This page was last modified on 13 March 2014, at 09:23.

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie

Vyššie odborné štúdium organizujú stredné odborné školy v rozličných, taxatívne určených študijných odboroch (vyhláška č. 282/2009 v znení neskorších predpisov, príloha č.6) a štúdium trvá tri roky.


Obsah vzdelávania, predmety a počet hodín

Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti; pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania vydáva tieto programy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Štátne vzdelávacie programy pre odbory vzdelávania v školách v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy vydávajú tieto ústredné orgány štátnej správy, vo veciach všeobecne vzdelávacích predmetov, po dohode s ministerstvom školstva.

V stredných odborných školách sa posilnila jazyková výchova, rozsah prierezových predmetov – informatiky, výpočtovej techniky, ekológie, zaviedli sa predmety manažment, marketing, podnikanie, bankovníctvo, právna náuka, úvod do sveta práce a ďalšie.

Taktiež sa pokračuje v overovaní nového obsahu vzdelávania vo vybraných učebných a študijných odboroch stredných odborných škôl (napr. využívanie grafických systémov zameraných na strojárstvo, elektrotechniku, dopravu, pošty, telekomunikácie a stavebníctvo…). Po úspešnom ukončení a vyhodnotení pokusného overovania budú experimentálne odbory zaradené do sústavy učebných a študijných odborov.

Za tvorbu vzdelávacích programov odborných predmetov zodpovedá Štátny inštitút odborného vzdelávania. V spolupráci s predmetovými komisiami, učiteľmi a metodikmi ich predkladajú na schválenie a vydanie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Po ich schválení sa stávajú pre školy záväznými.

Podpora rozvoja riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí pokračuje vo všetkých typoch stredných škôl vo výchovno-vzdelávacom programe, súčasťou ktorého je vyučovanie voliteľných a nepovinných predmetov. Vyučovanie povinne voliteľných predmetov náboženská výchova alebo etická výchova v 1. a 2. ročníku je zabezpečená podľa rozhodnutia zákonných zástupcov žiakov do 15 rokov veku.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní.Stredná odborná škola

Cieľové zložky vzdelávania Celkový počet hodín za štúdium
Všeobecné vzdelávanie 1920
Odborné vzdelávanie 1216
Disponibilné hodiny 1088
CELKOM 4224


Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Celkový počet hodín za štúdium
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 2048
Jazyk a komunikácia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • prvý cudzí jazyk
 • druhý cudzí jazyk
1088
Človek, hodnoty a spoločnosť
 • etická výchova/náboženská výchova
 • dejepis
 • občianska náuka
224
Človek a príroda
 • ekológia
 • fyzika
 • chémia
 • biológia
96
Matematika a práca s informáciami
 • matematika
 • informatika
256
Zdravie a pohyb
 • telesná výchova
256
Disponibilné hodiny 128
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 2176
Teoretické vzdelanie 640
Praktická príprava 576
Disponibilné hodiny 960
SPOLU 4224


Rámcový učebný plán konzervatória - študijný odbor hudba – tanec

Celkový počet týždenných vyučovacích hodín učebného plánu školského vzdelávacieho programu konzervatória v jednotlivých ročníkoch je nasledovný:

 • 1. a 2. ročník: 33 hodín
 • 3. a 4. ročník: 31 hodín
 • 5. a 6. ročník: 32 hodín
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
UMENIE A KULTÚRA
Klasický tanec
54
Ľudový tanec
24
Moderný tanec
24
Charekterový tanec
2
Tanec s partnerom
3
Hra na klavíri
1
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
12
Cudzí jazyk/anglický jazyk
16
Druhý cudzí jazyk /francúzsky jazyk
4
Odborný cudzí jazyk
2
ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
1
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Dejepis
1
Dejiny tanca a baletu
4
Dejiny hudby
1
Dejiny divadla
1
Občianska náuka
2
Psychológia
1
PEDAGOGICKO-UMELECKÉ PREDMETY
Pedagogika tanca
2
Teória a metodika tanca
4
Metodika výučby tanca
2
Pedagogický seminár
2
Didaktika tanca
2
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
1
UMELECKO-TEORETICKÉ PREDMETY
Rozbor umeleckých diel
2
Náuka o pohybe
1
ZDRAVIE A POHYB
Javiskový pohyb
2
ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova/náboženská výchova
2
ČLOVEK A SVET PRÁCE
Umelecká prax
7
Umelecká prax
3
Umelecká prax
3
Vyučovacia prax
3
PRIEREZOVÉ TÉMY
Estetický seminár
1
Diplomový seminár
1
Štátny vzdelávací program
192
Školský vzdelávací program


Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia, kurz pohybových aktivít (lyžiarsky, snoubordingový, plavecký, turistický apod.) a školský výlet.


Vyučovacie metódy a materiály

Pre bližšie informácie pozri kapitolu Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní.


Konzervatórium

Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Odporúča sa spolupracovať s verejnými knižnicami, rodičovskou a odbornou verejnosťou, zúčastňovať sa súťaží (olympiády predmetové), zapájať sa do projektov, napr. Modelový Európsky parlament, Európska únia pre mladých vedcov, Európska jar, Späť do škôl a podobne.

Legislatíva

Vyhláška č.282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky).