This page was last modified on 13 January 2014, at 13:32.

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie

Definícia cieľových skupín

Samostatné špeciálne vzdelávanie a výchova detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje

 • v špeciálnych školách,
 • v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia.

Dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je podľa školského zákona dieťaťom alebo žiakom, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu.   

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v týchto školách

 • Materská škola
 • Základná škola
 • Stredné školy
 • Odborné učilište
 • Praktická škola.

Školský zákon zabezpečuje žiakom, ktorí pre svoj zdravotný stav nemôžu dochádzať do školy, takú formu vzdelávania, ktorá im umožní dosiahnuť rovnaké vzdelanie ako pri školskej dochádzke. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu uloží príslušný pedagogický zamestnanec. Ak je predmet zaradený na prvú vyučovaciu hodinu alebo na poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na jeho vyučovaní na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať. Žiak môže byť na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vzdelávaný pod vedením školského špeciálneho pedagóga. Ak je žiakovi povolené individuálne vzdelávanie podľa § 24 školského zákona, zákonný zástupca žiaka vytvorí v domácom prostredí vhodné podmienky na výchovno – vzdelávaciu činnosť pedagogickým zamestnancom, ktorí zabezpečujú individuálne vzdelávanie žiaka.

Zákon umožňuje aj individuálne vzdelávanie žiaka prvého stupňa základnej školy v domácom prostredí, kde toto vzdelávanie si musí zabezpečiť jeho zákonný zástupca pedagogickým zamestnancom, ktorý spĺňa odbornú a pedagogickú spôsobilosť učiteľa pre 1. stupeň základnej školy. Tohto pedagogického zamestnanca si finančne aj zabezpečuje. Knihy a učebné pomôcky bezplatne poskytuje kmeňová škola. Žiak môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo na jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia vyučujúceho učiteľa a lekára. Ak ide o žiaka zrakovo, sluchovo a telesne postihnutého alebo o žiaka s chybou reči, oslobodzuje ho riaditeľ školy aj po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a odborného lekára.

Žiakom, ktorí boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a sú v domácom ošetrení, poskytuje škola individuálne vyučovanie v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne.


Prijímacie požiadavky a výber školy

Dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov, sa dostaví na zápis do 1. roč. základnej školy. Ak nie je primerane duševne alebo telesne vyspelé, môže začať svoju školskú dochádzku prípravným ročníkom, alebo mu riaditeľ školy na základe výsledkov príslušných vyšetrení odloží začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, do školy však musí nastúpiť najneskôr do ôsmeho roku veku.

V roku 2013 MŠVVaŠ SR usmernilo listomriaditeľov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a pri ich zaraďovaní do základnej školy, v ktorom sa okrem iného odporúča prihliadať na jazykové a kultúrne špecifiká konkrétnych posudzovaných detí. Vo všeobecnosti sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia neodporúča odklad povinnej školskej dochádzky.

Rodičovi dieťaťa, ktoré má zdravotné postihnutie sa odporučí, aby navštívil centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré uskutoční alebo sprostredkuje potrebné vyšetrenia a pripraví dokumentáciu, na základe ktorej riaditeľ rozhodne o prijatí dieťaťa do základnej školy (formou školskej integrácie alebo do špeciálnej triedy), resp. do špeciálnej školy.

Podnet na zaradenie žiaka do systému špeciálnej výchovy a vzdelávania môže dať buď samotný rodič dieťaťa alebo iný zákonný zástupca, lekár, riaditeľ školy, resp. školského zariadenia, riaditeľ poradenského alebo sociálneho zariadenia.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do systému špeciálnej výchovy a vzdelávania je v kompetencii riaditeľa školy, resp. školského zariadenia, vždy však s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Obsah a rozsah vzdelávania vychádza z učebných plánov a učebných osnov pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, alebo z individuálneho vzdelávacieho plánu, zostaveného v závislosti od miery postihnutia.

V zmysle Deklarácie ľudských práv a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rodič má právo vyjadriť sa k návrhu na zaradenie svojho dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho systému. Svojím podpisom dáva súhlas alebo nesúhlas k navrhovaným riešeniam a odporúčaniam.


Vekové kategórie a utváranie tried

Stupne vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú analogické stupňom vzdelávania bežnej populácie. Odlišnosti vyplývajú z druhu a závažnosti postihnutia.

Pre deti a žiakov so zmyslovým a telesným postihnutím sa zriaďujú špeciálne školy až do úrovne vyššieho sekundárneho vzdelávania, t.j. materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy.

Do špeciálnej materskej školy sa zaraďujú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku. Do základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením nastupujú deti spravidla vo veku 6 rokov. Tieto základné školy majú 9 alebo 10 ročníkov, môžu mať aj prípravný ročník. Prípravný, 1.-4. ročník tvoria 1. stupeň a 5.-9. ročník tvoria 2. stupeň.

Stredné školy pre žiakov so zmyslovým a telesným postihnutím organizujú pomaturitné štúdium pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie, a nadstavbové štúdium pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie. Žiaci sú do jednotlivých škôl zaraďovaní podľa ich postihnutia, v prípade viacerých postihnutí podľa dominantného postihnutia. Do tried sa zaraďujú podľa veku.

Pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti a žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa zriaďujú materské školy a základné školy, ktoré môžu mať prípravný ročník.

Pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím sa zriaďujú

 • špeciálne materské školy,
 • špeciálne základné školy,
 • odborné učilištia
 • praktické školy.

Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím neposkytujú stupeň vzdelania poskytovaného základnou školou.

Do škôl a tried pre žiakov s mentálnym postihnutím sa zaraďujú žiaci podľa veku a stupňa postihnutia. Pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiakov s viacerými chybami, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom, sa v špeciálnych základných školách zriaďujú triedy s individuálnym vzdelávacím programom.

Základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A majú prípravný ročník a 9 ročníkov, špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B a C majú prípravný ročník a 10 ročníkov, ktoré sú rozčlenené na štyri stupne – nižší a stredný sú trojročné, vyšší a pracovný sú dvojročné. Prípravný, 1. - 4. ročník so vzdelávacím variantom A tvoria 1. stupeň školy, 5. -9. ročník tvoria 2. stupeň základnej školy
Žiaci sú vzdelávaní v triedach s nižším počtom žiakov než má trieda bežnej školy. Minimálny počet žiakov v triede v špeciálnej škole je 4, maximálne počty sú stanovené podľa jednotlivých druhov a typov škôl, pohybujú sa v rozmedzí 8 – 12, okrem tried s indiviuálnym vzdelávacím programom, v ktorých je najvyšší počet žiakov 4 (žiaci s autizmom a žiaci hluchoslepí) a maximálne 5 – 6 žiakov v triedach variantu C.

Absolventi základných škôl pre žiakov so zmyslovým alebo telesným postihnutím po vykonaní prijímacích pohovorov môžu pokračovať v školskej dochádzke v bežných stredných školách, špeciálnych triedach bežných stredných škôl alebo v špeciálnych stredných školách. Vzdelanie získané v rovnakom  druhu bežnej a špeciálnej strednej školy je rovnocenné.

Pre absolventov základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú predpoklady zvládnuť prípravu na povolanie, je určené odborné učilište. Príprava v odbornom učilišti trvá jeden až tri roky; môže jej predchádzať príprava v prípravnom ročníku. Maximálny počet žiakov v triedach je 14. Absolventi sú pripravení vykonávať prácu v jednoduchých pracovných profesiách a remeslách.

Žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí po absolvovaní povinnej školskej dochádzky nemajú predpoklady pre zvládnutie odborného učilišťa, majú možnosť vzdelávať sa v  praktickej škole. Praktická školy je typ školy, v ktorej sa poskytujú vzdelávacie programy na prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností. Vzdelávací program pripravuje žiakov na život v rodine, na samoobsluhu, na jednoduché praktické práce a vykonávanie jednoduchých pracovných činností, spravidla pod dohľadom. Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Maximálny počet žiakov v triedach praktickej školy je 10. Absolventi sú pripravení vykonávať jednoduché pracovné činnosti. Praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelanie bez výučného listu.

Pri zdravotníckych zariadeniach sa zriaďujú materské školy, základné školy a špeciálne základné školy. V týchto školách sú žiaci vzdelávaní počas liečby ochorenia, resp. zdravotného oslabenia, pre ktoré sú dočasne umiestnení v zdravotníckom zariadení. Do tried s maximálnym počtom 6 - 10 (podľa ochorenia žiaka) sú zaraďovaní podľa veku.


Obsah vzdelávania, predmety

V súlade s § 94 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupuje podľa vzdelávacích programov:

 • pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím
 • pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
 • pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím
 • pre deti a žiakov s telesným postihnutím
 • pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
 • pre deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených
 • pre deti a žiakov hlucholsepých
 • pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím
 • pre deti a žiakov s poruchami správania
 • pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 • pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,

ktoré sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov.

V školách pre žiakov s mentálnym postihnutím sa vyučuje podľa vnútornej diferenciácie školy v troch variantoch

 1. A (žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia),
 2. B (so stredným stupňom postihnutia),
 3. C (s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia)

podľa príslušných učebných osnov, resp. v tzv. reformovaných ročníkoch so schváleným obsahom vzdelávania. s redukovaným obsahom učiva, pričom obsah vzdelávania sa v jednotlivých prípadoch prispôsobuje mentálnej úrovni žiaka. Učebné plány škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím obsahujú takmer všetky predmety ako bežné školy, obsahujú väčšiu časovú dotáciu v predmete pracovné vyučovanie a sú doplnené o individuálnu logopedickú starostlivosť.

V špeciálnych triedach základných škôl a v špeciálnych triedach stredných škôl sa vyučuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov s intelektovým nadaním a využíva sa pedagogická dokumentácia a pokyny pre školy pre týchto žiakov.
Nepočujúcim deťom sa zaručuje aj právo na výchovu a vzdelávanie v posunkovej reči nepočujúcich.

Predmety obsiahnuté v učebných plánoch špeciálnych škôl sú rozdelené na povinné a  nepovinné. Medzi povinné predmety patria: slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda,  dejepis, zemepis, občianska výchova, matematika, fyzika, chémia, prírodopis, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova, v školách pre žiakov bez mentálneho postihnutia aj cudzí jazyk. V základných školách sa náboženská výchova  vyučuje v alternácii s etickou výchovou, v školách pre mentálne postihnutých žiakov sa náboženská výchova vyučuje ako nepovinný predmet a etická výchova je obsiahnutá v predmete občianska výchova.

S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách).

Pri výchove a vzdelávaní žiakov, pre ktorých z rôznych príčin (napr. výrazne nerovnomerná štruktúra schopností, viacnásobné postihnutie, zdravotné postihnutie v kombinácii s vývinovými poruchami učenia, kombinácia zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia s nadaním a pod.) nie je postup podľa príslušného školského vzdelávacieho programu optimálny, je vhodné postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Takéto vzdelávanie je potrebné zaznamenať do doložky vysvedčenia.

Ak sa vzdelávanie uskutočňuje v priestoroch domova sociálnych služieb, priestorové zabezpečenie z hľadiska prevádzky zabezpečí príslušný domov. Učebnice, učebné pomôcky a personálne zabezpečenie zabezpečí rezort školstva, ak sú deti vzdelávané v priestoroch mimo domova sociálnych služieb. Priestorové, materiálne a personálne zabezpečenie je v kompetencii rezortu školstva. Vzdelávanie detí a žiakov v domovoch sociálnych služieb sa riadi platnou legislatívou.


Vyučovacie metódy a materiály

V materských školách a materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa poskytuje deťom s chybnou výslovnosťou logopedická starostlivosť prostredníctvom logopédov a učiteľov, ktorí s deťmi správnu výslovnosť precvičujú. Všetky deti vedú učitelia aj k rozvoju komunikatívnych kompetencií v priebehu celého dňa i v individuálnych činnostiach s deťmi. Špeciálnopedagogickú a ostatnú odbornú starostlivosť deťom s identifikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom poskytujú centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Odbornú pedagogicko-psychologickú činnosť pre deti predškolského veku a ich rodičov poskytujú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Pri rozvíjaní niektorých oblastí osobnosti dieťaťa sa uplatňujú aj individuálne podporné programy, napr. programy rozvoja reči, grafomotorických zručností.

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa realizuje pomocou špeciálnych metód. Tieto metódy sa zameriavajú na prekonávanie, zmiernenie alebo prevenciu postihnutia. Špeciálnopedagogické metódy používané v špeciálnych školách možno zhrnúť nasledovne:

 • metóda reedukácie - špeciálnopedagogické postupy, ktoré sú zamerané na postihnutú  funkciu,
 • metóda kompenzácie - špeciálnopedagogické postupy zamerané na rozvoj náhradných  nepostihnutých funkcií,
 • metóda rehabilitačná - špeciálnopedagogické postupy zamerané na socializáciu - integráciu postihnutého jedinca do spoločnosti.

V rámci spomenutých metód sa využívajú metódy a formy špeciálneho vzdelávania, ktoré sú charakteristické individuálnym prístupom. Ďalej sú to metódy, ktoré pri špeciálnom vzdelávaní využívajú rôzne kompenzačné pomôcky ako napr. počítače, načúvacie aparáty, rôzne optické prístroje a podobne. Osvedčila sa i biblioterapia ako súčasť terapeuticko-výchovnej intervencie, metóda komunikatívneho charakteru. Tieto kompenzačné pomôcky sa využívajú individuálne alebo kolektívne - špeciálne učebne ako napr. videoštúdiá, logopedické pracoviská a pod.


Postup žiakov

Deti so zdravotným postihnutím zaradené do systému špeciálnej výchovy a vzdelávania v špeciálnych základných a stredných školách, v školách bežného typu na základe odborných odporúčaní  plnia povinnú školskú dochádzku a následne sa uchádzajú o štúdium stredných odborných školách, odborných učilištiach a praktických školách v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Postup z nižšieho ročníka do vyššieho  je podmienený plnením školských povinností a hodnotením a klasifikáciou žiackych výsledkov. Žiaci so zdravotným postihnutím postupujú do vyššieho ročníka základnej školy v prípade, že ich učebné výsledky boli hodnotené  ako  "prospel" a to  v súlade s platnými metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. V prípade integrovaných žiakov v súlade so zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným postihnutím začleneného v základnej škole, ktoré tvoria prílohu č. 4 k metodickému pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Po úspešnom absolvovaní povinnej školskej dochádzky v základných školách pre žiakov s jednotlivými druhmi a typmi postihnutí alebo v školskej integrácii sa žiaci prijímajú na štúdium na bežných alebo na špeciálnych stredných školách alebo do stredných odborných škôl a praktických škôl.

Možnosti prijímania absolventov so zdravotným postihnutím z bežných a špeciálnych základných škôl závisia od úrovne dosiahnutých výsledkov na základnej škole,  ktorú žiak navštevoval.

Na stredoškolské štúdium môže uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka podať dve prihlášky na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy, ktorú žiak navštevuje.  Prihláška obsahuje lekárske vyjadrenie a potvrdenie o charaktere postihnutia v prípade, ak žiak absolvoval povinnú školskú dochádzku v bežnej základnej škole a hlási sa na špeciálnu strednú školu. Charakter postihnutia musí v tomto prípade zodpovedať typu špeciálnej strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. V prípade, ak sa zdravotne postihnutý žiak hlási  na štúdium na bežnú strednú školu, prihláška musí obsahovať aj rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o schopnosti študovať zvolený odbor. Prihláška  žiaka so zdravotným postihnutím obsahuje aj pedagogickú dokumentáciu, ktorá zahŕňa závery z vyšetrenia psychologického a  špeciálnopedagogického.

Na odborné učilište môžu byť prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím a majú predpoklady zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sú prijatí žiaci, ktorí nie sú schopní absolvovať prípravu na povolanie v odbornom učilišti. Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka, obsahuje vyjadrenie odborného  dorastového lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka spolu s pedagogickou dokumentáciou. Riaditeľ špeciálnej základnej školy postupuje vyplnenú prihlášku na odborné učilište alebo praktickú školu.

Po úspešnom ukončení štúdia na strednej škole sa môže žiak so zdravotným postihnutím ďalej uchádzať o vysokoškolské štúdium už iba integrovanou formou vzdelávania. Na všetkých vysokých školách fungujú koordinátori pre študentov so zdravotným postihnutím.

Talentovaní žiaci po absolvovaní 5., resp. 6. ročníka základnej školy majú možnosť pokračovať v 8- ročnom štúdiu na gymnáziu alebo na 8-ročnom štúdiu na konzervatóriu. Mimoriadne nadaného žiaka môže riaditeľ školy preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe výsledkov komisionálneho preskúšania, vyjadrenia lekára a pedagogicko-psychologickej poradne. Žiaka možno preradiť do vyššieho ročníka len so súhlasom jeho zákonného zástupcu.


Certifikácia

Certifikácia vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (integrovaných v základných a stredných školách, resp. vzdelávaných v samostatných triedach alebo školách)  je zhodná s certifikáciou ostatných žiakov podľa príslušného stupňa vzdelania. Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu môže dieťa alebo žiak získať niektorý zo stupňov vzdelania :

 • predprimárne vzdelanie absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole;
 • primárne vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy (žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy);
 • nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy;
 • nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou;
 • stredné odborné vzdelanie (sekundárne) úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou;
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou;
 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou;
 • vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) úspešným absolvovaním najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou.

Výnimku tvoria žiaci s mentálnym postihnutím (viac informácií v kapitole Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti).


Legislatíva

Vyhláška č. 322/2008 o špeciálnych školách (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky).
Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky).