This page was last modified on 20 March 2017, at 12:03.

Slovenija:Pregled vsebine

Iz Eurydice

This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Skoči na: navigacija, iskanje

Pregled vsebine Slovenija

Contents

Slovenija:Politično, družbeno in ekonomsko ozadje ter trendi razvoja

Slovenija:Zgodovina

Slovenija:Najpomembnejši organi izvršne in zakonodajne oblasti

Slovenija:Prebivalstvo: demografsko stanje, jeziki in veroizpovedi

Slovenija:Politično in ekonomsko stanje

Slovenija:Organizacija in vodenje

Slovenija:Temeljna načela in nacionalne politike

Slovenija:Strategija vseživljenjskega učenja

Slovenija:Organizacija in struktura sistema vzgoje in izobraževanja

Slovenija:Organizacija zasebne vzgoje in izobraževanja

Slovenija:Nacionalno ogrodje kvalifikacij

Slovenija:Upravljanje in vodenje na ravni države

Slovenija:Upravljanje in vodenje na lokalni in institucionalni ravni

Slovenija:Statistika

Slovenija:Financiranje vzgoje in izobraževanja

Slovenija:Financiranje predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva

Slovenija:Financiranje višjega in visokega šolstva

Slovenija:Financiranje izobraževanja in usposabljanja odraslih

Slovenija:Predšolska vzgoja in varstvo

Slovenija:Organizacija predšolske vzgoje

Slovenija:Poučevanje in učenje v predšolski vzgoji

Slovenija:Preverjanje in ocenjevanje v predšolski vzgoji

Slovenija:Druge organizacijske oblike in alternativna predšolska vzgoja

Slovenija:Osnovnošolsko izobraževanje

Slovenija:Organizacija osnovnošolskega izobraževanja

Slovenija:Poučevanje in učenje v osnovnošolskem izobraževanju

Slovenija:Preverjanje in ocenjevanje v osnovnošolskem izobraževanju

Slovenija:Druge organizacijske oblike in alternativno osnovnošolsko izobraževanje

Slovenija:Srednješolsko izobraževanje

Slovenija:Organizacija srednješolskega izobraževanja

Slovenija:Poučevanje in učenje v srednješolskem izobraževanju

Slovenija:Preverjanje in ocenjevanje v srednješolskem izobraževanju

Slovenija:Organizacija srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja

Slovenija:Poučevanje in učenje v srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju

Slovenija:Preverjanje in ocenjevanje v srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju

Slovenija:Organizacija srednjega poklicnega izobraževanja

Slovenija:Poučevanje in učenje v srednjem poklicnem izobraževanju

Slovenija:Preverjanje in ocenjevanje v srednjem poklicnem izobraževanju

Slovenija:Organizacija posrednješolskega neterciarnega izobraževanja

Slovenija:Poučevanje in učenje v posrednješolskem netercirarnem izobraževanju

Slovenija:Preverjanje in ocenjevanje v posrednješolskem neterciarnem izobraževanju

Slovenija:Višje šolstvo in visoko šolstvo

Slovenija:Vrste višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodov

Slovenija:Višješolsko izobraževanje in programi prve stopnje

Slovenija:Programi prve stopnje

Slovenija:Višješolsko izobraževanje

Slovenija:Programi druge stopnje

Slovenija:Programi z nestopenjsko strukturo

Slovenija:Programi tretje stopnje

Slovenija:Izobraževanje in usposabljanje odraslih

Slovenija:Porazdelitev odgovornosti

Slovenija:Usmeritve in trenutne politične prednostne naloge

Slovenija:Najpomembnejši izvajalci

Slovenija:Najpomembnejše oblike

Slovenija:Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Slovenija:Pedagoško osebje

Slovenija:Začetno izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev

Slovenija:Delovne razmere vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih in šolah

Slovenija:Profesionalni razvoj vzgojiteljev in učiteljev

Slovenija:Začetno izobraževanje akademskega osebja v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Delovne razmere akademskega osebja v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Profesionalni razvoj akademskega osebja v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Začetno izobraževanje andragoškega osebja

Slovenija:Delovne razmere andragoškega osebja

Slovenija:Profesionalni razvoj andragoškega osebja

Slovenija:Vodstveno in drugo pedagoško osebje

Slovenija:Vodstveno osebje v vrtcih in šolah

Slovenija:Osebje za nadzor in spremljanje kakovosti vrtcev in šol

Slovenija:Svetovalni delavci v vrtcih in šolah

Slovenija:Drugo strokovno osebje v vrtcih in šolah

Slovenija:Vodstveno osebje v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Drugo strokovno osebje v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Vodstveno osebje v izobraževanju odraslih

Slovenija:Drugo strokovno osebje v izobraževanju odraslih

Slovenija:Zagotavljanje kakovosti

Slovenija:Zagotavljanje kakovosti v predšolski vzgoji, osnovnem in srednjem šolstvu

