This page was last modified on 20 June 2016, at 13:54.

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Informacje ogólne

Regulacje prawne dotyczące zapewniania jakości nie przewidują całościowej oceny ani całościowych rozwiązań dla wszystkich poziomów edukacji. Istnieją odrębne przepisy odnoszące się do systemu oświaty, obejmującego nie tylko edukację przedszkolną i szkolną, ale także edukację dorosłych w szkołach dla dorosłych i określonych placówkach oświatowych, oraz systemu szkolnictwa wyższego. Różne dane dotyczące jakości systemu oświaty są zbierane na szczeblu krajowym m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które otrzymuje od kuratorów oświaty sprawozdania z wyników nadzoru pedagogicznego na szczeblu wojewódzkim, oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną, która opracowuje zbiorcze raporty na temat egzaminów zewnętrznych. Informacje dotyczące jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym są przedstawiane w corocznych raportach z działalności i tematycznych opracowaniach Polskiej Komisji Akredytacyjnej (przed nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2011 r. - Państwowa Komisja Akredytacyjna).

Polska bierze również udział w badaniach międzynarodowych, które pozwalają mierzyć efektywność kształcenia, m.in. realizowanym przez OECD Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA i prowadzonych przez IAE Międzynarodowych Badaniach Postępów Biegłości w Czytaniu PIRLS. Ponadto badania nad edukacją prowadzą, z własnej inicjatywy lub na zlecenie władz centralnych, różne polskie placówki, przede wszystkim Instytut Badań Edukacyjnych i Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk.

W systemie oświaty istnieją jednakowe rozwiązania dla wczesnej opieki i edukacji oraz edukacji szkolnej. Podstawowy element zewnętrznego zapewniania jakości stanowi system nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w trzech formach: ewaluacji, kontroli i wspomagania. Ewaluacja przedszkoli, szkół i placówek jest przeprowadzana w zakresie ustalonych w przepisach, jednolitych wymagań, które dotyczą różnych aspektów: koncepcji i organizacji pracy, procesów edukacyjnych, realizacji podstawy programowej, aktywności i wspomagania rozwoju uczniów, kształtowania postaw i respektowania norm społecznych, współpracy między nauczycielami, z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz zarządzania. W ramach kontroli ocenia się stan przestrzegania przez przedszkole, szkołę lub placówkę przepisów prawnych. Różne działania w ramach wspomagania mają na celu doskonalenie pracy przedszkoli, szkół i placówek.

Sprawowanie zewnętrznego nadzoru pedagogicznego należy do zadań Ministra Edukacji Narodowej i innych właściwych ministrów oraz kuratorów oświaty, kierujących kuratoriami – organami władz edukacyjnych, które stanowią jednostkę administracji rządowej na szczeblu województwa. Przepisy nie określają częstotliwości ewaluacji i kontroli zewnętrznych. Są one przeprowadzane zgodnie z określanymi corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkami polityki oświatowej i planem nadzoru pedagogicznego oraz bardziej szczegółowymi planami nadzoru pedagogicznego, które na tej podstawie opracowują kuratorzy oświaty. W związku z tym ewaluacje i kontrole odbywają się obowiązkowo w każdym roku szkolnym, ale ich zakres i odsetek objętych nimi przedszkoli, szkół lub placówek są zróżnicowane w poszczególnych latach.

Podnoszenie jakości jest również jednym z celów systemu zewnętrznego oceniania uczniów. System ten obejmuje obecnie sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej (przewidziany do likwidacji w 2017 r. zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o oświacie przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), egzaminy na zakończenie szkoły średniej I i II stopnia oraz egzaminy zawodowe m.in. dla uczniów i absolwentów zawodowych szkół średnich II stopnia i szkół policealnych. Wyniki egzaminów są uwzględniane w ewaluacji zewnętrznej.

Rozwiązania w ramach wewnętrznego zapewniania jakości obejmują obowiązkowo wspomniane wyżej trzy formy nadzoru pedagogicznego: ewaluację, kontrolę i wspomaganie. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki we współpracy z pozostałą kadrą kierowniczą, a w procesie ewaluacji uczestniczą również nauczyciele. Zadania te są wykonywane na podstawie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny, opracowywanego przez dyrektora i przedstawianego radzie pedagogicznej przedszkola, szkoły lub placówki. Tym samym ewaluacja wewnętrzna jest obowiązkowo przeprowadzana w każdym roku szkolnym, ale jej zakres jest różny w poszczególnych latach, zależnie od potrzeb danego przedszkola, szkoły lub placówki. Wyniki ewaluacji wewnętrznej uwzględnia się w ewaluacji zewnętrznej.

W wewnętrzny nadzór pedagogiczny wpisuje się też częściowo ocena indywidualnych nauczycieli. Wyodrębnia się obowiązkową ocenę pracy nauczycieli i ocenę dorobku zawodowego nauczycieli, dokonywaną w obydwu przypadkach przez dyrektora szkoły. Ocena pracy, przeprowadzana w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, dotyczy wszystkich nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli posiadających stopień stażysty (tj. pierwszy z czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli – zob. podrozdział 9.2), którzy podlegają ocenie dorobku zawodowego w momencie ubiegania się o wyższy stopień zawodowy, po odbyciu dziewięciomiesięcznego stażu. Ocena pracy może mieć miejsce w dowolnym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. Ocena dorobku zawodowego jest przeprowadzana w przypadku, gdy nauczyciel ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Rok 2009/2010 był pierwszym rokiem wprowadzania nowego, nakreślonego wyżej systemu nadzoru pedagogicznego. W związku z tym od roku 2009/2010 Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty i różne instytucje edukacyjne prowadzą szkolenia, konferencje i seminaria dla osób odpowiedzialnych za ewaluację w kuratoriach oraz przedszkolach, szkołach i placówkach. Stanowią one jedno z działań projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” (obecnie etap III), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Rozwiązania w zakresie zewnętrznego zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym obejmują:

 • ocenę wniosków o pozwolenie i wydawanie pozwoleń na utworzenie uczelni niepublicznych – procedurę tę można uznać za formę oceny i akredytacji instytucjonalnej ex ante, choć terminu "ocena" czy "akredytacja" nie używa się w przepisach w tym kontekście;
 • ocenę wniosków o nadanie uprawnień i nadawanie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) na określonym kierunku i poziomie (w przypadkach wykraczających poza zakres autonomii uczelni) – forma oceny i akredytacji programowej ex ante;
 • ocenę/akredytację programową ex post w odniesieniu do wszystkich istniejących programów studiów wyższych; 
 • ocenę/akredytację instytucjonalną ex post, dotyczącą jednostek organizacyjnych uczelni, w których dokonano już oceny programowej na większości kierunków studiów (możliwość dokonywania tak zdefiniowanej oceny instytucjonalnej stworzyły znowelizowane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które obowiązują od 1 października 2011 r.).

Wydawanie pozwoleń na utworzenie uczelni niepublicznych oraz nadawanie uprawnień do prowadzenia studiów należy do kompetencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale podejmuje on te decyzje po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która ocenia składane wnioski. PKA dokonuje również obowiązkowych ewaluacji programowych ex post, które stanowią podstawę akredytacji, na wszystkich kierunkach studiów wyższych we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych, oraz przeprowadza ocenę instytucjonalną ex post. Częstotliwość ocen jest określona w statucie PKA i zależy od okresu ważności poprzedniej oceny jakości – 8 lat w przypadku oceny wyróżniającej i 6 lat w przypadku oceny pozytywnej (chyba że zaistnieją przesłanki uzasadniające wcześniejszą ocenę). W przypadku oceny warunkowej PKA każdorazowo określa termin powtórnej oceny. Z kolei w przypadku negatywnej oceny programowej wydanej przez PKA Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może cofnąć lub zawiesić uprawnienia danej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie. Jednostki uczelni, które otrzymały wyróżniającą lub pozytywną ocenę instytucjonalną, nie podlegają ocenom programowym przez okres ważności przyznanej oceny, natomiast w przypadku negatywnej oceny instytucjonalnej PKA kontynuuje oceny programowe w danej jednostce.

Dodatkowo obowiązkową akredytację programów na dwóch kierunkach studiów, pielęgniarstwie i położnictwie, przyznaje na okres od 3 do 5 lat Minister Zdrowia. Podstawę jego decyzji stanowią oceny dokonywane przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP). Odmowa lub cofnięcie akredytacji powoduje wstrzymanie rekrutacji studentów do czasu ponownego uzyskania akredytacji.

Ponadto istnieją środowiskowe komisje akredytacyjne, utworzone samodzielnie przez środowisko akademickie i funkcjonujące pod auspicjami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które dokonują ewaluacji programowych na podstawie wniosków dobrowolnie składanych przez uczelnie. Komisje te nie działają jednak na podstawie przepisów ogólnokrajowych, a ich decyzje akredytacyjne nie pociągają za sobą skutków prawnych.

Przepisy zobowiązują uczelnie do tworzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości, który musi obejmować cały proces kształcenia, wskazują pewne obowiązkowe elementy systemu i powierzają rektorom odpowiedzialność za jego wdrożenie i doskonalenie. Szczegółowe rozwiązania określają statuty uczelni i inne regulacje wewnętrzne. Przyjęte rozwiązania są uwzględniane w zewnętrznej ocenie/akredytacji PKA i postępowaniu akredytacyjnym KRASzPiP oraz w ocenach środowiskowych komisji akredytacyjnych. 

We wspomnianej wyżej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w październiku 2011 r., oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach położono znacznie większy nacisk na zapewnianie jakości. Przewidziano w nich m.in.: rozszerzenie zakresu zadań PKA o dokonywanie ocen instytucjonalnych ex post; powierzenie rektorom uczelni odpowiedzialności za wdrożenie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości; rozszerzenie zadań Konferencji Rektorów o wspieranie i monitorowanie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, m.in. za pośrednictwem środowiskowych komisji akredytacyjnych; oraz przyznawanie uczelniom tzw. dotacji projakościowych z budżetu państwa.

W ramach reform planowanych przez obecny rząd (sprawujący władzę od listopada 2015 r.) zapewnianie jakości jest jednym z obszarów objętych tzw. „Pakietem Deregulacji” w szkolnictwie wyższym, a zmiany mają obejmować zarówno sam model oceny jakości, jak i rozwiązania instytucjonalne. Zmiany te zostaną wprowadzone nową ustawą o szkolnictwie wyższym, przygotowaną przez samo środowisko akademickie. W lutym 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa ogłosił konkurs w celu opracowania założeń do nowej ustawy. Środowisko akademickie złożyło 15 projektów, spośród których do końca maja 2016 r. wybrane zostaną maksymalnie trzy projekty. Prace wybranego zespołu / wybranych zespołów, włącznie z konsultacjami ze środowiskiem akademickim, zaplanowano na okres od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r. Nowa ustawa ma wejść w życie w październiku 2017 lub 2018 r., zależnie od harmonogramu prac legislacyjnych.

Kształcenie dorosłych jest prowadzone zarówno w szkołach dla dorosłych i placówkach kształcących dorosłych w formach pozaszkolnych, które są zaliczane do systemu oświaty i podlegają przepisom oświatowym, jak i przez podmioty działające poza systemem oświaty na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. W szkołach dla dorosłych i placówkach, które funkcjonują w obrębie systemu oświaty, obowiązują takie same rozwiązania w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego zapewniania jakości jak w sektorze edukacji szkolnej dla młodzieży. Ponadto placówki oświatowe kształcące dorosłych w formach pozaszkolnych mogą dobrowolnie ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. Akredytacja potwierdza, że dana placówka spełnia określone wymogi i zapewnia wysoką jakość kształcenia. Z kolei w przypadku podmiotów, które prowadzą kształcenie dorosłych w formach pozaszkolnych w ramach działalności gospodarczej, przepisy prawne nie regulują kwestii zapewniania jakości. Jednak podobnie jak placówki prowadzące kształcenie dorosłych w systemie oświaty, podmioty te mogą ubiegać się dobrowolnie o akredytację kuratora oświaty.

Przepisy prawne

Wczesna opieka i edukacja oraz edukacja szkolna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zm.): reguluje kluczowe aspekty funkcjonowania systemu oświaty, włącznie z kształceniem dorosłych w szkołach dla dorosłych i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie dorosłych w formach pozaszkolnych; w zakresie zapewniania jakości ustawa określa ogólne zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad przedszkolami, szkołami i placówkami, które są uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późn. zm.): reguluje wszystkie najistotniejsze kwestie dotyczące nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty; określa m.in. ogólne zasady oceny pracy i dorobku zawodowego nauczyciela, uszczegółowione w rozporządzeniach Ministra (zob. niżej).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: określa wymagania stanowiące podstawę badania jakości pracy szkół i placówek.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: określa m.in. szczegółowe zasady i formy nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty, które obejmują ewaluację i kontrolę oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oraz zasady dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (z późn. zm.): uszczegóławia zapisy Karty Nauczyciela dotyczące oceny pracy nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: określa zasady awansu, uwzględniając m.in. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego: określa zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: określa zasady przeprowadzania zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Szkolnictwo wyższe

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.): reguluje kluczowe aspekty funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego; w zakresie zapewniania jakości ustawa określa ogólne ramy funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej; stwarza podstawę do działań Konferencji Rektorów, które służą podnoszeniu jakości; powierza rektorom nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości; zobowiązuje uczelnie do oceny pracy nauczycieli akademickich i zasięgania opinii studentów i doktorantów w ramach oceny wykonywania przez nauczycieli obowiązków dydaktycznych oraz przewiduje przyznawanie uczelniom dodatkowych funduszy pro-jakościowych. Ustawa nakłada też na uczelnie obowiązek monitorowania kariery zawodowej absolwentów w celu dostosowywania kierunków i programów studiów do potrzeb rynku pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej: określa podstawowe kryteria i zakres ocen dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta: określa m.in. wysokość wynagrodzeń przewodniczącego, sekretarza i wiceprzewodniczącego PKA, członków PKA za wykonywanie określonych zadań oraz recenzentów i ekspertów za wykonywanie zadań eksperckich.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego: określa m.in. procedurę składania wniosków o utworzenie uczelni niepublicznej i zakres tematyczny wniosków.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia: określa m.in. wymogi, jakie musi spełniać program kształcenia oraz opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, a także warunki prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Rozporządzenie zobowiązuje też jednostki organizacyjne uczelni do wdrażania wewnętrznego systemu zapewniania jakości, z uwzględnieniem działań służących doskonaleniu programów kształcenia od dnia ich uruchomienia.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych: określa m.in. zasady podziału i procedurę przyznawania funduszy z budżetu państwa jednostkom organizacyjnym uczelni, które otrzymały od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą w rezultacie oceny programowej. oraz jednostkom uczelni wybranym w drodze konkursu na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji.
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (z późn. zm.): reguluje kluczowe kwestie związane z kształceniem pielęgniarek i położnych; w zakresie zapewniania jakości stanowi podstawę i określa ogólne zasady funkcjonowania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) .
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r.. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych: uszczegóławia zasady akredytacji i funkcjonowania KRASzPiP określone w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Kształcenie dorosłych

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych: określa szczegółowe zasady dobrowolnej akredytacji placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie dorosłych w formach pozaszkolnych oraz podmiotów prowadzących kształcenie dorosłych w ramach działalności gospodarczej.

Szkoły dla dorosłych oraz placówki kształcące dorosłych, które funkcjonują w obrębie systemu oświaty, podlegają przepisom obowiązującym w systemie oświaty – zob. wyżej.