This page was last modified on 30 December 2015, at 16:21.

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie

Obsah vzdelávania, predmety, počet hodín

Výchova a vyučovanie v základných školách sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov

 • štátny vzdelávací program a
 • školský vzdelávací program.

Súlad štátneho a školského vzdelávacieho programu kontroluje Štátna školská inšpekcia. Štátne vzdelávacie programy obsahujú napr. názov vzdelávacieho programu, konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, dosiahnutie stupňa vzdelania pri ukončení vzdelávacieho programu, profil absolventa, vzdelávacie štandardy, rámcové učebné plány a pod. Školské vzdelávacie programy obsahujú názov vzdelávacieho programu, vymedzenie vlastných cieľov, stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne po jeho ukončení, vlastné zameranie školy, dĺžku štúdia, vyučovací jazyk, učebné plány, učebné osnovy a pod.

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy a inovovaný Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň základnej školy. Vzdelávať sa podľa nich začalo v septembri 2015. 

Vzdelávacie štandardy sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú deti a žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu alebo aby im mohol byť priznaný stupeň vzdelania. Vzdelávacie štandardy pre deti a žiakov sa členia na

 • výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností,
 • obsahové štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných vedomostí a zručností.

Rámcové učebné plány pre primárne vzdelávanie  (ISCED 1) a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED2). sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, obsahujú vzdelávacie oblasti a zoznam povinných a voliteľných vyučovacích predmetov s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci celého vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti. Rámcové učebné plány stanovujú:

 • minimálny počet hodín za celé obdobie vzdelávania,
 • počet voliteľných hodín za celé obdobie vzdelávania,
 • maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku,
 • umožňujú rozdelenie do ročníkov podľa rozhodnutia školy.
 • rámcové učebné plány sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov príslušných školských vzdelávacích programov.

Učebné plány sú súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú rámcové učebné plány štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov s určením celkového týždenného počtu vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského vzdelávacieho programu. Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu.

Jednotlivé druhy a typy škôl vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu. Rozsah úprav učebných plánov a vypracovanie učebných osnov musí byť v súlade s príslušným vzdelávacím štandardom.

Za tvorbu rámcových učebných plánov a vzorových učebných osnov zodpovedá Štátny pedagogický ústav. Predkladá v spolupráci s predmetovými komisiami, učiteľmi a metodikmi návrhy rámcových učebných plánov a vzorových učebných osnov na schválenie ministerstvu školstva. Schválené rámcové učebné plány a učebné osnovy sú záväzné. Školy, ktoré by si neboli schopné učebné osnovy vypracovať, môžu použiť vo výchove a vzdelávaní vzorové učebné osnovy.

Učebný plán vymedzuje povinné a nepovinné vyučovacie predmety, počet týždenných hodín a celkový počet hodín za ročník. Ďalšie nepovinné predmety možno zaviesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy. Školy majú možnosť pripravovať učebné osnovy aj pre voliteľné predmety.

Medzi základné pedagogické dokumenty patria vzdelávacie štandardy. Spolu s učebným plánom a učebnými osnovami slúžia na riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Vzdelávací štandard tvorí obsahovú a výkonovú časť. Obsahová časť vymedzuje prvky obsahu základného učiva jednotlivých tematických celkov. Predstavuje časť učiva príslušného tematického celku v učebnom predmete, ktoré má byť sprístupnené v každej škole všetkým žiakom. Výkonovú časť vzdelávacieho štandardu tvoria požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov – t.j. tú časť učiva, ktorú si majú osvojiť všetci žiaci, aj keď na kvalitatívne odlišnej úrovni.

Pre uspokojenie špecifických záujmov a schopností žiakov slúžia učebné plány s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, so športovou prípravou, cudzieho jazyka, resp. cudzích jazykov, technickej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, regionálnej výchovy, rozširujúcich vyučovaním dejepisu vo vzťahu k regiónu školy v rámci disponibilných hodín v jednotlivých ročníkoch.

Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snowboardový výcvik , plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. 


Výučba detí cudzincov a imigrantov

Základnou podmienkou integrácie cudzincov s priznaným postavením utečenca na území SR je primeraná znalosť slovenského jazyka. Na jej zvládnutie v rámci integračného procesu zabezpečí Ministerstvo vnútra SR bezplatne výučbu slovenského jazyka formou kurzov pre utečencov umiestnených v integračných strediskách. Cieľom tejto výučby je dosiahnutie základných komunikatívnych zručností na stupni umožňujúcom ústnu a písomnú formu komunikácie. Deti žiadateľov o azyl musia absolvovať školskú dochádzku v spádovej oblasti školy momentálneho bydliska. Vzťahuje sa na ne povinnosť, ktorá vyplýva zo školského zákona. Po zistení doterajšieho vzdelania a stupňa ovládania slovenského jazyka sú deti zaradené do príslušného ročníka základnej školy. Výučba prebieha v štandardných triedach spolu s deťmi z majoritnej spoločnosti. Výučba detí migrantov je špecifická v tom, že jednotliví žiaci majú rôzny stupeň znalosti jazyka a tiež nezačínajú školský rok v rovnakom čase. Ak žiak prestúpi na základnú školu a neovláda dostatočne štátny jazyk, jeho hodnotenie vedomostí je miernejšie v porovnaní s majoritnou skupinou žiakov a prihliada sa na mieru jeho vedomostí z daného predmetu, nie však na zvládnutie jazyka. Tento stav je stanovený na dve hodnotiace obdobia, t.j. na jeden školský rok. Niekedy je preto nutné zaraďovať deti do nižších ročníkov, aby boli schopné porozumieť učivu a osvojiť si ho. Základné školy v SR navštevujú aj deti cudzincov s dlhodobým alebo trvalým pobytom na území SR. Na deti cudzincov sa vzťahuje aj plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Deti cudzincov zaraďuje do príslušného ročníka školy riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania vyučovacieho jazyka.Záakladná umelecká škola - pedagogické dokumenty

K základným pedagogickým dokumentom, ktoré sa používajú v základných umeleckých školách patria učebné plány a učebné osnovy jednotlivých predmetov.

Učebné plány určujú: 

 • vyučovacie predmety v odboroch a študijných zameraniach, 
 • hodinovú dotáciu jednotlivých predmetov, 
 • dĺžku štúdia 
 • a odporúčaný vek pre prijímaných uchádzačov. 

Obsah a ciele vzdelávania v jednotlivých predmetoch určujú učebné osnovy.

Okrem spomínaných učebných plánov sa vo výchovno-vzdelávacom procese v základných umeleckých školách uplatňujú aj učebné plány s esteticko-výchovným zameraním, ktoré umožňujú všestranný rozvoj žiakov tým, že žiak si rozvíja svoj talent v dominantnom umeleckom odbore a zároveň počas celého štúdia získava poznatky a rozvíja si svoje zručnosti aj v ostatných umeleckých odboroch základných umeleckých škôl. 


Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety pre 1. stupeň základnej školy

Vzdelávacia oblasť
Predmety
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 
Jazyk národnostnej menšiny a literatúra
Anglický jazyk
Matematika a práca s informáciami
Matematika 
Informatika 
Človek a príroda
Prvouka 
Prírodoveda 
Človek a spoločnosť
Prvouka
Vlastiveda
Človek a hodnoty 
Etická výchova/Náboženská výchova
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
Umenie a kultúra 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova
Týmito vzdelávacími oblasťami sa prelínajú prierezové témy – slúžia na prehĺbenie základného učiva. Môžu sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných predmetov, alebo formou kurzov, prípadne samostatného voliteľného predmetu. 

Prierezové témy 

 • Osobnostný a sociálny rozvoj 
 • Výchova k manželstvu a odičovstvu
 • Environmentálna výchova 
 • Mediálna výchova 
 • Multikultúrna výchova 
 • Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
 • Ochrana života a zdravia 
 • Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Platná pedagogická dokumentácia vydaná ministerstvom školstva je zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu.


