This page was last modified on 13 March 2014, at 09:27.

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah vzdelávania, predmety a počet hodín

Odborné vzdelávanie vedie žiakov k zvládnutiu základných úloh odvetvia – odboru, na ktorý sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva.

Odborné vzdelávanie v štátnom vzdelávacom programe predstavuje súbor principiálnych vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon odborných činností.

Prehľad vzdelávacích oblastí:

  • Teoretické vzdelávanie
  • Praktická príprava
Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A
Forma štúdia
Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium
Cieľové zložky vzdelania Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe Celkový počet hodín za štúdium
Odborné vzdelanie 36 1152
Disponibilné hodiny 30 960
CELKOM 66 2112
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Minimálny počet vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe Celkový počet hodín za štúdium
Odborné vzdelávanie 36 1152
Teoretické vzdelávanie 22 704
Praktická príprava 14 448
Disponibilné hodiny 30 960
SPOLU 66 2112


Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah. Rámcový plán je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V školských vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.


Vyučovacie metódy a materiály

Pre bližšie informácie pozri kapitolu Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní.