This page was last modified on 14 March 2014, at 13:33.

Slovensko:Bakalár

Z Eurydice

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Contents


Odbor štúdia

Študijné programy prvého stupňa – bakalárske študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a je im udeľovaný akademický titul bakalár (v skratke „Bc.“). Štandardná dĺžka štúdia je 3 – 4 akademické roky. V závislosti od štandardnej dĺžky štúdia je tak potrebné získať 180 až 240 kreditov.

Vysoká škola zostaví ku každému študijnému programu odporúčaný študijný plán. V prípade štúdia podľa odporúčaného študijného plánu je študent schopný riadne skončiť študijných program v štandardnej dĺžke štúdia.

Študijné odbory sú rozdelené do deviatich skupín. Skupiny sú ďalej členené do 27 podskupín a tie obsahujú rôzny počet študijných odborov, ďalej členených do štúdijných programov. Celkovo je možné vzdelanie získať v niektorom s približne 368 študijných odborov.  Viaceré študijné odbory je možné študovať len v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.
Zoznam skupín študijných odborov:

 1. Výchova a vzdelávanie
 2. Humanitné vedy a umenie
 3. Sociálne, ekonomické a právne vedy
 4. Prírodné vedy
 5. Konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie
 6. Pôdohospodárske a veterinárske vedy
 7. Zdravotníctvo
 8. Služby
 9. Informatické vedy, matematika a informačné a komunikačné technológie


Prijímacie požiadavky

Občan má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené vysokou školou. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (vzdelávanie ukončené maturitnou skúškou).

Vysoká škola môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov. Počet prijímaných si určuje vysoká škola/fakulta. Podľa zákona o vysokých školách len vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania, a preto sú len ony oprávnené prijímať na vysokoškolské štúdium.

Prijímacie skúšky organizujú priamo fakulty, ktoré si určujú podmienky prijatia tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Fakulta, alebo vysoká škola zverejní formu, rámcový obsah a spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky. Ďalšie podmienky nesmú z hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania v zmysle školského zákona. Prijímacia skúška sa koná prevažne písomnou formou testu. Niektoré školy však na vybraté programy konajú aj ústne skúšky alebo pohovory. Ich cieľom je posúdiť celkové predpoklady na zvolené štúdium, resp. jazykové vedomosti apod. Talentovú, resp. praktickú skúšku konajú uchádzači o štúdium učiteľstva pre I. stupeň základnej školy, uchádzači učiteľstva akademických predmetov v kombináciách s telesnou výchovou, hudobnou výchovou a výtvarnou výchovou, pri študijných programoch ako sú šport, žurnalistika, architektúra a pri všetkých programoch umeleckého zamerania. Viaceré vysoké školy alebo fakulty rozhodujú o prijatí na základe priebehu stredoškolského štúdia. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty, v prípade odvolania,  s konečnou platnosťou o prijatí študenta na vysokú školu, rozhoduje rektor vysokej školy. Výsledok prijímacej skúšky je uverejnený spravidla v deň jej konania, prípadne na druhý deň. Skoro všetky fakulty už však dnes uverejňujú výsledky na svojich internetových stránkach.  Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dostane uchádzač do 30 dní.

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie. Na každej vysokej škole je podľa vysokoškolského zákona určený koordinátor pre prácu  so zdravotne postihnutými študentmi. Osobitné podmienky na prijímanie niektorých skupín obyvateľstva sa neuplatňujú.

Uchádzač, ktorý úspešne zložil prijímacie skúšky, sa po zápise stáva študentom vysokej školy. Podmienky prijímania cudzincov na štúdium na vysokej škole sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky.

V prípade študijných programov v zdravotníckych študijných odboroch je v prípade externej formy štúdia obmedzené prijatie tak, že uchádzač musí mať predchádzajúce vzdelanie vo vybraných zdravotníckych odboroch.

V prípade štátnych vysokých škôl môžu byť postupy odlišné, s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z ich postavenia. Počet prijímaných v niektorých prípadoch určuje príslušné ministerstvo, prípadne sú uprednostnení uchádzači, ktorí sú v služobnom pomere v danom rezorte, pred ostatnými uchádzačmi. V prípade vojenských vysokých škôl štúdium civilných občanov v bakalárskych študijných programoch nie je možné.


Obsah vzdelávania

Vysoké školy a ich fakulty sú autonómne v tvorbe študijných programov. Právne predpisy upravujú niektoré základné požiadavky na študijné programy. Ide napríklad o štandardnú záťaž študenta (60 kreditov za akademický rok), obmedzenia na štandardnú dĺžku štúdia, či členenie predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové. Súčasne sa vyžaduje, že na riadne skončenie štúdia je potrebné obhájiť bakalársku prácu.

V rôznych študijných odboroch sú v rôznej miere záväzné požiadavky na obsah študijného programu. Splnenie požiadavky na obsah vzdelávania je súčasťou akreditačného procesu. Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa.

Študijný program je súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích povinností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca; jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.

Študent študuje študijný program podľa študijného plánu, ktorý si sám zostavuje. Všetci študenti študijného programu musia absolvovať všetky povinné predmety, požadovanú časť povinne voliteľných predmetov a zvyšný počet kreditov získajú z výberových predmetov.

Univerzita J. Selyeho a niektoré fakulty iných vysokých škôl poskytujú vysokoškolské vzdelávanie prevažne v maďarskom jazyku. Občania maďarskej národnosti tvoria približne 10% menšinu v Slovenskej republike. Na Univerzite J.Selyeho, ktorá začala svoju činnosť v akad.roku 2004/05  sa vyučuje v materinskom – maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby jej absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarčine, ale aj v slovenčine a v angličtine, resp. v iných európskych jazykoch. Univerzita taktiež kladie dôraz na to, aby jej absolventi poznali európsky priestor, inštitúcie a právne normy Európskej únie. Tieto odborné disciplíny sa vyučujú v štátnom - slovenskom jazyku, pričom výučba je doplnená aj vo svetových jazykoch, najmä v anglickom a nemeckom jazyku.

Vyučovacie metódy

Obsah a metódy vyučovania v rámci jednotlivých predmetov sú v plnej kompetencii vysokých škôl a fakúlt v súlade so základnými právami a slobodami vysokých škôl. Rovnako aj organizácia vzdelávania – veľkosť skupiny, čas výučby a pod.

Na vysokých školách je výber vyučovacích metód determinovaný druhom výučby a špecifikami kladenými na jednotlivé predmety. Prednášky, semináre, prosemináre (kombinovaná forma výučby, spravidla sa skladá z prednáškovej a zo seminárnej časti), cvičenia, kurzy, konzultácie, exkurzie, odborné praxe, ročníkové práce sú hlavnými formami výučby. V technických a prírodovedných predmetoch je to aj laboratórna práca. V prednáškovej časti sa využívajú dialogické metódy spojené s výpočtovou technikou a inými učebnými pomôckami.

V seminárnych a praktických častiach výučby sa často využívajú simulačné metódy, minimalizované prevádzkové zariadenia. Pri  lekárskych, zdravotníckych a farmaceutických študijných odboroch je súčasťou výučby praktická výučba v špecializovaných výučbových zariadeniach - zdravotníckych zariadeniach. Aj pri veterinárskych, pôdohospodárskych, lesníckych študijných odboroch. je súčasťou výučby praktická výučba v špecializovaných výučbových zariadeniach. Pri študijných odboroch zameraných na učiteľstvo sa vyžaduje počas štúdia odborná prax priamo vo výchovno-vzdelávacom procese na základných školách alebo stredných školách. Dĺžka odbornej praxe je v kompetencii príslušných vysokých škôl, prípadne je daná požiadavkami na akreditáciu.

Vysoké školy sú autonómne vo výbere učebníc, či vzdelávacieho softvéru, ako aj v ich tvorbe. V prípade, že vysokoškolský učiteľ zostaví vysokoškolskú učebnicu, či skriptum, je tento výstup čiastočne zohľadnený pri určení dotácie pre danú vysokú školu. Osobitný systém podpory pri tvorbe didaktických materiálov, či vysokoškolských učebníc na centrálnej úrovni neexistuje. V niektorých rokoch boli podporované rozvojové projekty vysokých škôl zamerané na využívanie e-learningových modulov.


Postup študentov

Každý študent má právo uchádzať sa o štúdium na inej fakulte alebo vysokej škole, prípadne v zahraničí. Na vysokých školách je možný prestup z jedného študijného programu na iný, za podmienok stanovených v študijných poriadkoch fakúlt a vysokých škôl, prípadne študent môže dokončiť štúdium na inej vysokej škole ako pôvodne začal.

Študent si môže jeden predmet počas štúdia zapísať najviac dvakrát. V prípade, že sa mu ani na druhý krát nepodarí predmet riadne absolvovať, je zo štúdia vylúčený. Tempo štúdia a poradie predmetov si študent určuje v rámci možností sám. Celková doba štúdia však nemôže byť dlhšia o viac ako dva akademické roky v porovnaní so štandardnou dĺžkou štúdia daného študijného programu.

Študijný poriadok vysokej školy a pravidlá študijného programu určujú, koľko kreditov je potrebné najmenej získať na postup do ďalšej časti štúdia. Časti štúdia sú vyjadrené obvykle akademickými rokmi, to je, na začiatku alebo konci akademického roka sa vyhodnotí, či študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu – obvykle vyjadrené minimálnym počtom kreditov, ktorý je potrebný v priebehu roka získať.


Zamestnanosť

V súčasnosti sa neuplatňujú osobitné nástroje na umiestňovanie absolventov bakalárskych študijných programov na trhu práce. Doterajšia prax a možnosti prijatia do ďalšieho stupňa vzdelávania spôsobujú, že prevažná časť absolventov bakalárskych študijných programov pokračuje v ďalšom vysokoškolskom štúdiu.

V niektorých študijných odboroch, najmä tých, čo majú vzťah k automobilovému priemyslu, prebieha dialóg medzi automobilkami a vysokými školami, ktorého výsledkom je modifikácia bakalárskych študijných programov vo vzťahu k potrebám uplatnenia  v automobilovom priemysle. V iných odboroch najmä v IT oblasti nie je neobvyklé, ak študent popri štúdiu pracuje. Na výkon viacerých zdravotníckych profesií je postačujúce bakalárske vzdelanie a títo absolventi majú možnosť priameho uplatnenia v praxi (napr. pôrodné asistentky, ošetrovatelia).

V iných študijných programoch môžu vysoké školy sprostredkovať stáže, či praxe pre svojich študentov. Povinnou a neoddeliteľnou súčasťou učiteľských študijných programov sú pedagogické praxe, ktoré musí študent absolvovať na zmluvných školách, ktoré poskytujú predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie.


Hodnotenie študentov

Podrobnosti o hodnotení výkonov študentov počas štúdia sú stanovené v študijných  poriadkoch vysokých škôl a fakúlt. Postupy pri hodnotení študentov sú na  vysokých školách rôzne.

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe. Štandardná záťaž za akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov.

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:

 • priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, referáty, semestrálne práce ap.)
 • skúškou za dané obdobie štúdia.

Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorá má šesť klasifikačných stupňov:

 • A výborne = 1
 • B veľmi dobre = 1,5
 • C dobre = 2
 • D uspokojivo = 2,5
 • E dostatočne = 3
 • FX – nedostatočne = 4

z kvalifikačných stupňov od A po E. Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie.

V prípade zdravotníckych študijných programov si študenti vedú záznamník klinickej praxe, v ktorej sa zaznamenávajú jednotlivé úkony, ktoré vykonávali počas praxe v klinickom pracovisku.

Podmienkou na riadne skončenie štúdia sú štátne skúšky. Okrem obhajoby záverečnej práce sú obvykle predpísané aj ďalšie štátne skúšky. Štátna skúška je obvykle komisionálnym overením vedomostí študenta a pochopenia absolvovaných predmetov v súvislostiach.


Doklady o vzdelaní

Absolventom bakalárskeho štúdia vydávajú vysoké školy diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu, udeleného akademického titulu, identifikácie vysokej školy a fakulty a absolventa (meno, priezvisko, dátum narodenia), vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok diplomu. Dodatok diplomu obsahuje podrobné informácie o absolvovanom štúdiu a systéme vš vzdelávania v SR. Vysoké školy priznávajú absolventom bakalárskeho štúdia  akademický titul "bakalár" (Bc.).

V prípade akademického uznávania dokladov o vzdelaní (za účelom pokračovania v štúdiu) je uznanie štúdia na inej vysokej škole v zahraničí štandardne v kompetencií vysokej školy. V prípade uznania vzdelania zo zahraničia na profesijné účely rozhoduje o uznaní dokladu o vzdelaní štandardne ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Doklady vydané v SR, okrem zahraničných vysokých škôl, sú platné v SR bez ďalšieho uznávania.


Legislatíva

Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky).
.