Slovenija:Zagotavljanje kakovosti v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih

Slovenija:Svetovanje in usmerjanje v vzgoji in izobraževanju

Slovenija:Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v večinskih vrtcih in šolah

Slovenija:Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v posebnih šolah in zavodih

Slovenija:Oblike pomoči otrokom, učencem in dijakom

Slovenija:Svetovanje in usmerjanje v vrtcih in šolah

Slovenija:Oblike pomoči študentom

Slovenija:Svetovanje in usmerjanje v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Oblike pomoči udeležencem izobraževanja odraslih

Slovenija:Svetovanje in usmerjanje za vseživljenjsko učenje

Slovenija:Mobilnost in internacionalizacija

Slovenija:Mobilnost v predšolski vzgoji, osnovnem in srednjem šolstvu

Slovenija:Mobilnost v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Mobilnost v izobraževanju odraslih

Slovenija:Druge razsežnosti internacionalizacije v predšolski vzgoji, osnovnem in srednjem šolstvu

Slovenija:Druge razsežnosti internacionalizacije v višjem in visokem šolstvu

Slovenija:Druge razsežnosti internacionalizacije v izobraževanju odraslih

Slovenija:Bilateralni sporazumi in širše mednarodno sodelovanje

Slovenija:Reforme in razvojne usmeritve

Slovenija:Reforme predšolske vzgoje in varstva

Slovenija:Reforme osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja

Slovenija:Reforme poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih

Slovenija:Reforme višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja

Slovenija:Reforme povezane s prečnimi kompetencami in zaposljivostjo

Slovenija:Evropska razsežnost

Slovenija:Zakonodaja

Slovenija:Institucije

 

Glavne značilnosti sistema vzgoje in izobraževanja

Vodenje in upravljanje

V Republiki Sloveniji je sistem vzgoje in izobraževanja organiziran v glavnem kot javna služba, v kateri javni in zasebni zavodi ter zasebniki s koncesijo izvajajo javnoveljavne programe.

Z zakonom je določeno, da je javna šola laična, šolski prostor pa avtonomen.

Država ustanavlja javne

 • srednje, višješolske in visokošolske zavode,
 • zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • dijaške in študentske domove ter
 • zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaške domove.

Občine ustanavljajo javne

 • vrtce,
 • glasbene šole,
 • osnovne šole,
 • domove za učence in
 • ljudske univerze.

Država javne zavode nadzoruje z mehanizmi, kot so imenovanje svojih predstavnikov v organe upravljanja, javno financiranje, plačni sistem, sprejemanje splošnih pravil in smernic o javnih službah, centralno sprejet program izobraževanja itd. Nadzor nad izvajanjem predpisov opravlja šolska inšpekcija v Sloveniji.

Organ upravljanja javnih vrtcev in šol je svet, organ vodenja je ravnatelj, ki je tudi pedagoški vodja. Učitelji so strokovno avtonomni, ravnatelj je avtonomen pri zaposlovanju učiteljev po lastni izbiri.

Ustava Republike Slovenije določa, da je izobraževanje svobodno ter da so državne visokošolske institucije avtonomne.

Organizacija in oblike

Manjšine

Učni jezik je slovenski. Italijanska in madžarska narodna skupnost v narodno mešanih območjih imata pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. Ustava varuje tudi položaj in zagotavlja posebne pravice romski skupnosti, ki živi v Sloveniji.

Pravica do predšolske vzgoje

Otroci v Sloveniji imajo pravico do mesta v vrtcu od 11. meseca starosti (po izteku starševskega dopusta) do šoloobvezne starosti. Strokovna podlaga za delo v javnem vrtcu je odprt in fleksibilen nacionalni Kurikulum za vrtce.

Razširjeni program za osnovnošolsko izobraževanje

Vse šole so dolžne učencem ponuditi brezplačni razširjeni program, kamor spadajo dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti ter jutranje varstvo (za učence 1. razreda) in podaljšano bivanje (za učence od 1. do 5. razreda), ki ga učenci niso dolžni obiskovati, kljub temu jih večina obiskuje te dejavnosti. Program izvajajo učitelji po javno veljavnih smernicah in konceptih izobraževanja.

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu 6. in 9. razreda učenci opravljajo obvezno nacionalno preverjanje znanja treh predmetov. Glavni namen je izboljšati kakovost poučevanja in učenja ter s tem zagotoviti večjo kakovost znanja in kompetenc učencev. Dosežki pri nacionalnem preverjanju nimajo vpliva na ocene in ne neposredno na nadaljevanje izobraževanja. Položaj in vpliv nacionalnega preverjanja ostajata odprti vprašanji.

Glasbeno izobraževanje

Slovenija ima dobro razvito mrežo javno financiranih glasbenih šol, v katerih poteka glasbeno in baletno usposabljanje ter osnovno glasbeno in baletno izobraževanje navdušenih učencev. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko opravičeni obveznih izbirnih predmetov.

Inkluzija za otroke s posebnimi potrebami

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na večtirnem pristopu k inkluziji: vrtci in šole poučujejo otroke s posebnimi potrebami inkluzivno ali v ločenih oddelkih). Obstajajo tudi posebni zavodi.

Pozna diferenciacija

Diferenciacija otrok se začne v srednji šoli, praviloma pri 15. letih. Učenci se odločajo med splošnim in poklicnimi programi. Če je kandidatov več kot je prostih mest, šole omejijo vpis v prvi letnik.

Preverjanje znanja s sumativnim učinkom v srednješolskem izobraževanju

Na koncu srednje šole učenci opravljajo zaključne izpite. V dvoletnih ali triletnih poklicnih programih učenci opravljajo zaključni izpit. Učenci na koncu splošnega ali strokovnega srednješolskega izobraževanja opravljajo splošno ali poklicno maturo, tj. nacionalno zunanje preverjanje znanja. Učenci, ki uspešno opravijo maturo, lahko nadaljujejo izobraževanje v terciarnih študijskih programih.

Javnoveljavni programi neformalnega izobraževanja odraslih

V Sloveniji je pestra izbira različnih programov in institucij za izobraževanje odraslih. Poleg formalnih programov, so tu tudi javno veljavni neformalni programi za posamezne skupine odraslih, predvsem osebe, ki morajo izboljšati svoje temeljne spretnosti ali pismenost, ali osebe, ki poskušajo najti svoje mesto v družbi in pri tem potrebujejo pomoč.

Terciarno izobraževanje

V terciarno izobraževanje je vpisana skoraj polovica mladih, starih 19 do 24 let. Večinoma (85 % leta 2015/16) so to redni študenti, ki ne plačujejo šolnine. Leta 2009 je bila ustanovljena Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), vpisana v Evropski register agencija za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (EQUAR) leta 2013. Agencija je zadolžena med drugim za akreditacijo visokošolskih inštitucij in študijskih programov ter za zunanjo evalvacijo visokošolskih inštitucij in študijskih programov.

Izzivi

 • Zgodnje opuščanje šolanja je redek pojav v Sloveniji, samo 5 % mladih, ki so zgodaj opustili šolanje, v 2015. To je drugi najboljši delež v EU. Vseeno je delež tistih, ki zgodaj zapustijo šolanje, med v tujini rojenimi mladimi pomembno velik (16,5 %).
 • Slabi dosežki pri pismenosti (24,9 % pod 2. ravnjo) odraslih v raziskavi PIAAC so slabši od želenih. Dosežki mlajše generacijo so bili relativno boljši.
 • Stopnje delovne aktivnosti nedavnih diplomantov (3 leta po diplomi) so padle med leti 2011 in 2014 (70,1 % za ISKCED 2–3), pod povprečje EU, ki je 76,1 %.

Učiteljski poklic

Vzgojitelji v vrtcih in učitelji v šolah imajo ustrezno izobrazbo (ISCED 6 vzgojitelji in nekateri učitelji praktičnih predmetov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter ISCED 7 ostali učitelji), ustrezno pedagoško-andragoško izobrazbo in vsi opravijo strokovni izpit za pedagoške delavce. Stalni poklicni razvoj je pravica in dolžnost vseh vzgojiteljev in učiteljev. Udeležba in sodelovanje v programih stalnega poklicnega razvoja je predpogoj za napredovanje v strokovne nazive (mentor, svetovalec in svetnik).

Ravni vzgoje in izobraževanja

V Sloveniji je sistem vzgoje in izobraževanja organiziran v več ravni:

Predšolska vzgoja

zajema varstvo ter vzgojo in izobraževanje otrok. Ni obvezna. V vrtec se lahko vpišejo otroci od 11. meseca starosti in v njem ostanejo do vstopa v šolo.

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje

je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola, v katero so vključeni učenci od šestega do petnajstega leta starosti.

Srednješolsko izobraževanje

traja od 2 do 5 let. Izobraževalni programi so poklicni, strokovni in gimnazijski (splošni).

Terciarno izobraževanje

Vanj spadata višje strokovno in visokošolsko izobraževanje. Študijski programi prve stopnje so univerzitetni in visokošolski strokovni. Višješolski študijski programi trajajo dve leti in so poklicno naravnani, izvajajo jih višje strokovne šole. Študijske programe prve, druge in tretje stopnje ponujajo javne ali zasebne univerze ter samostojni visokošolski zavodi.

2015 Diagram SI.png

Diagram_key

Vir: Eurydice 2016

Uporabne povezave

Publikacija o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji