This page was last modified on 9 April 2015, at 12:26.

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie


Riadiace dokumenty a typy aktivít

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov. Vzdelávací program je v Slovenskej republike:

 • štátny vzdelávací program,
 • školský vzdelávací program.

Podľa školských vzdelávacích programov sa vzdelávajú deti materských škôl, od 1. septembra 2009. Školské vzdelávacie programy musia byť vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone. Tento súlad kontroluje Štátna školská inšpekcia, ako orgán štátnej správy plniaci funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.

Štátny vzdelávací program:

 • je vytvorený na základe participatívneho demokratického prístupu štátu (štátny program) a miestneho regiónu (školský program) k vzdelávaniu,
 • je rámcovaný povinným obsahom vzdelania, ktorým sa majú rozvinúť kľúčové kompetencie (spôsobilosti) požadované pre určitý stupeň vzdelania a druh vzdelávania garantovaného štátom,
 • obsahuje vzdelávacie štandardy (obsahové a výkonové), t. j. požiadavky na vedomosti, zručnosti, spôsobilosti (kompetencie) a postoje, ktoré sú tvorené len z učiva, vymedzeného ako základné (minimum učiva), zaradené sú v ňom len jeho podstatné prvky, ktoré sú predmetom vzdelávania všetkých detí absolvujúcich predprimárny stupeň vzdelania,
 • dáva priestor na dotvorenie obsahu podľa regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, pričom stavia na cieľoch, ktoré kladie spoločnosť s ohľadom na požadovanú vzdelanostnú úroveň a kultúrnu gramotnosť občanov,
 • je spracovaný na základe kontinuálneho prístupu, jednotlivé vzdelávacie programy školských stupňov (predprimárny, primárny, nižší sekundárny, vyšší sekundárny) na seba nadväzujú,
 • podporuje komplexný a integrovaný prístup ku vzdelávaniu prostredníctvom vyčlenenia tematických okruhov a vzdelávacích oblastí s uplatnením nových aktivizujúcich metód vzdelávania (situačné metódy, metóda projektového vyučovania atď.) a efektívnych spôsobov učenia (zážitkové, problémové, kooperatívne učenie a ďalšie),
 • jeho súčasťou sú aj prierezové témy (environmentálna, dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, ochrana človeka a zdravia, výchova k zdravému spôsobu života, výchova k tvorivosti, mediálna výchova, práca s informáciami atď.), ktoré sa prelínajú vo všetkých tematických okruhoch a vzdelávacích oblastiach, reflektujú aktuálne globálne, či spoločenské problémy, otázky súčasného človeka, krajiny, Európskej únie a sveta, podporujú utváranie hodnôt a postojov detí, poskytujú im príležitosť na rozvoj individuálnych potencialít (možností), uplatnenie záujmov, ale aj vzájomnú spoluprácu a môžu sa realizovať prostredníctvom rôznych organizačných foriem a učením hrou,
 • umožňuje modifikáciu obsahu pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • pri tvorbe nového obsahu výchovy a vzdelávania kladie dôraz na podnetné a tvorivé prostredie a priaznivú sociálno-emocionálnu klímu materskej školy a jej celkovú kultúru,
 • poskytuje nový model projektovania obsahu vzdelávania, ktorý dáva materským školám možnosť zamerať sa na individuálne rozvíjanie osobného potenciálu detí,
 • akcentuje kvalitu materskej školy, jej autoevalváciu (sebahodnotenie) a evalváciu (hodnotenie).

Hlavnou myšlienkou programu je:

 • podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa,
 • aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
 • rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
 • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie (spôsobilosti).

Program rešpektuje:

 • rodinu dieťaťa predškolského veku,
 • nezastupiteľnú rolu detstva v ďalšom vývine človeka,
 • vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku, jeho rozvojové možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti, individuálne potreby, záujmy a postoje; rešpektuje „hlas“ dieťaťa,
 • prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
 • špecifiká predprimárneho vzdelávania z hľadiska učenia učiteľa aj učenia sa dieťaťa,
 • činnostný, hrový charakter učenia a učenia sa, v ktorom dominuje hra,
 • nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania,
 • potrebu evalvovania (hodnotenia) pedagogického procesu (hodnotenie detí, učiteľov, autoevalváciu materskej školy).

Prostredníctvom programu sa realizuje kontinuálnou (plynulou) na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní: samého seba, sveta ľudí, prírody, kultúry.
Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Z obsahového hľadiska sú tematické okruhy zamerané:

 1. Ja som – na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa (telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život).
 2. Ľudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách (ďalší ľudia, ľudstvo).
 3. Príroda – na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na vytváranie (formovanie) pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre (zem, vesmír).
 4. Kultúra – na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry (predmetný svet, svet hry a svet umenia).

Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese. Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

 • perceptuálno-motorickú,
 • kognitívnu,
 • sociálno-emocionálnu.

Členenie vzdelávacích oblastí je výrazne teoretické. V praktickej rovine sú navzájom prepojené. Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú a sú prostriedkom na dosiahnutie špecifických (konkrétnych, operacionalizovaných) cieľov v procesuálnej činnosti. Pri dosahovaní špecifických cieľov sa rozvíja osobnosť dieťaťa celostne, aj keď je formulácia konkrétneho cieľa včlenená do niektorej vzdelávacej oblasti rozvoja.

Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú podoblasti – pohybovú, zdravotnú, prírodovednú, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, informačnú, umelecko-expresívnu (hudobnú, výtvarnú, literárnu), pracovnú, ako aj prierezové témy – osobnostný a sociálny rozvoj, ochranu života a zdravia, dopravnú výchovu – výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke, environmentálnu, mediálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie.

Obsah výchovy a vzdelávania sa rozpracúva  na podmienky materskej školy v školskom vzdelávacom programe. Detailnejšie sa na základe poznania aktuálnych rozvojových možností detí konkretizuje v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti.

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, forma, rozsah a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určuje každá materská škola na prvej pedagogickej rade. Nie je vylúčené, že v jednej materskej škole existuje viacero foriem plánovania súčasne.
Od školského roku 2009/2010 materské školy plánujú výchovno-vzdelávaciu činnosť na základe učebných osnov, ktoré sú súčasťou ich školských vzdelávacích programov.

V materských školách sa v súlade so školským zákonom umožňuje vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva, ktoré zabezpečujú registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.

Súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti predškolského veku získať, aby mohli pokračovať v primárnom vzdelávaní a aby im bol priznaný predprimárny stupeň vzdelania je zozpracovaný v podobe vzdelávacích štandardov.

V obsahových štandardoch sa nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové potenciality (možnosti) dieťaťa predškolského veku a opiera sa o detskú skúsenosť a poznanie. Obsahujú základný rozsah učiva, ktorý má dieťa zvládnuť primerane svojim rozvojovým možnostiam prostredníctvom aktivizujúcich metód. Obsahové štandardy predstavujú prostriedok vzdelávania detí predškolského veku a slúžia na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií (spôsobilostí).

Výkonové štandardy sú formulované v špecifických (konkrétnych – operacionalizovaných) cieľoch, ako cieľové požiadavky, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci predškolského obdobia, aby získalo predprimárne vzdelanie.


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu, vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) konkrétnej materskej školy. Je základným kurikulárnym (cieľovo-programovým) dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v materskej škole.

Školský vzdelávací program sa vydáva spravidla na obdobie jedného vzdelávacieho cyklu – t. j. spravidla na tri roky. V závislosti od podmienok konkrétnych materských škôl sa školský vzdelávací program môže vydať aj na kratšie obdobie, po uplynutí ktorého sa reviduje, upravuje, resp. vydáva úplne nový. Minimálna doba, na ktorú sa školský vzdelávací program vydáva, je jeden školský rok.

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ materskej školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy. Tvorí základ pre každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa. Je potrebné aby boli s ním oboznámení všetci rodičia/zákonní zástupcovia.

Ak má zriaďovateľ pochybnosť o kvalite obsahu školského vzdelávacieho programu, môže požiadať Štátnu školskú inšpekciu, príslušné Školské inšpekčné centrum (ktoré má sídlo v krajskom meste príslušného kraja) o posúdenie súladu školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom a s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

Školský vzdelávací program umožňuje materskej škole uskutočňovať výchovu a vzdelávanie „na mieru“ podľa reálnych potrieb a záujmov detí, požiadaviek rodičov/zákonných zástupcov, konkrétnych podmienok a tradícií materskej školy, podľa koncepčných zámerov zriaďovateľa.

Školský vzdelávací program každej materskej školy obsahuje:

 • názov školského vzdelávacieho programu,
 • vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania,
 • stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu,
 • vlastné zameranie školy,
 • dĺžku dochádzky a formy výchovy a vzdelávania,
 • učebné osnovy,
 • vyučovací jazyk,
 • spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní,
 • personálne zabezpečenie,
 • materiálno-technické a priestorové podmienky,
 • podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní,
 • vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí,
 • vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy,
 • požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.


Učebné osnovy

Učebné osnovy, ako povinná a zároveň najdôležitejšia súčasť školského vzdelávacieho programu sa vypracúvajú najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu.
Vzhľadom na osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, charakter výchovno-vzdelávacej činnosti a osobitosti učenia a učenia sa detí sa v materskej škole spracúvajú učebné osnovy v podobe obsahových celkov/projektov.

Učebné osnovy:

 • určujú rozsah výchovy a vzdelávania – plnia programovú funkciu,
 • nevypracúvajú sa na 100 %, môžu sa dopĺňať a upravovať za vopred určených podmienok – plnia orientačnú funkciu
 • sú záväzkom pre všetky učiteľky konkrétnej materskej školy – plnia normatívnu funkciu.


Vyučovacie metódy a materiály

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného pôsobenia učiteľa v materskej škole je dobrá teoretická a praktická znalosť vzdelávacích metód a zásad. Výber zásad a metód je pre každú príležitosť, každú výchovno-vzdelávaciu činnosť vždy individuálny, závislý od samotných učiteľov. Vzhľadom na to, že výchovno-vzdelávacia činnosť je procesom vzájomnej súčinnosti učiteľa a dieťaťa, nie je možné metódy a zásady používať bez ich vzájomnej spolupráce.

Metódy predstavujú konkrétne postupy činnosti učiteľa. Ich zmyslom je motivovať deti k hre, učeniu, práci, k správaniu, sprostredkovať im nové poznatky (objavovaním, experimentovaním, slovom, názorom, vzorom), upevniť poznatky a diagnosticky ich preveriť. Metódu chápeme ako cestu k dosiahnutiu edukačného cieľa, ako plánovité, vedomé a koordinované konanie učiteľa, schopné v súčinnosti a interakcii učiteľa a dieťaťa zvýšiť rozsah i kvalitu individuálnych kompetencií dieťaťa.

V špecifickom prostredí materskej školy deti motivujeme (motivačný prvok vzdelávacieho procesu), ponúkame im nové poznatky a skúsenosti (expozičný prvok vzdelávacieho procesu), opakujeme a precvičujeme zapamätanie si poznatkov (fixačný prvok vzdelávacieho procesu), kontrolujeme, hodnotíme, diagnostikujeme úroveň zvládnutia činnosti, hry, učiva (diagnostický prvok vzdelávacieho procesu). Ku každému z uvedených prvkov vzdelávacieho procesu logicky prislúchajú metódy alebo skupiny metód:

 • motivačné metódy,
 • expozičné metódy,
 • fixačné metódy,
 • diagnostické metódy.

Učiteľ pri výbere metód vychádza z poznania detí v skupine a pristupuje k nim diferencovane. Každé dieťa v podstate potrebuje svoje osobné tempo i vlastný počet opakovaní. Pri výbere metód a zásad zohľadňujeme celkovú stratégiu výchovno-vzdelávacej činnosti.

Spomedzi množstva rôznych metód sa v materských školách v dominantnej miere využíva hra. Hra otvára priestor na prejavenie iniciatívy dieťaťa a jeho tvorivosti. Poznatky, skúsenosti a zručnosti ktoré deti získajú v hre vlastnou aktivitou a samostatne sú pevnejšie a dlhodobejšie, sú základom pre ich ďalší individuálny rozvoj. Hra nabáda dieťa k sebakontrole, sebarealizácií, sebazdokonaľovaniu a sebahodnoteniu. a podporuje rozvoj sebaregulácie.

V praxi materských škôl sa využíva veľké množstvo metodických materiálov, rôznych učebných textov, metodických príručiek a pracovných zošitov, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky vydáva odporúčacie doložky, čím potvrdzuje súlad ich obsahu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

Na pomoc učiteľom materských škôl je vypracovaná Metodika predprimárneho vzdelávania, ktorá obsahuje rozpracovanie všetkých dôležitých odborných problematík súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním v materskej škole a s riadením materských škôl a poskytuje mnoho metodických rád a návodov.
Na pomoc pri osvojovaní štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín bol vypracovaný Metodický list na osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Významnou pomocou pri rozvoji predprimárneho vzdelávania v materských školách ako pri rozvoji materiálno-technického vybavenia materských škôl bola realizácia Národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie sumou takmer 19,5 mil. eur. Vďaka tomuto projektu sa rozšírila aj medzinárodná spolupráca materských škôl v Slovenskej republike s inštitúciami predškolskej výchovy a starostlivosti v krajinách Európskej únie. Významnou súčasťou tohto národného projektu bola aj ponuka akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania zameraných najmä na získanie poznatkov a zručností súvisiacich s tvorbou školských vzdelávacích programov; na získanie najnovších poznatkov z didaktiky predprimárneho vzdelávania, školského manažmentu a v neposlednom rade aj na získanie a rozvinutie digitálnych kompetencií učiteliek. V rámci tohto projektu boli všetky materské školy v Slovenskej republike vybavené základnými digitálnymi technológiami (počítačmi, televízormi, multifunkčnými zariadeniami, fotoaparátmi, MP3 rekordérmi, elektronickými digitálnymi hračkami), ktoré sa aktívne využívajú na obohacovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. Mnohé materské školy, vďaka finančným prostriedkom rodičov a sponzorov majú zakúpené najmodernejšie a najaktuálnejšie digitálne hračky a pomôcky.

Druhým národným projektom, ktorý je cieľovo zameraný na materské školy je národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.“ Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania. zameraný je najmä na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov participujúcich na predprimárnom vzdelávaní, aby sa skvalitnením ich profesijných kompetencií prispelo k zvýšeniu šance detí z marginalizovaných rómskych komunít na ich sociálnu inklúziu.

S účinnosťou od 1. septembra 2015 by mal platiť inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.V rámci nového programovacieho obdobia, počas ktorého bude Slovenská republika čerpať finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie, budú oprávnenými žiadateľmi o tieto finančné prostriedky aj materské školy v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a Slovenským výborom OMEP, profesijnými združeniami predškolských pedagógov, sa v materských školách úspešne realizujú viaceré projekty a vzdelávacie aktivity. Pravidelne, každý rok sa organizujú odborné konferencie, na ktorých sa riešia aktuálne pedagogické problémy. Na týchto konferenciách sa už viac rokov pravidelne zúčastňujú aj významní odborníci z okolitých krajín, najmä z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska a Srbska. Obidve tieto profesijné organizácie, s cieľom inšpirovať sa príkladmi najlepšej praxe, pravidelne organizujú aj medzinárodné stáže v okolitých krajinách.

Vďaka profesionálnej spolupráci s niektorými výrobcami a distribútormi informačno-komunikačných technológií a učebných pomôcok, sa darí prinášať na Slovensko najnovšie trendy vo využívaní elektronických učebných pomôcok, a ostatných moderných interaktívnych učebných pomôcok.