Rámcový učebný plán pre ZŠ štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 1, ISCED 2

Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
Predmet
primárne vzdelávanie
sekundárne vzdelávanie
1.
2.
3.
4.
Ʃ
1.
2.
3.
4.
5.
Ʃ
Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
9
8
7
7
31
5
5
4
5
5
24
Anglický jazyk


3
3
6
3
3
3
3
3
15
Človek a príroda


Prvouka
1
2


3


Prírodoveda


1
2
3


Fyzika


2
1
2
1
6
Chémia2
2
1
5
Biológia

2
1
2
1
1
7
Človek a spoločnosť


Vlastiveda


1
2
3


Dejepis

1
1
1
1
2
6
Geografia

2
1
1
1
1
6
Občianska náuka


1
1
1
1
4
Človek a hodnoty
Etická výchova/Náboženská výchova
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
Matematika a práca s informáciami
Matematika
4
4
4
4
16
4
4
4
4
5
21
Informatika


1
1
2
1
1
1
1

4
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie


1
1
2


Technika

1
1
1
1
1
5
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2
2
1
1
6
1
1
1
1
1
5
Hudobná výchova
1
1
1
1
4
1
1
1
1

4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
10
Spolu povinná časť
20
20
23
25
88
24
25
26
27
25
127
Voliteľné hodiny
2
3
2
1
8
3
4
4
3
5
19
Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny
22
23
25
26
96
27
29
30
30
30
146


Učebné metódy a materiály

Učitelia vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú rôzne kombinácie vyučovacích metód. Každá z vyučovacích metód sa aplikuje v závislosti od cieľa vyučovacej hodiny, obsahu učiva, vekových osobitostí žiakov a pod. učitelia majú podporovať svojich žiakov do súťaží, prehliadok, predmetových olympiád, športových súťaží, najmä tých, ktoré sú zamerané na rozvoj ich nadania, talentu, samostatné tvorivé zručnosti a schopnosti.

Napríklad na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať Európske jazykové portfólio, uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr.

 • tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, 
 • obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), 
 • kaskádová metóda učenia sa a vyučovania,
 • metóda učenia sa na stanovištiach, 
 • v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickú metódu (Total Physical Response), 
 • hru ako motivačnú didaktickú metódu, 
 • tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, 
 • inscenačné metódy, 
 • rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, 
 • riadenú a voľnú diskusiu, 
 • riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh atď. 

Z bežných, tradičných metód možno spomenúť: slovné, názorno-demonštračné, praktické, produkčné, motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a aplikačné metódy. V ostatnom čase sa v školách veľmi využívajú nasledujúce techniky ako napr. kooperatívne učenie, práca v skupinách, práca za okrúhlym stolom, brainstorming, "práca každý s každým" a "skladačkové skupiny". Riaditeľom škôl sa odporúča podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie apod.), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiaka. V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu. Ako doplnok sa odporúča používať digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym pedagogickým ústavom. Školám sa odporúča zapájať do medzinárodného partnerstva škôl.

Riaditeľom sa odporúča podporovať zapájanie žiakov do súťaží, ktoré sú zamerané na rozvoj ich nadania a talentu, samostatné tvorivé odborno-teoretické zručnosti a schopnosti a rôzne podujatia súvisiace s prehlbovaním žiackych vedomostí a zručností a s prípravou na voľbu povolania. Vytvárať podmienky pre realizáciu vyučovania a voľnočasových aktivít v školskej knižnici. Aktívne podporovať a budovať školskú knižnicu ako: 

 • informačné, komunikačné a kultúrne centrum školy,
 • mediatéku, ktorá disponuje mediálne všestranným fondom,
 • stredisko čitateľov a čítania
 • miesto vyučovania a vzdelávania.

Implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do časovo-tematických plánov všetkých vyučovacích predmetov. Na 1. stupni základnej školy posilňovať predovšetkým čitateľskú gramotnosť. Na 2. stupni vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií.