Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokyny pro registraci organizace


Systém pro registraci organizací (Organisation Registration system) zapojených do programu Erasmus+ a/nebo Evropského sboru solidarity poskytuje jedinečný identifikátor (ID organizace) pro každou organizaci, která má v úmyslu požádat o akreditaci nebo o grant pro akce programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízené národními agenturami.

ID organizace musí být použito ve všech příštích otevřených výzvách programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity

Níže uvedené otázky vám mohou moci orientovat se v procesu registrace organizace. Pokud jste v procesu nový, doporučujeme vám přečíst si  úvod těchto pokynů. 

Přejít na příslušnou část pokynů


Máte přístup k úpravě údajů o své organizaci na účastnickém portálu pro vzdělávání, audiovizuální oblast, kulturu a dobrovolnictví?

Ano.


 Pokud jste dříve měli přístup k ...

Pokud jste dříve měli přístup k úpravě údajů o organizaci na Účastnickém portálu, tento přístup vám zůstal i pro úpravy údajů o organizaci v systému pro registraci organizací. Chcete-li zobrazit seznam svých organizací, přihlaste se na portál Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a klikněte na Moje organizace (My Organisations). Musíte použít stejnou e-mailovou adresu, která je přidružena k vašemu EU Login účtu a je uvedena v Účastnickém portále. Po přihlášení se podívejte na další podrobnosti o tom, jak upravit údaje o své organizaci. Vaše ID organizace lze zobrazit také v seznamu Moje organizace (My Organisations).

Ne.


 Znáte PIC kód organizace ...

Znáte PIC kód organizace, kterou chcete zaregistrovat?

Ano.


 Use the Search ....

Pomocí funkce Vyhledat (Search) vyhledejte ID své organizace.

Ne. / Myslím, že ne. 


 Pro jistotu před zahájením registrace ...

Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát pomocí funkce Search (Vyhledat) ověřte, zda vaše organizace již není zaregistrovaná. Pokud jste si jisti, že není, vaši organizaci zaregistrujte.

Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, rozhodněte se s ostatními zástupci vaší organizace, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se za správné pro další použití ve webových žádostech.


Požádala vaše organizace již dříve o akreditaci nebo grant z programu Erasmus+ (spravovaný národními agenturami) nebo Evropského sboru solidarity?

Ano.


 Pomocí funkce Vyhledat (Search) ...

Pomocí funkce Vyhledat (Search) vyhledejte ID své organizace.

Ne. / Myslím, že ne. 


 Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát ...

Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát pomocí funkce Vyhledat (Search) ověřte, zda vaše organizace již není zaregistrovaná. Pokud jste si jisti, že není, vaši organizaci zaregistrujte.

Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, rozhodněte se s ostatními zástupci vaší organizace, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se za správné pro další použití ve webových žádostech.

Nevím. 


 Kritéria způsobilosti v ...

Kritéria způsobilosti v příručce programu Erasmus+ a v průvodci Evropského sboru solidarity označují akce, které jsou akcemi programu Erasmus+ (spravovaném národními agenturami) a Evropského sboru solidarity

Pomocí funkce Search (Vyhledat) vyhledejte ID své organizace. Pokud ho nemůžete najít, nebo pokud najdete více výsledků, požádejte kolegu ve vaší organizaci o radu ohledně správného PIC. Pokud máte více PIC, za správný se považuje PIC s přidruženým kódem ECHE.


Našli jste v systému své ID organizace?

Ano.


 Poznamenejte si ...

Poznamenejte si ID organizace. Nyní můžete ID organizace použít pro jakoukoli otevřenou výzvu programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.

Ne. 


 Máte-li PIC kód a vaše ...

Máte-li PIC kód a vaše organizace již dříve požádala o akreditaci nebo o grant na akce z programu Erasmus+ (spravovaného národními agenturami) a Evropského sboru solidarity, požádejte o pomoc svou národní agenturu


Potřebujete upravit nebo aktualizovat v systému podrobnosti o své organizaci?

Ano. Z úvodní stránky přejděte do ...

Z úvodní stránky přejděte do oddílu My Organisations (Moje organizace) a upravte podrobnosti organizace. Pokud nemůžete zobrazit podrobnosti organizace z oddílu My Organisations (Moje organizace), obraťte se na svého kolegu, který má přístup k úpravám organizace na portálu účastníků. Bude mít také přístup k úpravám organizace v systému pro registraci organizací a může vám poskytnout přístup tím, že vás přidá jako oprávněného uživatele nebo upraví podrobnosti organizace místo vás.

Pokud nemůžete ve vaší organizaci najít kolegu, který má přístup k úpravám údajů o organizaci na portálu účastníků, obraťte se na svou národní agenturu, sdělte jí příslušný PIC nebo ID organizace a požádejte jí o pomoc

Ne.   Žádost pomocí ID organizace

I když nejste autorizovaným uživatelem v systému pro registraci organizací, stále můžete používat ve formuláři žádosti ID organizace.Úvod do systému pro registraci organizací programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Každá organizace, která chce požádat o akreditaci nebo o grant v rámci programů Evropské komise, se musí zaregistrovat a poskytnout základní právní a finanční informace.

U akcí řízených Generálním ředitelstvím pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC) prostřednictvím národních agentur tak učiníte v systému pro registraci organizací, což je nový nástroj poskytovaný GŘ EAC. Tyto akce se označují jako decentralizované akce a zahrnují část programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Pokud jde o programy Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, podívejte se do příslušných příruček k programu a webových stránek a zjistěte, zda jsou akce, o které jste v minulosti žádali nebo je plánujete, centralizované nebo decentralizované. To neplatí pro stále probíhající žádosti o pečeť kvality Evropského sboru solidarity (ESC52), kde se bude stále používat identifikační kód účastníka (PIC) získaný na účastnickém portálu.

Po registraci je organizaci přiřazen jedinečný identifikátor. Jde o ID organizace, které bude použito v žádostech a také jako reference Evropské komise a národních agentur v budoucích interakcích.

U centralizovaných akcí v rámci programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity se registrace provádí na portálu účastníků. Tyto akce jsou řízeny Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA) společně s dalšími programy, jako je například Creative Europe, Evropa pro občany, EU Aid Volunteers. Výsledkem registrace na portálu bude osobní identifikační kód, označovaný jako PIC. Konkrétní pokyny a další informace naleznete na portálu.

Organizace, které se chtějí účastnit decentralizovaných i centralizovaných akcí programů Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, musí používat oba systémy (pro každý typ akce zvlášť) a budou mít dva odlišné a jedinečné identifikátory: PIC a ID organizace. Pro žádosti centralizovaných akcí použijí PIC kód a pro žádosti decentralizovaných akcí použijí ID organizace.

Pokud jste nový uživatel, musíte si před registrací vaší organizace v systému pro registraci organizací nebo na portálu financování a výběrových řízení vytvořit EU Login účet.

Informace

Podívejte se na kritéria způsobilosti v příručce k programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, abyste zjistili, kam podat svou konkrétní žádost o akreditaci/grant a kde zaregistrovat vaši organizaci.  Jak zaregistruji svou organizaci do systému pro registraci organizací?

Důležité

I když máte v úmyslu účastnit se více výzev, zaregistrujte svou organizaci pouze jednou. 

Jako oprávněný uživatel zastupující vaši organizaci uvedete v systému pro registraci organizací všechny požadované informace. 

Chcete-li zamezit vícenásobným registracím téže organizace, použijte před zahájením procesu registrace funkci Vyhledat (Search) a vyhledejte podobné organizace. To vám umožní rozhodnout, zda lze již existující ID organizace použít ve webovém formuláři žádosti, nebo zda bude svou organizaci poprvé registrovat. Další podrobnosti najdete v části Jak vyhledat organizace. Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, požádejte kolegy ve vaší organizaci o radu, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se za správné pro další použití ve webových žádostech.

Mějte prosím po ruce právní údaje o své organizaci a informace vztahující se k programu. Informace, které budete potřebovat k registraci, můžete ověřit v dokumentaci konkrétní výzvy k předkládání návrhů. Před odesláním formuláře přihlášky musíte svou organizaci zaregistrovat.

Po zadání všech informací potřebných k registraci vaší organizace získáte jedinečné ID organizace. Toto ID organizace lze okamžitě použít k podání žádosti o decentralizovanou akci během čekání na certifikaci příslušnou národní agenturou.


Už mám PIC kód, potřebuji ID organizace?

Ano, ID organizace je třeba použít ve formulářích pro všechny budoucí otevřené výzvy k akcím programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity řízeným národními agenturami. To neplatí pro stále probíhající žádosti o pečeť kvality Evropského sboru solidarity (ESC52), kde se bude stále používat identifikační kód účastníka (PIC) získaný na účastnickém portálu.

