This page was last modified on 1 July 2016, at 13:28.

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Szersze ramy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego wyznacza Proces Boloński, do którego Polska przystąpiła podpisując w 1999 r. Deklarację Bolońską wraz z 28 innymi krajami europejskimi. Do 2010 r. działania koncentrowały się na tworzeniu bardziej kompatybilnych i spójnych systemów szkolnictwa wyższego w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW). Kluczowe znaczenie miały następujące elementy: wprowadzenie systemu porównywalnych tytułów zawodowych / stopni (trzystopniowej struktury studiów), upowszechnienie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów, ECTS), usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników, propagowanie tematyki europejskiej w kształceniu oraz współpraca europejska w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. W dekadzie 2010-2020, poświęconej konsolidacji EOSW, zagadnieniami priorytetowymi są m.in. ramy kwalifikacji, uczenie się przez całe życie, społeczny wymiar szkolnictwa wyższego, kształcenie ukierunkowane na studenta, zatrudnialność, otwartość międzynarodowa, mobilność i uznawalność oraz zapewnianie jakości.

EOSW: http://www.ehea.info/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html

Programy nauczania

Uczelnie tworzą programy studiów w sposób całkowicie autonomiczny (jeśli są uprawnione do przyznawania stopnia doktora habilitowanego w odpowiednich dziedzinach) lub zgodnie z wzorcowymi efektami kształcenia określonymi w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź zgodnie z opisem efektów kształcenia przyjętym przez daną uczelnie na podstawie decyzji podjętej przez Ministra (w pozostałych przypadkach). Przepisy ogólnokrajowe nie określają treści związanych z europejskim, globalnym czy międzykulturowym wymiarem programów.

Informacje o ofercie edukacyjnej szkolnictwa wyższego w Polsce z zakresu szeroko pojętej problematyki europejskiej są dostępne m.in. w publikacji (książka, Internet, CD-ROM) przygotowanej przez Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (www.bkkk-cofund.org.pl). Z informatora BKKK wynika, że studia europejskie są oferowane w 250 jednostkach polskich uczelni. Ważniejsze ośrodki prowadzące obecnie studia europejskie to Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Toruński, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Centrum Studiów Europejskich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

O wymiarze europejskim polskiego szkolnictwa wyższego świadczy także kształcenie prowadzone w językach obcych. Według informacji we wspomnianym wcześniej portalu „Go Poland”, polskie uczelnie oferują łącznie ponad 800 programów w językach obcych, głównie w języku angielskim.

Partnerstwa i sieci

Programy UE

Podobnie jak w przypadku mobilności studentów i nauczycieli akademickich, szersze możliwości tworzenia partnerstw i sieci współpracy stworzyły polskim uczelniom programy UE – najpierw uruchomiony w 1990 r. program TEMPUS, następnie Socrates (I faza: 1995-1999, II faza: 2000-2006), do którego Polska przystąpiła w 1998 r., „Uczenie się przez całe życie” (2007-2013) oraz Erasmus Mundus (I faza: 2004-2008, II faza: 2009-2013), a obecnie program Erasmus+ (2014-2020).

W ramach programu Erasmus+ uczelnie mogą uczestniczyć w trzech rodzajach projektów: Partnerstwach strategicznych, Sojuszach na rzecz wiedzy oraz Budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym. Partnerstwa strategiczne służą wprowadzaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają zmodernizować ofertę dydaktyczną zgodnie z potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz podnieść jakość kształcenia. Finansuje się takie działania jak tworzenie i wdrażanie strategii współpracy, opracowywanie programów studiów, metod i narzędzi dydaktycznych, zacieśnianie współpracy z przedsiębiorstwami czy badania i analizy. Projekty trwają od dwóch do trzech lat, a uczestniczą w nich co najmniej trzy instytucje / organizacje z trzech krajów. Oprócz uczelni partnerami projektu mogą być różne instytucje / organizacje, np. placówki badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i non-profit, stowarzyszenia, fundacje czy partnerzy społeczni. Celem Sojuszy na rzecz wiedzy jest wspieranie innowacyjności, rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w społeczeństwie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami. Oprócz uczelni i przedsiębiorstw, w projektach mogą uczestniczyć m.in. placówki edukacyjne i naukowe oraz stowarzyszenia przedsiębiorstw. Projekty trwają dwa lub trzy lata. W projekcie musi uczestniczyć co najmniej sześć organizacji z trzech krajów, w tym przynajmniej dwie uczelnie i dwa przedsiębiorstwa. Projekty Budowania potencjału w szkolnictwie wyższym służą wspieraniu reform i rozwoju szkolnictwa wyższego w tzw. krajach partnerskich w 11 regionach świata (zob. listę w Przewodniku programu Erasmus+). W projektach uczestniczą co najmniej trzy uczelnie z trzech krajów programu i co najmniej dwie uczelnie z jednego kraju partnerskiego. Finansowane są projekty koncentrujące się na modernizacji programów nauczania, modernizacji zarządzania uczelniami oraz wzmacnianiu więzi między szkolnictwem wyższym / uczelniami a szerszym otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Projekty trwają 2 lub 3 lata.

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Polskie uczelnie i instytucje naukowe uczestniczą także w 8. Programie Ramowym „Horyzont 2020” przewidzianym na lata 2014-2020 oraz programie badawczym COST.

Horyzont: http://www.kpk.gov.pl

COST: http://www.cost.eu/

Programy / inicjatywy wielostronne i dwustronne

Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i szwajcarski Fundusz Stypendialny – zob. podrozdział 13.2.1. Collegium Polonicum w Słubicach

Collegium Polonicum jest jednostką wspólną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową oraz wspiera współpracę polskich i niemieckich pracowników naukowych. Zajmuje się m.in. problematyką integracji europejskiej oraz badaniem regionów przygranicznych. Na podstawie umowy zawartej w 2002 roku przez polskiego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii Collegium przyjmuje nie tylko studentów z uczelni partnerskich na okres studiów lub kursy podyplomowe, ale także studentów i absolwentów innych uczelni.

http://www.cp.edu.pl/pl/index.html

Rozwija się także współpraca z instytucjami edukacyjnymi Unii Europejskiej – Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji i Kolegium Europejskim w Brugii, którego filia funkcjonuje w warszawskim Natolinie.

http://www.coleuropenatolin.eu/pl