This page was last modified on 30 November 2016, at 16:01.

România:Prezentare generală

De la Eurydice

Salt la: navigare, căutare

Prezentare generală România

Contents

România:Context şi tendinţe politice, sociale şi economice

România:Dezvoltare istorică

România:Principalele organisme executive şi legislative

România:Populaţie: Situaţia demografică, limbă oficială şi religii

România:Situaţia economică şi politică

România:Organizare şi guvernare

România:Principii fundamentale şi politici naţionale

România:Strategia de învăţare de-a lungul întregii vieţi

România:Organizarea sistemului de educaţie şi structura sa

România:Organizarea învăţământului particular

România:Cadrul Naţional al Calificărilor

România:Administrare şi guvernare la nivel central şi/sau regional

România:Administrare şi guvernare la nivel local şi/sau instituţional

România:Statistici privind organizarea şi guvernarea

România:Finanţarea în educaţie

România:Finanţarea educaţiei timpurii şi a învăţământului preuniversitar

România:Finanţarea învăţământului superior

România:Finanţarea educaţiei şi formării profesionale a adulţilor

România:Educaţie şi asistenţă pentru copii de vârste mici (educaţia timpurie)

România:Organizarea educaţiei şi asistenţei pentru copii de vârste mici (educaţia timpurie)

România:Predarea şi învăţarea pentru copii de vârste mici (educaţia timpurie)

România:Evaluarea copiilor de vârste mici (educaţia timpurie)

România:Variaţii organizatorice şi structuri alternative în educaţia timpurie

România:Învăţământul primar

România:Organizarea învăţământului primar

România:Predarea şi învăţarea în învăţământul primar

România:Evaluarea în învăţământul primar

România:Variaţii organizatorice şi structuri alternative

România:Învăţământul secundar şi post-secundar non-terţiar

România:Organizarea învăţământului secundar inferior

România:Predarea şi învăţarea în învăţământul secundar inferior

România:Evaluarea în învăţământul secundar inferior

România:Organizarea învăţământului secundar superior

România:Predarea şi învăţarea în învăţământul secundar superior

România:Evaluarea în învăţământul secundar superior

România:Organizarea învăţământului profesional secundar superior

România:Predarea şi învăţarea în cadrul învăţământului profesional secundar superior

România:Evaluarea învăţământului profesional secundar superior

România:Organizarea învăţământului post-secundar non-terţiar

România:Predarea şi învăţarea în învăţământul post-secundar non-terţiar

România:Evaluarea în învăţământul post-secundar non-terţiar

România:Învăţământul superior

România:Tipuri de instituţii de învăţământ superior

România:Ciclul I - Studii universitare de licenţă

România:Licenţă

România:Învăţământ superior de scurtă durată

România:Ciclul II - Studii universitare de masterat

România:Programe în afara structurilor de licenţă şi de master

România:Ciclul III - Studii universitare de doctorat

România:Educația și formarea adulților

România:Distribuția responsabilităților

România:Evoluțiile și prioritățile politice actuale

România:Furnizorii principali

România:Principalele tipuri de programe de formare furnizate

România:Validarea învățării non-formale și Informale

România:Cadrele didactice şi alte categorii de personal didactic

România:Formarea iniţială a cadrelor didactice din educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Condiţii privind funcţiile didactice în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Formarea iniţială a cadrelor didactice din învăţământul superior

România:Condiţii privind funcţiile didactice în învăţământul superior

România:Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior

România:Formarea iniţială a cadrelor didactice şi a formatorilor care sunt implicaţi în educaţia şi formarea adulţilor

România:Condiţii privind funcţiile didactice şi de formare în educaţia şi formarea adulţilor

România:Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice şi a formatorilor care sunt implicaţi în educaţia şi formarea

România:Personalul de conducere şi alte categorii de personal didactic

România:Personalul de conducere din educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Personalul implicat în monitorizarea calităţii educaţiei în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Personalul responsabil de orientare în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Alte categorii de personal didactic sau personal care colaborează cu şcolile

România:Personalul de conducere din învăţământul superior

România:Alte categorii de personal didactic sau personal din învăţământul superior

România:Personalul de conducere din educaţia adulţilor

România:Alte categorii de personal didactic sau personal care lucrează în educaţia adulţilor

România:Asigurarea calităţii

România:Asigurarea calităţii în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Asigurarea calităţii în învăţământul superior

România:Asigurarea calităţii în educaţia adulţilor

România:Sprijin şi orientare educaţională

România:Educaţia copiilor cu cerinţe speciale în cadrul învăţământului de masă

România:Educaţia separată a copiilor cu cerinţe speciale în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Măsuri de sprijin pentru copii şi elevi în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Consiliere şi orientare în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Măsuri de sprijin pentru studenţi în învăţământul superior

România:Consiliere şi orientare în învăţământul superior

România:Măsuri de sprijin pentru cursanţi în educaţia adulţilor

România:Consiliere şi orientare din perspectiva învăţării de-a lungul vieţii

România:Mobilitate şi internaţionalizare

România:Mobilităţi în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Mobilităţi în învăţământul superior

România:Mobilităţi în educaţia adulţilor

România:Alte dimensiuni ale internaţionalizării în educaţia timpurie şi învăţământul preuniversitar

România:Alte dimensiuni ale internaţionalizării în învăţământul superior

România:Alte dimensiuni ale internaţionalizării în educaţia adulţilor

România:Acorduri bilaterale şi cooperare internaţională

România:Reforme în derulare şi evoluţii în materie de politici

România:Reforme naționale în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari

România:Reforme naționale în domeniul educației școlare"

România:Reforme naționale în domeniul educației profesionale și în educația adulților

România:Reforme naționale în domeniul învățământului superior

România:Reforme naționale care vizează competențele transversale și angajabilitatea

România:Perspective Europene

România:Legislaţie

România:Instituţii

România:Bibliografie

*[[România:Evaluarea învăţământului profesional secundar superior]] (15:25, 31 December 2013) *[[România:Predarea şi învăţarea în cadrul învăţământului profesional secundar superior]] (14:54, 31 December 2013) *[[România:Organizarea învăţământului profesional secundar superior]] (14:24, 31 December 2013) *[[România:Principalele programe şi oferte pentru educaţia şi formarea profesională a adulţilor]] (13:38, 31 December 2013) *[[România:Instituţii care oferă educaţie şi formare profesională pentru adulţi]] (13:16, 31 December 2013) *[[România:Educaţia şi formarea profesională a adulţilor]] (13:11, 31 December 2013) *[[România:Finanţarea educaţiei şi formării profesionale a adulţilor]] (12:33, 31 December 2013) *[[România:Administrare şi guvernare la nivel local şi/sau instituţional]] (12:17, 31 December 2013) *[[România:Strategia de învăţare de-a lungul întregii vieţi]] (11:51, 31 December 2013) *[[România:Principii fundamentale şi politici naţionale]] (11:33, 31 December 2013) *[[România:Sprijin şi orientare educaţională]] (17:08, 15 November 2013) *[[România:Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi de formare]] (16:37, 1 November 2013) *[[România:Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării]] (16:16, 1 November 2013) *[[România:Realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor]] (16:02, 1 November 2013) *[[România:Educaţia în cadrul Strategiei Europa 2020]] (17:09, 25 October 2013) *[[România:Reforme în derulare şi evoluţii în materie de politici]] (13:49, 10 October 2013) *RTENOTITLE (10:38, 26 September 2013) *[[România:Organizare şi guvernare]] (09:53, 26 September 2013) *[[România:Variaţii organizatorice şi structuri alternative]] (09:49, 26 September 2013) *[[România:Evaluarea în învăţământul primar]] (09:48, 26 September 2013) News Feed România

Principalele caracteristici ale sistemului de învățământ 

În România învățământul constituie prioritate națională.

Sistemul de educaţie este administrat:

 • la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCS)
 • la nivel central, în cooperare, cu alte ministere şi structuri instituţionale subordonate Guvernului, iar
 • la nivel local, de către inspectoratele școlare județene, ca instituții locale subordonate. 

Sistemul de educaţie național:

 • Are un caracter deschis, permițând mobilitatea elevilor, prin transfer de la o unitate şcolară la alta, de la o clasă la alta, de la un profil la altul şi de la o filieră la alta.
 • Are un caracter pluralist (școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională) și asigură modalități de școlarizare în limba oficială a statului (limba română), în limbile materne ale elevilor aparținând minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională. 

Cadrul legal general pentru organizarea, administrarea şi funcţionarea educaţiei în România este stabilit prin: 

 • Constituţie (cap.2, art.32)
 • Legea Educației Naționale - lege organică
 • legi ordinare şi ordonanţe de guvern.

Procedurile şi regulamentele specifice sunt stabilite prin hotărâri ale guvernului şi ordine ale Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. 

Statul asigură cetățenilor României, precum și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare. 

În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legislației în vigoare. 

Învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde:

 • învăţământul primar
 • învăţământul secundar inferior, şi
 • primii 2 ani ai învăţământului secundar superior. 

Durata medie de frecventare a învățământului preșcolar este de 2,5 ani. 

Învățământul liceal de stat este generalizat și gratuit. Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020. 

Este avută în vedere diversificarea ofertei de învățământ profesional, din 2016, fiind reglementat învățământul profesional dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. 

Formele de organizare a învățământului preuniversitar sunt:

 • învățământ cu frecvență - învățământul obligatoriu
 • învățământ cu frecvență redusă.

În acord cu Legea educației nr. 1/2011, sistemul de învățământ preunivesitar se află în proces de reformă curriculară, actualmente la nivelul învățământului gimnazial. Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice definește curriculumul național la toate nivelurile de învățământ și stabilește procedurile de certificare a studiilor.

Stagiile sistemului de educaţie

Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri: 

Educația timpurie (0—6 ani)

Educația timpurie (0—6 ani), formată din:

 • nivelul antepreșcolar (0—3 ani)
 • învățământul preșcolar (3—6 ani), care cuprinde:
  • grupa mică
  • grupa mijlocie
  • grupa mare.

În înstituțiile de stat acesta este gratuit. 

Învățământul primar (ISCED 1)

Învățământul primar (ISCED 1) cuprinde:

 • clasa pregătitoare
 • clasele I—IV. 

Învățământul secundar inferior (ISCED 2)  sau gimnazial

Învățământul secundar inferior (ISCED 2)  sau gimnazial, care cuprinde clasele V—VIII. Accesul al nivelul superior se realizează prin examen de evaluare națională și de repartizare în unități de învățământ secundar superior. 

Învățământul secundar superior (ISCED 3)

Învățământul secundar superior (ISCED 3) poate fi:

 • învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu următoarele filiere:
  • teoretică
  • vocațională
  • tehnologică, sau
 • învăţământ profesional cu durata de 3 ani. Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învăţământului liceal.

Învățământul profesional și tehnic este format din:

 • învățământ profesional
 • învățământ tehnic
 • învățământ postliceal.

Învățământul terțiar nonuniversitar (ISCED 4)

Învățământul terțiar nonuniversitar (ISCED 4) cuprinde învățământul postliceal. 

Învățământul superior  (ISCED 5-8)

Învățământul superior  (ISCED 5-8), este organizat în universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare, denumite instituții de învățământ superior sau universități, autorizate provizorii sau acreditate.

Pot să se înscrie în învățământul superior absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat. Condițiile de admitere sunt diferite de la o instituție la alta.

Structura învățământului superior reflectă principiile procesului Bologna:

 • studii de licență
 • studii de mastercc
 • studii de doctorat. 

Educația adulților

Educația adulților cuprinde programe de formare la toate nivelurile de calificare, organizate în sectorul public sau privat.

Structura sistemului național de educație

Age of students                                                                                                                                        Programme duration (years)


2015 Diagram RO.png

 RTENOTITLE

source: Eurydice 2016

Link-uri utile

Reglementarea funcționării sistemului de învățământ, strategii naționale - http://www.edu.ro/

Certificarea și echivalarea studiilor - http://www.cnred.edu.ro/

Cercetare și dezvoltare de reforme educative – http://www.ise.ro/, http://programe.ise.ro/

Evaluarea calității în educație - https://www.edu.ro/etichete/aracip, http://www.aracis.ro/

Evaluarea competențelor cheie, evaluări naționale, evaluare OECD - http://www.rocnee.eu/index2.htm

Cercetare și inovare în învățământul superior - http://uefiscdi.gov.ro/

Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic - http://www.tvet.ro/

Date statistice - http://www.insse.ro/cms/

Instrumente de referință comune europene oferite de către rețeaua Eurydice