Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018 / 2019

ESC11 - Projekty wolontariatu


W tej części wniosku należy podać informacje dotyczące różnych działań wolontariackich zaplanowanych w realizacji projektu. Budżet projektu będzie częściowo wygenerowany na podstawie danych wprowadzonych w tej części wniosku. 


Uwaga

Pytania i pola mogą się różnić w zależności od wybranej akcji. Prosimy o uważne czytanie treści poleceń przy polach do wypełniania. 

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo


Kroki
1

Z bocznego menu wybierz zakładkę ,,Działania projektowe" (Project Activities).

Aby dodać działania do wniosku, w bocznym menu kliknij Działania projektowe. Otworzy się wtedy ekran Działania projektowe z dwoma polami: działania wolontariackie i działania uzupełniające. 

2

Wprowadź pierwsze działanie w polu ,,Działania wolontariackie" (Volunteering Activities).

Aby dodać pierwsze działanie wolontariackie, kliknij w pole Menu i wybierz Szczegóły działania. Możesz też kliknąć kropkowaną linię w kolumnie tytuł działania. 

Z polecenia DODAJ DZIAŁANIE można skorzystać przy dodawaniu kolejnych działań.  

Otwiera się okno Działania z trzema sekcjami: 

  • Szczegółowy Opis Działania
  • Mobilność
  • Łączny budżet działania

 Każde dodane działanie uzyskuje numer. W tym przypadku, ponieważ jest to pierwsze działanie, ma ono numer  Działanie- A1. Następne działania uzyskują kolejne numery.Wprowadź Tytuł Działania (Activity Title) i wybierz Typ Działania (Activity Type).

W polu wolnego tekstu wprowadź tytuł działania.  Następnie z rozwijanego menu wybierz typ działania. 

W zależności od wybranego typu działania, mogą pojawić się komunikaty w kolorze czerwonym informujące o warunkach koniecznych do spełnienia dla tego typu działania. 


Uzupełnij pole "Opis działania"(Activity Description).

Opisz działanie wolontariackie, które zamierzasz zrealizować.  

Kiedy wypełnione są wszystkie pola, sekcja Szczegóły działania w nawigacji jest odznaczona jako kompletna.

ESC11_Activity_05.jpg


3

Dodaj "Mobilności" (Flows) do działania.

Z menu wybierz "Szczegóły mobilności".

Aby dodać pierwszą mobilność dla danego działania - kliknij w kropkowaną linię w kolumnie Kraj wyjazdu/kraj przyjazdu lub użyj menu i wybierz szczegóły mobilności. 

Z polecenia DODAJ MOBILNOŚĆ można skorzystać przy dodawaniu kolejnych mobilności. 


Okno mobilności  składa się z dwóch sekcji:

  • Szczegółów mobilności
  • Budżetu mobilności, z kilkoma podsekcjami.  Niektóre sekcje budżetu wypełnią się automatycznie po wprowadzeniu informacji w częściach dotyczących uczestników i kosztów.

Dodaj "Szczegóły mobilności"

Podobnie jak przy działaniach, mobilności zostają automatycznie numerowane. W naszym przykładzie to jest mobilność nr 1 z Działania A1.

Wprowadź wszystkie wymagane dane dotyczące krajów, uczestników i czasu trwania mobilności. 

Informacja

  • Wskazanie kursorem na polu ze znakiem zapytania otwiera okno z objaśnieniami dotyczącymi informacji, jakie należy tu wpisać. 

  • Niektóre pola tej sekcji mają opcję rozwijanego menu. 

  • Dodatkowo pojawi się informacja, jeśli wprowadzone dane nie mogą zostać zwalidowane. 

Kiedy wypełnione są wszystkie pola, znaczniki w nawigacji okruszkowej świecą się na zielono. 

Uwaga

Jeśli kraj wyjazdu i kraj przyjazdu dla danej mobilności w działaniu to ten sam kraj, trzeba udzielić dodatkowych informacji w sekcji Szczegóły działaniaAktualizuj informację w sekcji  "Podróż" 

W tej sekcji należy wprowadzić liczbę uczestników, razem z osobami towarzyszącymi.

Automatycznie podana jest liczba uczestników wprowadzona w sekcji "Szczegóły mobilności". Można tę liczbę zmniejszyć. 

Wybierz przedział odległości z listy rozwijanej Kalkulatora odległościPola Dofinansowanie na uczestnika i całkowite dofinansowanie podróży zostaną automatycznie uzupełnione. 


Dodaj ,,Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży" (jeśli dotyczy).

Uwaga

Nie można łączyć standardowego dofinansowania na pokrycie kosztów podróży z kosztami nadzwyczajnymi związanymi z kosztownymi podróżami dla tej samej osoby. Jeśli wybrałeś opcję kosztów nadzwyczajnych, wszelkie informacje z sekcji Podróż zostają usunięte. 


W przypadku nadzwyczajnych kosztów związanych z kosztowną podróżą, należy zaznaczyć pole Wnioskuj o koszty nadzwyczajne związane z kosztowną podróżą i podać liczbę uczestników, opis, uzasadnienie oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania (do 80 % uprawnionych kosztów).


Aktualizuj "Wsparcie organizacyjne - koszty działania".

W części Wsparcie Organizacyjne - koszty działania można zmodyfikować liczbę uczestników i dni. Wstępnie uzupełniona informacja pochodzi z sekcji szczegóły mobilności. Pola z dofinansowaniem są automatycznie uzupełniane. Wprowadź liczbę dni podróży na uczestnika. Dofinansowanie policzy się automatycznie. Wprowadź "Wsparcie procesu włączania" (jeśli dotyczy).

Jeśli jest taka potrzeba, można dodać budżet na Wsparcie procesu włączenia. Wprowadź liczbę dni podróży na uczestnika. Pola dofinansowanie na uczestnika/dzień i całkowita kwota dofinansowania wsparcia procesu włączania aktualizują się po wprowadzeniu wcześniejszych danych. Ta sekcja jest dostępna tylko w przypadku podania liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami oraz liczby uczestników z mniejszymi szansami w polu mobilności.

Uwaga

Dla działania wizyty przygotowawcze ta sekcja jest niedostępna.  

Wprowadź "Kieszonkowe" (jeśli dotyczy).

W tej sekcji dodajemy ''Kieszonkowe".  Wprowadź liczbę dni podróży na uczestnika. Pola dofinansowanie na uczestnika/dzień i całkowita kwota kieszonkowego aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu wcześniejszych danych. 

Uwaga

Dla działania wizyty przygotowawcze ta sekcja jest niedostępna.Wprowadź "Koszty nadzwyczajne" (jeśli dotyczy).

Jeśli jest taka potrzeba, można dodać koszty nadzwyczajne. Aby wprowadzić szczegóły i dodać koszty, użyj polecenia DODAJ KOSZT NADZWYCZAJNY.


Wprowadź Liczbę Uczestników, Opis Uzasadnienie oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania w euro.


Aby usunąć pozycję, kliknij pole Usuń.
Wprowadź "Wsparcie językowe" (Linguistic Support)  - jeśli dotyczy.

Sekcja Wsparcie językowe występuje przy działaniach wolontariackich trwających minimum 60 dni (nie licząc dni podróży).  PatrzPL_ESC_Wnioski online: Wsparcie językowe.


''Łączny budżet mobilności" (Total Flow budget).

Ta sekcja pokazuje podsumowanie budżetu dla danej mobilności. Dofinansowanie naliczane jest automatycznie jako suma wszystkich pozycji kosztowych dla tej mobilności. Danych w tym polu nie można modyfikować. Wszelkie zmiany należy nanosić poprzez odpowiednie sekcje budżetu mobilności.Wróć do Szczegółowego opisu działania (Activity details).

Po wprowadzeniu wszystkich informacji, korzystając z nawigacji okruszkowej wróć do opisu działania. Ostatnio dodane mobilności widoczne są teraz w zestawieniu mobilności. 

Korzystając z polecenia Dodaj mobilność możesz dodać kolejne mobilności. Wprowadź informacje w podobny sposób, jak przy mobilności 1.


4

Edytuj lub usuń mobilność.

Poprzez pole menu  przy danej mobilności w opisie działania można dokonywać zmian. Aby usunąć mobilność należy wybrać Usuń mobilność. Klikając na Szczegóły mobilności otwieramy ekran z danymi dotyczącymi tej mobilności.

Uwaga

Każde działanie musi zawierać przynajmniej jedną mobilność, dlatego opcja Usuń mobilność nie jest dostępna w sytuacji, gdy jest tylko jedna mobilność w działaniu.


5

,,Łączny budżet działania"(Total Activity Budget).

Ta sekcja pokazuje Łączny budżet działania, który jest automatycznie wyliczany jako suma łącznych budżetów wszystkich mobilności. Nie ma możliwości modyfikacji tego pola. Wszelkie zmiany należy nanosić poprzez odpowiednie pola w zakładce szczegóły mobilności. 


6

Powrót do listy działań (Project Activities).

Po wprowadzeniu wszystkich danych dla działania, wróć do Działań Projektowych za pomocą nawigacji okruszkowej. Działanie jest teraz widoczne na liście Działań Wolontariackich. 

Po prawidłowym zakodowaniu wszystkich informacji, pole działanie zaznaczone jest na zielono. 


7

Dodaj kolejne działania (Add activity).

Poprzez polecenie DODAJ DZIAŁANIE możesz dodać kolejne działania. Uzupełnij informacjami, tak jak to wyjaśniono dla Działania 1.8

Edytuj lub Usuń działanie wolontariackie (Volunteering Activities)

Aby edytować zakodowane działanie, kliknij polecenie Menu i wybierz Szczegóły działania.

Aby usunąć zakodowane działanie, kliknij polecenie Menu i wybierz Usuń mobilność.  

9

Dodaj "Działania Uzupełniające".

Zjedź w dół strony, aby dodać działania uzupełniające (jeśli są zaplanowane).  W rozwijanym menu pole na odpowiedź jest pozostawione puste.

Wybierz Nie jeśli nie planujecie takich działań. W takim przypadku tej sekcji już nie trzeba uzupełniać i działania projektowe w bocznym menu podświetlają się na zielono (sekcja jest kompletna). 

ESC11_Activity_33.jpg


Aby wprowadzić działania uzupełniające wybierz "Tak" z rozwijanego menu.

Wybierz Tak z menu i zakoduj działania uzupełniające. Pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia.


Wprowadź wymagane informacje.

Uzupełnij pole wolnego tekstu opisem działań uzupełniających. 


Otwórz  "Szczegółowy Opis działania" i wprowadź wymagane informacje.

Aby dodać szczegóły dla działań uzupełniających, kliknij na wykropkowaną linię pod typem działania lub użyj pola menu i wybierz szczegóły działania

Polecenie DODAJ DODATKOWE DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE można wykorzystać, aby zakodować kolejne działania tego typu. 

Otwiera się Działanie CA1. Kolejne działania uzyskują numery: CA2, CA3, itp.

Wprowadź wymagane informacje takie jak typ działania, koszty (bezpośrednie i pośrednie) oraz podstawowe elementy w polu wolnego tekstu. Uwaga: koszty pośrednie dla działań uzupełniających muszą stanowić od 0 do 7 % kosztów bezpośrednich. 

Gdy wszystkie informacje są podane, wróć do "Działań Projektowych" poprzez nawigację okruszkową lub przez menu boczne.


Teraz podane informacje wyświetlają się w tabeli Działania Uzupełniające.  Dofinansowanie jest automatycznie skalkulowane jako 80 % sumy kosztów pośrednich i bezpośrednich. 

Po wprowadzeniu wszystkich działań i działań uzupełniających, można przejść do następnej części formularza. 

10

Edytuj lub uzupełnij Działania Uzupełniające. 

Aby edytować zakodowane wcześniej działanie, kliknij na pole Menu i wybierz opis działania

Aby usunąć zakodowane wcześniej działanie, kliknij na pole Menu i wybierz usuń działanie