We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation.  Dotyczy...

Ta strona dotyczy:

 • Erasmus+ Rok zaproszenia 2021
  • KA1 - Mobilność edukacyjna; z wyjątkiem KA121 - Akredytowane projekty dla mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego i edukacji dorosłych
  • KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Europejski Korpus Solidarności Rok zaproszenia 2021
  • ESC30 - Projekty Solidarności Na tej stronie wyjaśniono, jak wprowadzić dane organizacji wnioskującej w formularzu wniosku. Poniższy przykład przedstawia ekrany dodawania organizacji wnioskującej o akredytację w programie Erasmus+ dla konsorcjów mobilności szkolnictwa wyższego (KA130-HED).


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby wypełnić odpowiednie pola i sekcje.Wstępne wymagania

 • Organizacja wnioskująca (jak również wszystkie organizacje należące do konsorcjum, jeśli dotyczy) musi być zarejestrowana w Systemie Rejestracji Organizacji i posiadać ważny numer identyfikacyjny organizacji (OID).

Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo

1. Wybór pozycji "Organizacja uczestnicząca"

W formularzu wniosku należy wybrać pozycję Organizacje uczestniczące w menu zawartości.

 • Aby wprowadzić dane organizacji wnioskującej, tak jak to opisano poniżej, należy przejść do sekcji Organizacja wnioskująca w panelu nawigacyjnym.
 • Jeśli dotyczy, można również dodać członków konsorcjum. Dla każdego członka konsorcjum należy kliknąć przycisk Dodaj członka konsorcjum w prawym dolnym rogu ekranu i wprowadzić dane organizacji należącej do konsorcjum w sposób opisany poniżej na tej stronie.

W poniższym przykładzie należy dodać zarówno organizację wnioskującą, jak i członków konsorcjum.2. Wprowadzanie informacji o organizacji

2.1. Wprowadzanie numeru identyfikacyjnego organizacji

 1. W polu numer OID organizacji wnioskującej (lub numer OID członka konsorcjum) należy wprowadzić numer identyfikacyjny organizacji wnioskującej (lub członka konsorcjum).
  Format numeru identyfikacyjnego organizacji to E + 9-cyfrowy numer (np. E99999999) podany w Systemie Rejestracji Organizacji.  
 2. Dane organizacji powiązane z numerem indentyfikacyjnym organizacji zostaną wprowadzane automatycznie do formularza wniosku
  W poniższym przykładzie, oficjalna nazwa i kraj organizacji zostały wypełnione automatycznie. W panelu nawigacyjnym wyświetlona jest nazwa organizacji i jej numer OID.


Jeśli wprowadzony numer identyfikacyjny organizacji nie zostanie znaleziony, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. 3. Rozwinięcie drzewa nawigacji organizacji, organizacji wnioskującej lub innej, w zależności od wybranej akcji kluczowej

Aby wypełnić wszystkie wymagane sekcje dla organizacji wnioskującej, należy rozwinąć drzewo nawigacyjne, w którym dostępne są różne podsekcje. W poniższym przykładzie widoczne są pozycje: Profil, Akredytacja, Osoby powiązane oraz Cele i działania organizacji. Z wyjątkiem Akredytacji we wszystkich sekcjach znajduje się czerwony znak X, co oznacza, że nie uzupełniono wszystkich wymaganych informacji.


 Opcje menu Organizacja wnioskująca dla innych akcji kluczowych

Przykładowy ekran sekcji Organizacja wnioskująca dla formularza akcji KA131 - Projekty mobilności studentów i kadry instytucji szkolnictwa wyższego4. Uzupełnienie sekcji Profil

 1. W poniższym przykładzie przyciski dla instytucji publicznej i organizacji non-profit są wstępnie zaznaczone na Tak, zgodnie z informacjami o organizacji dostępnymi w Systemie Rejestracji Organizacji. W razie potrzeby można zaktualizować te informacje.
 2. Następnie należy wybrać typ organizacji z listy rozwijanej. Jeśli w przeszłości złożono już wniosek do programu Erasmus+, pole Typ organizacji zostanie wstępnie wypełnione. Należy upewnić się, że wyświetlane dane są prawidłowe. Jeżeli nie, należy wybrać poprawną opcję w menu rozwijanym.
  W przypadku niektórych typów organizacji (np. fundacja, organizacja pozarządowa/stowarzyszenie, przedsiębiorstwo społeczne) należy również wybrać główny sektor działalności z drugiej listy rozwijanej. 


5. Akredytacja (jeśli dotyczy)

W zależności od typu akcji oraz instytucji może być wymagane wypełnienie sekcji Akredytacja dla danego wniosku.  

Jeżeli wymogi akredytacyjne zostały już spełnione, sekcja jest oznaczona jako kompletna, w przeciwnym razie dostępne jest pole Akredytacja. 

Po kliknięciu pozycji Akredytacja w drzewie nawigacji otworzy się nowe okno o nazwie Akredytacja: Nazwa instytucji i numer OID. Z listy rozwijanej należy wybrać Tak, jeżeli instytucja jest szkołą wyższą. 

W zależności od wniosku i tego, czy dla danej instytucji została już przyznana akredytacja, wyświetlana jest akredytacja lub komunikat o błędzie. 6. Dodawanie osób powiązanych

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania osób powiązanych, należy zapoznać się ze stroną Osoby powiązane


7. Uzupełnienie pozostałych sekcji dotyczących organizacji

W zależności od formularza wniosku może być konieczne wypełnienie różnych sekcji dodatkowych. 

W poniższym przykładzie należy wypełnić sekcję Cele i działania organizacji, podając wymagane informacje w dostępnych polach.


8. Wyświetlanie/odświeżanie/usuwanie danych organizacji

Po wprowadzeniu numeru OID organizacji dostępne są następujące opcje:

 1. Usuń wybraną organizację z wniosku
 2. Odśwież dane organizacji
 3. Wyświetl dane organizacji

8.1. Usuwanie organizacji z wniosku

Kliknięcie na X spowoduje wyświetlenie okienka z prośbą o potwierdzenie chęci usunięcia organizacji wnioskującej. 

Należy uważnie przeczytać komunikat i kliknąć TAK, aby usunąć organizację. Wszystkie powiązane dane zostaną również usunięte z formularza wniosku.

8.2. Odświeżanie danych organizacji

Jeśli dane zostały zaktualizowane w Systemie Rejestracji Organizacji, kliknięcie przycisku Odśwież pozwala na odświeżenie danych organizacji w bieżącym wniosku.

8.3. Wyświetlanie danych organizacji

Klikając na nazwę organizacji w drzewie nawigacji, można wyświetlić jej dane dla danego wniosku. Można również kliknąć na przycisk Widok (oko) na ekranie Organizacja wnioskująca.

Jeśli wymagane są jakiekolwiek aktualizacje danych organizacji, należy ich dokonać w Systemie Rejestracji Organizacji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części Zmiana danych organizacji.9. Szczegóły dotyczące wniosku KA1 o dofinansowanie akredytowane 

9.1. KA121 - akredytowane projekty dla mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego i edukacji dorosłych

Numer identyfikacyjny organizacji należy podać w sekcji Akredytacja formularza wniosku, zamiast sekcji Organizacje uczestniczące. Numer identyfikacyjny organizacji jest wtedy wypełniany automatycznie na stronie Organizacje uczestniczące. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Wprowadzenie do akredytacji.

Uwaga: Organizacja musi posiadać ważną akredytację lub złożony wniosek o akredytację (KA120) przed wypełnieniem wniosku KA121 - akredytowane projekty dla mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego i edukacji dorosłych.


9.2. Szczegóły dotyczące akcji KA151 - akredytowane projekty mobilności młodzieży

Niniejsza sekcja w menu zawartości, w drzewie nawigacyjnym i w tytule strony nazywa się Organizacja wnioskująca, a nie Organizacja uczestnicząca. 

Uwaga: Organizacja musi posiadać ważną akredytację lub złożony wniosek o akredytację (KA150-YOU) przed wypełnieniem wniosku dla akcji KA151-YOU - akredytowane projekty mobilności młodzieży. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Wprowadzenie do akredytacji.10. Szczegóły dotyczące wniosku KA1 o dofinansowanie

10.1. Projekty krótkoterminowe dotyczące mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych 

W przypadku wszystkich projektów realizowanych w ramach akcji KA122 organizacja wnioskująca może współpracować z organizacjami wspierającymi i goszczącymi, które nie są zarejestrowane w Systemie Rejestracji Organizacji i w związku z tym nie posiadają numeru OID.

Domyślnie dostępne są przyciski umożliwiające dodanie organizacji goszczących posiadających lub nieposiadających numeru OID. Aby dodać organizacje wspierające, należy najpierw zaznaczyć odpowiednie pole wyboru na dole ekranu. 

Organizacje goszczące muszą znajdować się w innym kraju niż kraj organizacji wnioskującej.


10.1.1. Dodawanie organizacji goszczącej/wspierającej posiadającej numer OID
 1. Aby dodać organizację goszczącą lub wspierającą posiadającą numer OID, należy kliknąć odpowiedni przycisk
 2. Fill in the Organisation ID in the dedicated field, the remaining details are retrieved automatically from the Organisation Registration system. Następnie należy wprowadzić numer OID organizacji w przeznaczonym do tego polu. Reszta informacji zostanie pobrana automatycznie z Systemu Rejestracji Organizacji

W poniższym przykładzie dodano organizację goszczącą.

10.1.2. Dodawanie organizacji goszczącej/wspierającej nieposiadającej numeru OID
 1. Aby dodać organizację goszczącą lub wspierającą nieposiadającą numeru OID, należy kliknąć odpowiedni przycisk
 2. Otworzy się nowe okno, w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane informacje dotyczące organizacji, po czym kliknąć przycisk Zapisz. Formularz jest identyczny dla organizacji goszczących i wspierających.

W poniższym przykładzie dodano organizację wspierającą.


10.2. Szczegóły dotyczące akcji KA152-YOU - Mobilność młodzieżyKA153-YOU - Projekty mobilności dla osób pracujących z młodzieżą, KA154-YOU - Działania na rzecz uczestnictwa młodzieży 

Projekty KA152, KA153 i KA154 wymagają organizacji wnioskującej i jednej lub więcej organizacji partnerskich. Akredytacja i konsorcjum nie są wymagane.

Każdy formularz wniosku zawiera sekcję do wypełnienia podstawowych danych dotyczących organizacji wnioskującej i pierwszej organizacji partnerskiej. W razie potrzeby można dodać kolejnych partnerów, klikając przycisk Dodaj organizację partnerską w prawym dolnym rogu ekranu.

Poniżej przedstawiono przykładowy ekran sekcji Organizacje uczestniczące dla formularza wniosku KA152-YOU - Mobilność młodzieży:


11. Szczegóły dotyczące wniosku KA2 o dofinansowanie

11.1. Organizacje wnioskujące i organizacje partnerskie

Projekty KA2 wymagają organizacji wnioskującej i jednej lub więcej organizacji partnerskich. Akredytacja i konsorcjum nie są wymagane.

Każdy formularz wniosku zawiera sekcję do wypełnienia podstawowych danych dotyczących organizacji wnioskującej i pierwszej organizacji partnerskiej. W razie potrzeby można dodać kolejnych partnerów, klikając przycisk Dodaj organizację partnerską w prawym dolnym rogu ekranu.

Poniżej przedstawiono przykładowy ekran sekcji Organizacje uczestniczące dla formularza wniosku Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej (KA220-SCH):


11.2. KA210 - Partnerstwa na małą skalę

W przypadku akcji KA210 - Partnerstwa na małą skalę należy również wypełnić sekcję Ustalenia dotyczące współpracy. Należy wybrać odpowiednią pozycję w drzewie nawigacyjnym, a następnie wprowadzić wymagane informacje.12. Szczegóły dotyczące Europejskiego Korpusu Solidarności

12.1. ESC30 - Projekty Solidarności

W przypadku akcji ESC30 - Projekty Solidarności, należy wypełnić sekcję Uczestnicy grupy.

W tym miejscu należy podać indywidualny numer PRN (Personal Reference Number) uczestników grupy (minimum 5) biorącej udział w projekcie. Jeżeli numer PRN zostanie rozpoznany, pola ImięNazwiskoKraj zamieszkania zostaną uzupełnione automatycznie. W razie potrzeby można dodać dodatkowych uczestników za pomocą przycisku DODAJ UCZESTNIKA.


12.2. ESC51 - Projekty wolontariatu, praktyk zawodowych i miejsc pracy

Numer identyfikacyjny organizacji należy wpisać w części Akredytacja formularza, zamiast w części Organizacje uczestniczące. Numer identyfikacyjny organizacji jest wtedy automatycznie wypełniany na ekranie. Na stronie Akredytacja (ESC51) (ESC51) pokazano, jak dodać akredytację ESC50 - Znak Jakości do wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Przed wypełnieniem formularza ESC51 - Projekty wolontariatu, praktyk zawodowych i miejsc pracy, organizacja musi posiadać ważny Znak Jakości lub złożony formularz aplikacyjny ESC50 - Znak JakościOczekiwany rezultat

 • Wszystkie dane zostały wprowadzone dla wszystkich organizacji uczestniczących
 • Sekcja Organizacje uczestniczące jest oznaczona jako kompletnatop_of_page.jpg