This page was last modified on 7 August 2013, at 11:22.

Slovensko:Inštitúcie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad Slovensko

Contents

Slovensko:Politické, spoločenské a ekonomické pozadie a trendy

Slovensko:Historický vývoj

Slovensko:Hlavné výkonné a legislatívne orgány

Slovensko:Populácia: demografická situácia, jazyky a náboženstvá

Slovensko:Politická a ekonomická situácia

Slovensko:Organizácia a riadenie

Slovensko:Základné princípy a národná politika

Slovensko:Stratégia celoživotného vzdelávania

Slovensko:Organizácia vzdelávacieho systému a jeho štruktúra

Slovensko:Organizácia súkromného vzdelávania

Slovensko:Národný kvalifikačný rámec

Slovensko:Administrácia a riadenie na centrálnej a regionálnej úrovni

Slovensko:Administrácia a riadenie na miestnej a inštitucionálnej úrovni

Slovensko:Štatistika o organizácii a riadení

Slovensko:Financovanie vzdelávania

Slovensko:Financovanie predškolského a školského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Financovanie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Predprimárne vzdelávanie a raná starostlivosť

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku do 2-3 rokov

Slovensko:Organizácia programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Výučba a učenie sa v programoch pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Hodnotenie programov pre deti vo veku od 2-3 rokov

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne prístupy v predprimárnom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Jednotná vzdelávacia štruktúra (integrované primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie)

Slovensko:Organizácia jednotnej vzdelávacej štruktúry

Slovensko:Výučba a učenie sa v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Hodnotenie v jednotnej vzdelávacej štruktúre

Slovensko:Organizačné varianty a alternatívne štruktúry

Slovensko:Vyššie sekundárne vzdelávanie a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie

Slovensko:Organizácia vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie vo vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia odborného vyššieho sekundárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v odbornom vyššom sekundárnom vzdelávaní

Slovensko:Organizácia post-sekundárneho neterciárneho vzdelávania

Slovensko:Výučba a učenie sa v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Hodnotenie v post-sekundárnom neterciárnom vzdelávaní

Slovensko:Vysokoškolské vzdelávanie

Slovensko:Typy vysokoškolských inštitúcií

Slovensko:Programy prvého stupňa

Slovensko:Bakalár

Slovensko:Vyššie odborné vzdelávanie

Slovensko:Programy druhého stupňa

Slovensko:Programy okrem bakalárskej a magisterskej štruktúry

Slovensko:Programy tretieho stupňa (PhD.)

Slovensko:Vzdelávanie a odborná príprava dospelých

Slovensko:Rozdelenie zodpovednosti

Slovensko:Vývoj a aktuálne politické priority

Slovensko:Hlavní poskytovatelia

Slovensko:Hlavné typy vzdelávania a odbornej prípravy

Slovensko:Uznávanie neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania

Slovensko:Učitelia a pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Podmienky služby učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov pracujúcich v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Počiatočná príprava akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Podmienky služby pre akademických zamestnancov vysokých škôl

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj akademických zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Počiatočné vzdelávanie a odborná príprava učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania dospelých

Slovensko:Podmienky služby učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Sústavný profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Riadiaci pracovníci a ďalši pedagogickí zamestnanci

Slovensko:Riadiaci pracovníci pre predškolské a školské vzdelávanie a ranú starostlivosť

Slovensko:Zamestnanci zapojení do monitorovania kvality predškolského a školského vzdelávania a ranej starostlivosti

Slovensko:Pedagogickí zamestnanci zodpovední za poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo pracovníci spolupracujúci so školami

Slovensko:Riadiaci pracovníci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Riadiaci pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Ostatní pedagogickí zamestnanci alebo zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Zabezpečovanie kvality

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosť

Slovensko:Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Podpora a metodická podpora vo vzdelávaní

Slovensko:Zabezpečovanie špeciálnych vzdelávacích potrieb v rámci vzdelávania v hlavnom prúde

Slovensko:Samostatné špeciálne vzdelávanie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Podporné opatrenia pre študentov vysokých škôl

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Podporné opatrenia pre študujúcich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Metodická podpora a poradenstvo v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu

Slovensko:Mobilita a internacionalizácia

Slovensko:Mobilita v predškolskom a školskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní

Slovensko:Mobilita vo vzdelávaní a odbornej príprave dospelých

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie v predškolskom a školskom vzdelávaní a ranej starostlivosti

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Ďalšie dimenzie internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy dospelých

Slovensko:Bilaterálne dohody a celosvetová spolupráca

Slovensko:Prebiehajúce Reformy a Politický Rozvoj

Slovensko:Úvod

Slovensko:Prebiehajúce reformy a politický rozvoj

Slovensko:Reformy predškolskej prípravy a starostlivosti

Slovensko:Reformy školského vzdelávania

Slovensko:Reformy odbornej prípravy a vzdelávania dospelých

Slovensko:Reformy vysokoškolského vzdelávania

Slovensko:Reformy v oblasti prierezových zručností a zamestnanosti

Slovensko:Európska perspektíva

Slovensko:Legislatíva

Slovensko:Inštitúcie

Ďalšie vzdelávanie poskytujú školské i mimoškolské vzdelávacie inštitúcie. Zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozoznáva nasledovné typy inštitúcií ďalšieho vzdelávania:

  1. gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy,
  2. právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním,
  3. fyzické osoby–podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.

Ďalšie vzdelávanie na stredných i vysokých školách sa orientuje predovšetkým na ten predmet alebo obsah, ktorý je predmetom/obsahom formálneho vzdelávania, mení sa len jeho rozsah. Od roku 2006 uskutočňovalo 13 univerzít vzdelávanie na Univerzitách tretieho veku, ktoré ponúkajú seniorom programy záujmového vzdelávania postavené na študijných programoch denného štúdia.

K mimoškolským subjektom poskytujúcim ďalšie vzdelávanie patria predovšetkým súkromné vzdelávacie inštitúcie, podnikové inštitúty, rôzne mimovládne inštitúcie, občianske združenia, neziskové organizácie a iné. Tieto inštitúcie ponúkajú obsahovo rôznorodé kurzy i študijné programy, ktorými si záujemcovia môžu doplniť a rozšíriť svoje vzdelanie, či získať poznatky z oblasti, ktorá ich zaujíma.

Vzdelávanie v podnikových inštitútoch je striktne orientované na vlastnú potrebu zamestnávateľa. Jedná sa hlavne o rôzne špecializácie, inovačné vzdelávanie či rekvalifikácie. Podnikové inštitúty majú (v závislosti od veľkosti podniku) vlastných lektorov aj organizačných pracovníkov.

Súkromné vzdelávacie inštitúcie, vzdelávacie zariadenia občianskych združení a podobne poskytujú obsahom aj rozsahom rôznorodú vzdelávaciu ponuku orientovanú podľa záujmu účastníkov vzdelávania, ktorí si toto vzdelávanie platia. Súkromné vzdelávacie inštitúcie (najmä menšie) majú len manažérov vzdelávania. Prenajímajú si aj priestory, napr. od škôl.

Ďalšie vzdelávanie je organizované najmä na lokálnej úrovni. V Slovenskej republike existuje iba jedna neštátna vzdelávacia inštitúcia - Akadémia vzdelávania, ktorá má vytvorenú sieť viac ako tridsiatich centier rozmiestnených po celej krajine. Akadémia vzdelávania zdedila túto sieť po vzdelávacej ustanovizni, ktorá bola založená v ešte v roku 1952. Od roku 1995 funguje Akadémia vzdelávania ako nezávislé občianske združenie, ktoré je súčasne členom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA), Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR) a Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


Geografická dostupnosť

Rozloženie vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania je dostatočné po celej SR: Vyplýva to z geografického rozmiestnenia stredných škôl ako aj z celkového počtu a rozmiestnenia iných inštitúcií, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú. Prístupnosť k vzdelávaniu umožňujú aj pobočky takých vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú situované vo väčších mestách. Najväčšou takouto inštitúciou je už spomínaná Akadémia vzdelávania, ktorá má svoje pobočky v 36 mestách po celej SR. Silná koncentrácia inštitúcií ďalšieho vzdelávania je v Bratislave a okolí ako aj v Košiciach, ktoré majú nielen veľkú koncentráciu obyvateľstva ale aj podnikov a zamestnávateľov. V menej obývaných regiónoch sú možnosti vzdelávania len na školách alebo v najbližších obciach (pokiaľ tieto organizujú aktivity ďalšieho vzdelávania) alebo prostredníctvom dištančných foriem vzdelávania a internetu. Vzhľadom k tomu, že Slovensko je krajina, a preto sú vzdelávacie možnosti dostupné pre všetky cieľové skupiny.


Prijímacie požiadavky

Prijímacie požiadavky sa v ďalšom vzdelávaní nekladú. Ďalšie vzdelávanie je určené hlavne občanom od 18 rokov, ale v prípade potreby môžu byť aj mladší. Cieľové skupiny sú vždy definované v projekte vzdelávacej aktivity v nadväznosti na cieľ vzdelávania. Pokiaľ je vzdelávanie orientované na špecializáciu alebo rozširovanie spôsobilostí, môžu byť stanovené podmienky prijatia. Podmienky prijatia môžu byť napríklad ukončenie povinnej školskej dochádzky, maturita či ukončenie strednej odbornej školy. Ak je však vzdelávanie orientované na nejakú skupinu obyvateľstva, napríklad na občanov ohrozených nezamestnanosťou či zdravotne postihnutých, nemusí byť táto podmienka stanovená. Všeobecne platí, že každý občan SR má po celý svoj život právo vzdelávať sa podľa svojho uváženia a možností.


Registrácia / školné

Prístup k ďalšiemu vzdelávaniu je vo väčšine prípadov spoplatňovaný. Účastníci vzdelávania platia poplatky za vzdelávanie organizátorom ( v prípade súkromných vzdelávacích inštitúcií je to pravidlom). Výnimku môže tvoriť podnikové vzdelávanie (hradí zamestnávateľ), vzdelávanie zamestnancov v štátnej a verejnej službe (verejné zdroje), ale najmä vzdelávanie pre trh práce pre dlhodobo nezamestnaných, ktoré sa hradia z verejných zdrojov. V legislatíve nie je zakotvená povinnosť zamestnávateľa poskytovať pracovné úľavy študujúcim, závisí to od jeho rozhodnutia. Zamestnávateľ má možnosť poskytnutím úľavy zaviazať zamestnanca zotrvaním v zamestnaní určitý čas, alebo žiadať vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých zamestnancovi počas účasti na vzdelávaní a na vzdelávanie samotné.


Hodnotenie účastníkov

V ďalšom vzdelávaní sa pri záverečnom hodnotení využívajú predovšetkým skúšky písomné a ústne, testy a vo vybraných kurzoch aj praktické skúšky. Pri záverečnom ako aj priebežnom hodnotení pokroku študentov sa technicky na tieto účely využívajú informačno –komunikačné technológie. Študujúci by mali absolvovať štúdium v stanovených termínoch, väčšia flexibilita je možná najmä pri vypracovaní záverečných prác a pri modulovej štruktúre obsahu vzdelávania.


Certifikácia

Inštitúcie ďalšieho vzdelávania vydávajú absolventom kurzov a vzdelávacích aktivít osvedčenia o absolvovaní (certifikáty). Certifikáty získané v ďalšom vzdelávaní označujú spôsobilosť absolventa uplatniť sa v oblasti a rozsahu podľa cieľa kurzu či aktivity. Uznanie certifikátu je vecou zamestnávateľa. Niektoré profesijné združenia vytvorili vlastné hodnotenie (certifikáciu), ktoré platí v rozsahu pôsobnosti tohto združenia.

Ak majú vzdelávacie inštitúcie záujem o vydávanie osvedčenia o absolvovaní / certifikátu s celoštátnou platnosťou, môžu požiadať o akreditáciu vzdelávacieho programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré realizuje akreditácie vo viacerých oblastiach, a to: vysokého školstva, ďalšieho vzdelávania a športu.

Akreditácia v oblasti ďalšieho vzdelávania zabezpečuje štátne overovanie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávacie aktivity v súlade so zákonom stanovenými podmienkami. O udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie.

V niektorých prípadoch je akreditácia pre vzdelávacie inštitúcie povinná a vyplýva z príslušných právnych predpisov (napr. mediátor, pohrebníctvo). Akreditácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je celoštátne platná. Uznanie certifikátu z takýchto vzdelávacích kurzov však závisí od konkrétneho zamestnávateľa.


Metódy

V ďalšom vzdelávaní sa využívajú všetky metodické postupy, ktoré sú uplatňované v dennom štúdiu na stredných a vysokých školách, ale aj aktivizujúce metódy (práca v malých skupinách, semináre, workshopy, skupinové projekty, výučba pomocou počítačov, dištančné vzdelávanie a pod.) Tieto metódy prenikli na trh vzdelávania spolu so vznikom súkromných vzdelávacích inštitúcií, ktoré týmto spôsobom zatraktívnili svoju ponuku. Toto konštatovanie však  neplatí paušálne, mnohé  inštitúcie stále využívajú aj klasické metódy ako napr. prednášky. Voľba učebnej metódy je takmer vždy výsledkom slobodnej voľby učiteľa, výnimka sa môže uplatniť napr. v prípade požiadavky organizátora vzdelávania či objednávateľov vzdelávania – vzdelávajúcich sa. Štruktúra výučby závisí od cieľa vzdelávacieho programu.


Školitelia / Lektori

V ďalšom vzdelávaní pôsobia predovšetkým profesionálni učitelia zo stredných a vysokých škôl alebo odborníci z praxe, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo vzdelávaní. Školitelia/ lektori v ďalšom vzdelávaní majú prevažne vysokoškolské vzdelanie (85%), stredoškolské vzdelanie má zhruba 10% z nich. Všeobecné legislatívne požiadavky pre pôsobenie školiteľov zatiaľ popísané nie sú, avšak je v záujme organizátora vzdelávania, aby v rámci vzdelávacieho programu poskytol účastníkom kvalitne lektorsky zabezpečenú aktivitu.


Hlavné programy

V Slovenskej republike zatiaľ nie je vytvorená kategorizácia vzdelávacích odborov pre oblasť ďalšieho vzdelávania. Trh práce si však vyžaduje špecifické odborné študijné zamerania, ktorým sa prispôsobuje vzdelávacia ponuka. Organizácia vzdelávacích aktivít sa realizuje na rôznych úrovniach (rezortu, podniku, vzdelávacej inštitúcie).

Ponuky vzdelávacích aktivít majú rôzny rozsah a nie je možné ich v plnej miere akceptovať, pokiaľ nie sú stanovené štandardy pre odborné vzdelávanie dospelých, resp. ich prepojenie so školským vzdelávaním. Spomínané kvalifikačné štandardy ani hodnotiace štandardy, ktoré by zjednodušili orientáciu v kvalifikačných predpokladoch pre čiastočné a úplné kvalifikácie, zatiaľ ešte nie sú popísané. Podnikajú sa však kroky na uľahčenie orientácie jednotlivcov v ponúkanom vzdelávaní, ktorým zatiaľ chýbajú komplexné informácie o tom, aké vzdelávacie programy sú v ponuke, ktoré vzdelávacie inštitúcie ponúkajú tieto vzdelávacie programy a aké sú výstupy z týchto programov.

Vzdelávacie aktivity sú orientované na ucelený komplex informácií a výcviku podľa cieľového zamerania, v dôsledku toho však v kratších kurzoch neexistuje možnosť zmeny špecializácie. Existuje však možnosť po ukončení jedného kurzu začať vzdelávanie v ďalšom.

Na zlepšenie kompetencií obyvateľstva v oblasti IKT v rámci ďalšieho odborného vzdelávania bolo zameraných niekoľko národných projektov. Patria sem projekty ako Otvorená škola, Infovek alebo Digitálne štúrovstvo. IKT kurzy sú tiež veľmi často v ponuke vzdelávacích aktivít, ktoré zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľovou skupinou týchto kurzov sú nezamestnaní občania a záujemcovia o zamestnanie. Vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií ovplyvnil aj dôležitý strategický dokument – Národná Lisabonská stratégia pre Slovensko (2005), ktorý kladie dôraz na vybudovanie kvalitnej a cenovo dostupnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry v rámci celej Slovenskej republiky.

Jazykové vzdelávanie je stále na vzostupe. Ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov zabezpečujú rozličné inštitúcie, ktoré majú v ponuke širokú škálu jazykových kurzov a programov. Väčšina dospelých občanov navštevuje kurzy cudzích jazykov v súkromných alebo neštátnych zariadeniach a tieto aktivity si financujú z vlastných zdrojov. Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov zabezpečujú často aj zamestnávatelia, a to najmä v stredných a väčších podnikoch so zahraničnou účasťou, ale aj v štátnej a verenej službe, kde je vzdelávanie pre skvalitňovanie výkonu činnosti povinné (okrem cudzích jazykov sú programy zamerané najmä na využívanie IKT a nové právne predpisy).

Čo sa ostatných kľúčových kompetencií týka, dospelí, ktorým chýbajú základné zručnosti a vedomosti, napríklad matematické zručnosti alebo zručnosti čitateľskej gramotnosti, môžu navštevovať kurzy určené pre tých, ktorí predčasne opustili systém počiatočného vzdelávania. Takéto kurzy vedú k získaniu potvrdenia o ukončení základnej školy, t.j. o nadobudnutí vzdelania stupňa ISCED 2. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v Slovenskej republike je podiel obyvateľov, ktorí predčasne opustili systém počiatočného vzdelávania, veľmi nízky.


Legislatíva

Zákon č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky).