This page was last modified on 13 March 2014, at 09:14.

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Contents

 Obsah vzdelávania, predmety a počet hodín

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. sa v stredných všeobecných a odborných školách vyučuje podľa štátnych vzdelávacích programov. Sú východiskom a záväzným dokumentom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadňujú špecifické lokálne a regionálne podmienky a potreby.

Programy obsahujú:

 • názov vzdelávacieho programu, ktorý je súčasne názvom odboru vzdelávania; v stredných odborných školách aj názvom skupiny odborov vzdelávania,
 • konkrétne ciele výchovy a vzdelávania,
 • stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti,
 • profil absolventa,
 • vzdelávacie oblasti,
 • charakteristiku odboru vzdelávania, jeho dĺžku, formu výchovy a vzdelávania a podmienky prijímania uchádzača,
 • vzdelávacie štandardy,
 • formy praktickej výučby,
 • rámcové učebné plány,
 • vyučovací jazyk,
 • organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania,
 • spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní,
 • povinné personálne zabezpečenie.

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákona. Vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Zriaďovateľ si môže vyžiadať od riaditeľa školy školský vzdelávací program na schválenie. Program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

V gymnáziách sa zvýšila miera spoločenskovedného vyučovania, cudzích jazykov a telesnej výchovy a do obsahu sa zaradili predmety estetickej výchovy a etickej výchovy v alternácii s náboženskou výchovou. Napríklad povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov bolo zakotvené v cieľoch výchovy a vzdelávania v rámci platného školského zákona od roku 2008. V roku 2011 novelou školského zákona sa upravil jeden z cieľov - ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať. S týmto zámerom boli upravené štátne vzdelávacie programy vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Školský zákon definuje aj požadovanú úroveň ovládania cudzieho jazyka, z ktorého žiak vykonáva maturitnú skúšku a to tak, že úroveň komunikačnej kompetencie sa meria podľa SERR pre jazyky a následne vykonávací predpis k tomuto ustanoveniu stanovil, že je to na úrovni B1 alebo B2.

V rámci rozširujúcich hodín si študenti môžu vybrať predmety, napr. semináre zo slovenského jazyka, literatúry, z chémie, fyziky, biológie, matematiky, informatiky, programovania atď. Štátne vzdelávacie programy majú v kompetenčnom profile absolventa vymedzené požiadavky na spôsobilosť využívať informačné technológie. Taktiež existuje zoznam nepovinných predmetov, napr. sociológia, ekonomika, pedagogika, psychológia a pod.

Za tvorbu vzdelávacích programov všeobecno-vzdelávacích predmetov zodpovedá Štátny pedagogický ústav a odborných predmetov Štátny inštitút odborného vzdelávania. V spolupráci s predmetovými komisiami, učiteľmi a metodikmi ich predkladajú na schválenie a vydanie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Po ich schválení sa stávajú pre školy záväznými. Učebný plán vymedzuje povinné, voliteľné a nepovinné vyučovacie predmety, počet týždenných hodín a celkový počet hodín za ročník. Ďalšie voliteľné a nepovinné predmety možno zaviesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

Škola môže na základe požiadaviek praxe navrhnúť na schválenie MŠ SR aj ďalšie voliteľné vyučovacie predmety a odborné zamerania. Za kvalitu vyučovania takto zavedených predmetov a odborných zameraní zodpovedá riaditeľ školy.

Gymnázium

Ťažisko predmetov na gymnáziu tvoria všeobecnovzdelávacie predmety. Vzdelávanie na štvorročných gymnáziách a na vyššom stupni viacročných gymnázií je zamerané na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie). Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, no zároveň aj pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Zmyslom gymnázia je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na gymnáziách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov, regionálnych potrieb a podmienok, potrieb a záujmov žiakov.

Celkový počet týždenných vyučovacích hodín učebného plánu školského vzdelávacieho programu gymnázia v jednotlivých ročníkoch je nasledovný:

 • 1. a 3. ročník: 31 hodín
 • 2. ročník: 32 hodín
 • 4. ročník: 30 hodín

Celkový počet týždenných vyučovacích hodín učebného plánu školského vzdelávacieho programu bilingválneho gymnázia v jednotlivých ročníkoch je:

 • 1. ročník: 30 hodín
 • 2. ročník: 32 hodín
 • 3. a 4. ročník: 31 hodín
 • 5. ročník: 28 hodín


ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
Vzdelávacia oblasť Predmet 1. - 4. ročník (5. - 8. ročník OG1)
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 12
prvý cudí jazyk 16
druhý cudzí jazyk 8
36
Človek a príroda
fyzika 5
chémia 5
biológia 6
16
Človek a spoločnosť
dejepis 6
geografia 4
občianska náuka 3
13
Človek a hodnoty
etická výchova/náboženská výchova 2
2
Matematika a práca s informáciami

matematika 11
informatika 3
14
Umenie a kultúra Umenie a kultúra 4
4
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 8
8
Spolu - povinná časť
93
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Voliteľné hodiny
31
Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny
124


Poznámky:

1 OG = gymnázium s osemročným štúdiom


Celkový počet týždenných vyučovacích hodín učebného plánu školského vzdelávacieho programu osemročného gymnázia v jednotlivých ročníkoch je nasledovný:

 • 1. ročník: 29 hodín
 • 2., 3., 4. a 8. ročník: 30 hodín
 • 5. a 7. ročník: 31 hodín
 • 6. ročník 32 hodín


Vyučovacie metódy a materiály

Metódy vo výchovno-vzdelávacom procese si učiteľ volí sám. Výrazným priestorom, kde sa o problematike uplatňovania metód diskutuje sú metodické orgány strednej školy. Sú to predmetové komisie, tvorené z učiteľov príbuzných povinných vyučovacích predmetov (napríklad predmetová komisia prírodovedných predmetov združuje učiteľov matematiky, informatiky, fyziky a chémie).

Podľa obsahu učiva príslušného vyučovacieho predmetu sa používajú popri klasickej metóde aj metódy ako napríklad heuristický a riadený rozhovor, diskusia, skupinová a individuálna práca, projektová metóda, práca s literatúrou, frontálne pokusy a podobne. Odporúča sa využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy.

Vzhľadom na to, že všetky stredné školy sú vybavené výpočtovou technikou, táto sa stala integrálnou súčasťou uplatňovania vyučovacích metód. Nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačnej gramotnosti. Umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom. Postupne rozvíjať schopnosti študentov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne ich aj využívať. V obsahu a metódach vyučovania všetkých predmetov podporovať tie, ktoré vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať poznatky z existujúcich zdrojov. Proklamovať koncept individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii.

Potrebné zručnosti žiaci získavajú aj v praktickom vyučovaní predovšetkým praktickými cvičeniami, laboratórnymi prácami, školskou dielenskou praxou a prevádzkovou praxou.

Súčasťou vyučovacích metód je aj využívanie laboratórnej a inej prístrojovej techniky hlavne pri zabezpečení výučby odborných predmetov.

Súčasťou výchovy a vzdelávania je tiež exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia, kurz pohybových aktivít (vo forme plaveckého výcviku, snoubordingového kurzu...) školský výlet.


Legislatíva

Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky).