akcji KA1/KA3 oraz Europejskiego Korpusu Solidarności

 • Tytuł projektu
 • Tytuł projektu w języku angielskim
 • Data rozpoczęcia projektu
 • Całkowity czas trwania projektu
 • Narodowa Agencja organizacji wnioskującej
 • Język używany do wypełnienia formularza

Poniższy przykład ilustruje ekran Informacje o projekcie dla formularza wniosku akcji KA131 - Projekty mobilności studentów i kadry instytucji szkolnictwa wyższego

3.2. Formularze wniosku akcji KA2

 • Wszystkie powyższe informacje
 • Główny cel projektu
 • Typ projektu (Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe)
 • Akronim projektu

Oczekiwany rezultat

 • Sekcja Informacje o projekcie jest zaznaczona jako wypełniona.