Pokud jste v minulosti již použili svůj PIC k žádosti o decentralizované projekty programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity, nemusíte se v systému pro registeaci organizací znovu registrovat. Podrobnosti o organizaci byly převedeny z účastnického portálu do systému pro registraci organizací a vaší organizaci bylo automaticky přiřazeno jedinečné ID organizace. Pokud jste osobou, která původně organizaci v účastnickém portálu zakládala (self-registrant), LEAR nebo jste administrátorem účtu spravujícím PIC vaší organizace, máte již do nového systému pro registraci organizací přístup. Jednoduše se přihlaste do nového systému pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů EU a spravujte data své organizace z oddílu Moje organizace (My Organisation).

ID organizace lze vyhledat pomocí funkce Vyhledat (Search) a vašeho PIC.


Nevím, jestli mám ID organizace nebo PIC.

Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát pomocí funkce Search (Vyhledat) ověřte, zda vaše organizace již není zaregistrovaná. Pokud jste si jisti, že není, vaši organizaci zaregistrujte.

Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, požádejte kolegy ve vaší organizaci o radu, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se za správné pro další použití ve webových žádostech.


Kde se zaregistrovat k listině programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)?

Vzhledem k tomu, že listina programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)  je udělována Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), musí se vyšší instituce zaregistrovat na portálu účastníků a poté pomocí PIC požádat o listinu. Po udělení ECHE může instituce:Evropský sbor solidarity.

Přestože pečeť kvality Evropského sboru solidarity je udělována národními agenturami nebo EACEA, organizace, které se chtějí účastnit aktivit Evropského sboru solidarity, jsou povinny se registrovat pouze v systému pro registraci organizací. Z tohoto důvodu použijí ID organizace k podání žádosti o pečeť kvality a následně o další akce Evropského sboru solidarity.

Skupiny mladých lidí, kteří chtějí realizovat projekty solidarity, se také musí zaregistrovat v systému pro registraci organizací a získat jedinečné ID organizace.Jak budou informace o organizaci ověřeny?

Podrobnosti o organizaci budou ověřovány různými institucemi v závislosti na části programu a instituci, která žádost zpracovává. Ověření se provádí pouze v případě potřeby, obvykle po úspěšném vyhodnocení návrhu grantu. 

Certifikace národní agenturou.

Registrované organizace, které žádají o decentralizované akce, budou mít své údaje certifikované národní agenturou příslušné zúčastněné země programu. Všechny dokumenty nahrané do nového systému pro registraci organizací budou zkontrolovány národní agenturou. Po schválení je organizace považována za certifikovanou ze strany národní agentury. Dokud není certifikace dokončena, zobrazuje se jako stav ID organizace v systému pro registraci organizací Registrováno (Registered).

Pokud organizace žádá o akreditaci pro Odborné vzdělávání a přípravu (VET) a Evropské konsorcium pro akreditaci ve vysokoškolském vzdělávání, projde organizace také certifikačním procesem národní agentury. 

Po úspěšné certifikaci NA je stav vašeho ID organizace v systému pro registraci organizací aktualizován na  Certifikováno národní agenturou (NA Certified)


Ověření Výkonnou agenturou pro výzkum (REA).

Grantové žádosti pro centralizované projekty v rámci programů Creative Europe, Erasmus+, Evropa pro občany Citizens a Europe Aid Volunteers zpracovává Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). Proto je organizace ověřována a validována REA v Bruselu.

Tento proces se označuje jako validace právnických osob.


Žádosti o akreditaci zpracované agenturou EACEA.

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)

Pokud je organizaci udělena listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE), nebude během samotného akreditačního procesu validována ani certifikována. Tyto úkony se provedou později v závislosti na žádosti o grant. Organizace bude:

Pečeť kvality zpracovaná agenturou EACEA

Vzhledem k tomu, že pečeť kvality Evropského sboru solidarity uděluje EACEA, budou podrobnosti o organizaci rovněž certifikovány agenturou EACEA.

Pamatujte

Organizace, které se účastní akcí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami (jako žadatelé, příjemci, partneři, hostitelé nebo členové konsorcia) a již mají PIC, budou zkopírovány do nového systému pro registraci organizací. Pokud byla organizace již ověřena REA, bude automaticky certifikována NA.

Pokud vaše organizace žádá o centralizované akce, bude muset projít procesem validace REA bez ohledu na to, zda již byla certifikována pro decentralizovaný projekt nebo nikoli.

V obou případech můžete být požádáni o jinou dokumentaci nebo informace. Pokud je například vaše organizace vybrána pro centralizovanou akci, musíte jmenovat zástupce právnické osoby (LEAR) a poskytnout podpůrné právní dokumenty s ohledem na validaci. V takovém případě musí být na portálu vyplněna povinná pole pro LEAR. Pokud není PIC validován REA, není vyžadováno jmenování LEAR.Jak to provést prostřednictvím příslušných nástrojů