This page was last modified on 31 August 2016, at 10:04.

Slovensko:Prehľad

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie

 

News Feed Slovensko

Kľúčové znaky vzdelávacieho systému


Verejné školy poskytujú základné a stredné vzdelávanie bezplatne. Rovnako bezplatné je aj vysokoškolské štúdium v štandardnej dĺžke štúdia pre denných študentov. Vzdelávanie v súkromných a cirkevných školách môže byť za poplatok.  

Vyučovacím jazykom vo väčšine škôl je slovenský jazyk, ale zriaďujú sa aj školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín alebo etnických skupín. Všetci učitelia základných, stredných a vysokých škôl musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

Za rozvoj obsahu, cieľov a metód vzdelávania zodpovedá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy vo vzdelávaní. Miestna samospráva je v kompetencii obcí, ktoré zabezpečujú väčšinu predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania na Slovensku. Regionálna správa je v kompetencii vyšších územných celkov, ktoré sú poskytovateľmi väčšiny vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Všetky školy, ktoré poskytujú primárne a sekundárne vzdelávanie majú právnu subjektivitu. Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, riadia priebeh a zameranie vzdelávania, výskum, vývoj, hospodárenie a svoju vnútornú organizáciu. Rozsah samosprávnej pôsobnosti vysokých škôl je stanovený zákonom.

Financovanie škôl je postavené na normatívnom princípe. Školy sú financované podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti. Zo štátneho rozpočtu sú financované nielen verejné, ale aj súkromné a cirkevné školy.

Kontrola kvality primárneho a sekundárneho vzdelávania je zabezpečovaná interným a externým hodnotením. Interné hodnotenie realizuje škola ako sebahodnotenie a externé inštitúcie - Štátna školská inšpekcia a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - vykonávajú externé hodnotenie. Hodnotenie vysokých škôl je v kompetencii Akreditačnej komisie, ktorá je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. Akreditačná komisia komplexne posudzuje efektívnosť a kvalitu jednotlivých vysokých škôl a vypracúva odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl.  


Stupne vzdelávacieho systému


Starostlivosť o deti od 6 mesiacov do troch rokov poskytujú detské jasle. Detské jasle nie sú súčasťou vzdelávacieho systému. Zriaďovanie detských jaslí je v kompetencii obcí a miest, alebo môžu byť prevádzkované súkromnou osobou, prípadne cirkvou.

Prvým stupňom vzdelávacieho systému je predprimárne vzdelávanie. Poskytujú ho materské školy a je určené pre deti vo veku od troch do šiestich rokov.  

Povinná školská dochádzka trvá desať rokov (vo veku 6 až 16 rokov) a žiaci ju končia absolvovaním prvého ročníka vyššieho sekundárneho vzdelávania alebo dosiahnutím veku 16 rokov.

Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie je organizované ako jednotne štruktúrovaný systém, ktorý trvá deväť rokov (primárne vzdelávanie 4 roky a nižšie sekundárne vzdelávanie 5 rokov). Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa realizuje v základnej škole, kde si dieťa vo veku 6 rokov začína plniť povinnú školskú dochádzku.  

Vyššie sekundárne vzdelávanie začína vo veku 15 rokov a je organizované ako všeobecné, odborné alebo umelecké vzdelávanie. Všeobecné vyššie sekundárne vzdelávanie  poskytujú štyri-, päť- alebo osemročné gymnáziá (11 - 18 rokov). Stredné odborné školy, okrem vyššieho sekundárneho odborného vzdelávania, poskytujú aj vzdelávacie programy postsekundárneho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania. Štúdium v stredných odborných školách trvá dva až päť rokov. Umelecké vzdelávanie poskytujú konzervatóriá, ktoré sú špecifickým typom školy poskytujúce okrem nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania aj vyššie odborné vzdelávanie (terciárne).  

Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované na troch stupňoch – bakalársky, magisterský a doktorandský študijný program – v autonómii univerzít a vysokoškolských inštitúcií.  

Vzdelávanie dospelých umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy (univerzity tretieho veku, jazykové vzdelávanie). Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.


Štruktúra vzdelávacieho systému

2015 Diagram SK.png 


Diagram_key


Keďže Eurypedia obsahuje komplexné a porovnávacie informácie o slovenskom vzdelávacom systéme, dodatočné informácie môžete tiež nájsť na web sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, rovnako ako na web sídle Štátneho pedagogického ústavu, Centrum vedecko-technických informácií SR, Štátnej školskej inšpekcie, Akreditačnej komisie a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.


Spoločné európske referenčné nástroje dostupné v sieti Eurydice