This page was last modified on 13 March 2014, at 09:23.

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vyššie odborné štúdium organizujú stredné odborné školy v rozličných, taxatívne určených študijných odboroch (vyhláška č. 282/2009 v znení neskorších predpisov, príloha č.6) a štúdium trvá tri roky.


Contents

Obsah vzdelávania, predmety a počet hodín

Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi škôl a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsahu ich odvetvovej pôsobnosti; pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania vydáva tieto programy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Štátne vzdelávacie programy pre odbory vzdelávania v školách v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy vydávajú tieto ústredné orgány štátnej správy, vo veciach všeobecne vzdelávacích predmetov, po dohode s ministerstvom školstva.

V stredných odborných školách sa posilnila jazyková výchova, rozsah prierezových predmetov – informatiky, výpočtovej techniky, ekológie, zaviedli sa predmety manažment, marketing, podnikanie, bankovníctvo, právna náuka, úvod do sveta práce a ďalšie.

Taktiež sa pokračuje v overovaní nového obsahu vzdelávania vo vybraných učebných a študijných odboroch stredných odborných škôl (napr. využívanie grafických systémov zameraných na strojárstvo, elektrotechniku, dopravu, pošty, telekomunikácie a stavebníctvo…). Po úspešnom ukončení a vyhodnotení pokusného overovania budú experimentálne odbory zaradené do sústavy učebných a študijných odborov.

Za tvorbu vzdelávacích programov odborných predmetov zodpovedá Štátny inštitút odborného vzdelávania. V spolupráci s predmetovými komisiami, učiteľmi a metodikmi ich predkladajú na schválenie a vydanie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Po ich schválení sa stávajú pre školy záväznými.

Podpora rozvoja riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí pokračuje vo všetkých typoch stredných škôl vo výchovno-vzdelávacom programe, súčasťou ktorého je vyučovanie voliteľných a nepovinných predmetov. Vyučovanie povinne voliteľných predmetov náboženská výchova alebo etická výchova v 1. a 2. ročníku je zabezpečená podľa rozhodnutia zákonných zástupcov žiakov do 15 rokov veku.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní.Stredná odborná škola

Cieľové zložky vzdelávania Celkový počet hodín za štúdium
Všeobecné vzdelávanie 1920
Odborné vzdelávanie 1216
Disponibilné hodiny 1088
CELKOM 4224


Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Celkový počet hodín za štúdium
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 2048
Jazyk a komunikácia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • prvý cudzí jazyk
 • druhý cudzí jazyk
1088
Človek, hodnoty a spoločnosť
 • etická výchova/náboženská výchova
 • dejepis
 • občianska náuka
224
Človek a príroda
 • ekológia
 • fyzika
 • chémia
 • biológia
96
Matematika a práca s informáciami
 • matematika
 • informatika
256
Zdravie a pohyb
 • telesná výchova
256
Disponibilné hodiny 128
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 2176
Teoretické vzdelanie 640
Praktická príprava 576
Disponibilné hodiny 960
SPOLU 4224


Rámcový učebný plán konzervatória - študijný odbor hudba – tanec

Celkový počet týždenných vyučovacích hodín učebného plánu školského vzdelávacieho programu konzervatória v jednotlivých ročníkoch je nasledovný:

 • 1. a 2. ročník: 33 hodín
 • 3. a 4. ročník: 31 hodín
 • 5. a 6. ročník: 32 hodín
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
UMENIE A KULTÚRA
Klasický tanec
54
Ľudový tanec
24
Moderný tanec
24
Charekterový tanec
2
Tanec s partnerom
3
Hra na klavíri
1
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk a literatúra
12
Cudzí jazyk/anglický jazyk
16
Druhý cudzí jazyk /francúzsky jazyk
4
Odborný cudzí jazyk
2
ČLOVEK A PRÍRODA
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu
1
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Dejepis
1
Dejiny tanca a baletu
4
Dejiny hudby
1
Dejiny divadla
1
Občianska náuka
2
Psychológia
1
PEDAGOGICKO-UMELECKÉ PREDMETY
Pedagogika tanca
2
Teória a metodika tanca
4
Metodika výučby tanca
2
Pedagogický seminár
2
Didaktika tanca
2
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
1
UMELECKO-TEORETICKÉ PREDMETY
Rozbor umeleckých diel
2
Náuka o pohybe
1
ZDRAVIE A POHYB
Javiskový pohyb
2
ČLOVEK A HODNOTY
Etická výchova/náboženská výchova
2
ČLOVEK A SVET PRÁCE
Umelecká prax
7
Umelecká prax
3
Umelecká prax
3
Vyučovacia prax
3
PRIEREZOVÉ TÉMY
Estetický seminár
1
Diplomový seminár
1
Štátny vzdelávací program
192
Školský vzdelávací program


Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia, kurz pohybových aktivít (lyžiarsky, snoubordingový, plavecký, turistický apod.) a školský výlet.


Vyučovacie metódy a materiály

Pre bližšie informácie pozri kapitolu Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní.


Konzervatórium

Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty. Odporúča sa spolupracovať s verejnými knižnicami, rodičovskou a odbornou verejnosťou, zúčastňovať sa súťaží (olympiády predmetové), zapájať sa do projektov, napr. Modelový Európsky parlament, Európska únia pre mladých vedcov, Európska jar, Späť do škôl a podobne.

Legislatíva

Vyhláška č.282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky).