This page was last modified on 14 December 2016, at 16:33.

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie


Riadiace dokumenty a typy aktivít

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov. Vzdelávací program je: 

 1. štátny vzdelávací program, 
 2. školský vzdelávací program. 

Školské vzdelávacie programy musia byť vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských a s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone. 


Štátny vzdelávací program

Od 1. septembra 2016 pre materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení platí Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ustanovuje základné požiadavky štátu na poskytovanie inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania v materských školách. 

Tento program:

 • vymedzuje ciele predprimárneho vzdelávania v materských školách,
 • predstavuje základný rámec pre tvorbu školských vzdelávacích programov konkrétnych materských škôl,
 • je rámcom a východiskom pre tvorbu metodických materiálov pre materské školy, 
 • je v kontinuite so štátnym vzdelávacím programom pre nadväzujúce, primárne vzdelávanie,
 • akcentuje zmysluplnú evalvačnú prácu pri dosahovaní cieľov vzdelávania v materskej škole,
 • akcentuje požiadavky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania v materskej škole,
 • vytvára predpoklady na autonómne plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania na úrovni konkrétnych materských škôl.

V programe je vymedzený profil absolventa materskej školy, obsah vzdelávania je rozpracovaný vo vzdelávacích oblastiach v podobe výkonových a obsahových štandardov. Súčasťou jednotlivých vzdelávacích oblastí sú aj evalvačné otázky.

V programe sú rozpracované aj:

 • organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách,
 • povinné personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školách,
 • povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania
 • podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní,
 • výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania a tiež
 • zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov.



Vzdelávacie oblasti

Obsah vzdelávania je rozpracovaný do vzdelávacích oblastí:

 • jazyk a komunikácia,
 • matematika a práca s informáciami,
 • človek a príroda,
 • človek a svet práce,
 • umenie a kultúra (skladá sa z 2 časti: hudobná výchova a výtvarná výchova),
 • zdravie a pohyb.


Vzdelávacie štandardy a evalvačné otázky

Vkaždej vzdelávacej oblasti je obsah vzdelávania rozpracovaný v podobe vzdelávacích štandardov (výkonových a obsahových). súčasťou každej vzdelávacej oblasti aj evalvačné otázky.

Výkonové štandardy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach sú vyjadrené v pozorovateľných a hodnotiteľných výkonoch len pre posledný rok materskej školy, smerujú k štandardnému výkonu dieťaťa. 

Obsahové štandardy obsahujú základné námety na konkrétnu činnosť učiteľky, ktorú realizuje, aby deti dosiahli stanovené výkonové štandardy. 

Evaluačné otázky majú posilniť schopnosť učiteľky stanoviť východiskovú situáciu vo vzdelávaní a plastickejšie zachytávať pokrok detí a zachytiť ho v súvislosti s kultúrnym a sociálnym kontextom života konkrétnych detí. 


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program sa riadi požiadavkami školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu. Vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) konkrétnej materskej školy. Je základným kurikulárnym dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v materskej škole.

Predstavuje druhú úroveň vzdelávacích programov. 

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ materskej školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy. Tvorí základ pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa. 

Školský vzdelávací program:

 • rešpektuje vývinové osobitosti detí predškolského veku,
 • zohľadňuje vlastné ciele, poslanie a zameranie materskej školy, 
 • akceptuje priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky materskej školy (vonkajšie i vnútorné; blízke i vzdialenejšie), 
 • vytvára priestor na uplatňovanie takého štýlu výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý pozitívne ovplyvňuje učenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky, 
 • ovplyvňuje pozitívne celkovú klímu a kultúru materskej školy.

V školskom vzdelávacom programe sú:

 • vymedzené vlastné ciele a poslania výchovy a vzdelávania, 
 • stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne dieťa absolvovaním školského vzdelávacieho programu, 
 • vlastné zameranie školy, dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania; 
 • vypracované učebné osnovy,
 • rozpracované základné informácie o vyučovacom jazyku, 
 • informácie o spôsobe a podmienkach ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávaní dokladu o získanom vzdelaní, 
 • informácie o personálnom zabezpečení, materiálno-technických a priestorových podmienkach, 
 • informácie o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, 
 • informácie o vnútornom systéme kontroly a hodnotenia detí, vnútornom systéme kontroly a 
 • informácie o hodnotenia zamestnancov školy a tiež požiadavkách na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materskej školy. 


Učebné osnovy

Učebné osnovy:

 • určujú rozsah výchovy a vzdelávania – plnia programovú funkciu
 • nevypracúvajú sa ako definitívne, nemenné, môžu sa dopĺňať a upravovať za podmienok určených každou materskou školou individuálne – plnia orientačnú funkciu,
 • sú záväzkom pre všetky učiteľky konkrétnej materskej školy – plnia normatívnu funkciu.


Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti

Plán výchovno-vzdelávacej činnosti nepatrí k povinne vedenej pedagogickej dokumentácii materskej školy.

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, forma, rozsah a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určuje každá materská škola na prvej pedagogickej rade. Nie je vylúčené, že v jednej materskej škole existuje viacero foriem plánovania súčasne. 


Vyučovacie metódy a materiály

Výber metód a konkrétnych učebných materiálov a pomôcok je ponechaný na slobodnom rozhodnutí učiteliek. Závisí od obsahu aj organizácie každej konkrétnej vzdelávacej situácie.


Vyučovacie metódy

Učiteľ pri výbere metód vychádza z poznania detí v skupine a pristupuje k nim diferencovane. Rešpektuje osobné učebné tempo dieťaťa aj jeho učebný štýl. 

Spomedzi množstva rôznych metód sa v materských školách v dominantnej miere využíva hra. 

V materských školách sa vytvára priestor na voľnú hru, preferuje sa interaktívne zážitkové učenie. 

V hrách a hrových činnostiach sa využívajú aj digitálne technológie, ktoré má k dispozícii každá materská škola.


Metodické materiály

V praxi materských škôl sa využíva veľké množstvo metodických materiálov, rôznych učebných textov, metodických príručiek a pracovných zošitov, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva odporúčacie doložky, čím potvrdzuje súlad ich obsahu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 

Na pomoc učiteľkám boli vypracované metodiky vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ako príklady najlepšej praxe boli vypracované metodické listy obsahujúce praktické návody a rady.

V spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a Slovenským výborom OMEP, profesijnými združeniami predškolských pedagógov, sa v materských školách úspešne realizujú viaceré projekty a vzdelávacie aktivity. Pravidelne, každý rok sa organizujú odborné konferencie, na ktorých sa riešia aktuálne pedagogické problémy. Na týchto konferenciách sa už viac rokov pravidelne zúčastňujú aj významní odborníci z okolitých krajín, najmä z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska a Srbska. Obidve tieto profesijné organizácie, s cieľom inšpirovať sa príkladmi najlepšej praxe, pravidelne organizujú aj medzinárodné stáže v okolitých krajinách.